متن کامل – بررسی تاثیر تجریه استفاده از یک نام تجاری بر اعتماد و رضایت مندی …

۳-۹-۶ آزمون فرض معنی دار بودن ضریب همبستگی:چون ضرایب همبستگی محاسبه شده از یک نمونه تصادفی بدست می آیدبرای امکان تعمیم آن به جامعه باید معنی دار بودن ضریب همبستگی نمونه یعنی r را آزمون نمود. به عبارتی پس از تعیین ضریب همبستگی دو یا چند متغیر، معنی دار بودن را آزمون می کنیم. برای …