سایت مقالات فارسی – تجرّد خیال در فلسفه ملاصدرا با رویکرد معرفت‌شناختی- قسمت ۷

۵ـ۶ـ۶ـ رفع اشکال صدور کثیر از واحد و آگاهی کثیر به واحد ۱۰۵۵ـ۶ـ۷ـ اتحاد عالم و معلوم با استفاده از تجرد خیال ۱۰۵۵ـ۷ـ لوازم و کارکردهای وجود شناختی ادراک خیال ازنظر ملاصدرا ۱۰۶۵ـ۷ـ۱ـ اثبات عالم مثال متصل و منفصل ۱۰۷۵ـ۷ـ۱ـ۱ـ اثبات عالم مثال منفصل ۱۰۷۵ـ۷ـ۱ـ۱ـ۱- ازطریق وجودعلمی اشیاءنزد نفس ۱۰۷۵ـ۷ـ۱ـ۱ـ ۲-برخورداری شی ء از انحاء …