فایل دانشگاهی – شرط مجهولی که جهل آن به عوضین سرایت نمی کند و مقایسه آن در …

روشن است که هرگاه در عقد بیعی برای بایع حق خیار فرض شود لیکن معلوم نکنند تا چه مدت زمانی طرف دارنده حق خیار می تواند از حق مزبور استفاده نماید بدیهی است که هر یک از طرفین باید همواره ثمن و متمن بدست آورده و با ثمن المثل و یا بدل مثمن آماده نگه …

سامانه پژوهشی – شرط مجهولی که جهل آن به عوضین سرایت نمی کند و مقایسه آن …

الف) شروط خلاق مقتضای عقدب) شروط مجهولی که جهل به آنها باعث جهل به عوضین شود.شروط صحیح تحت هر عنوانی که با رضایت طرفین منعقد شده باشند صحیح می باشند و برای کسی که متعهد به انجام آن گردیده است الزام و تکلیف ایجاد می نماید.[۲۷] مصادیق این قبیل شروط به طور فراوان در بین مردم …

شرط مجهولی که جهل آن به عوضین سرایت نمی کند و مقایسه آن در …

۱- اثرشرطمجهولدرایجادخیارفسخ ۸۶۲- تأثیرعلموجهلطرفیندرایجادخیار ۹۰۳- تأثیراسقاطشرطباطلنسبتبهعقد ۹۳مبحث چهارم- وضعیتشرطمجهولهرعقودمسامحهومغابنه ۹۶گفتاراول: تعریفعقودمسامحهومغابنه ۹۶گفتاردوم: اثرشرطمجهولدرعقودمسامحهومعاینه ۹۹مبحث پنجم- اثرشرطبنائیمجهولدرعقد ۱۰۲مبحث ششم- اثرقسمضمیمهبرشرطمجهول ۱۰۳مبحث هفتم- تعددوتلاقیشروطدرضمنیکعقد ۱۰۵گفتاراول: تجمعشروطصحیحهوباطلهدرضمنیکعقد ۱۰۵گفتاردوم: تقابلشروطبایکدیگردرضمنیکعقد ۱۰۷فصلپنجم – نتیجهگیری ۱۰۹نتیجهگیری ۱۱۰فهرستمنابع ۱۱۷الف- کتبفارسی: ۱۱۷ب- کتبعربی ۱۱۹ه- پایاننامه ۱۲۲Abstract 125چکیدهقانونمدنیدربیانحکمشرطمجهول،تنهابهاعلامبطلانشرطمجهولیکهموجبجهلبهعوضینباشداکتفاکردهودرموردشرطمجهولیکهموجبجهلبهعوضیننباشدحکمصریحیندارد. منظورازشرطمجهول،شرطیاستکهنسبتبهموضوعآن،علماجمالیوجوددارد. بهعلاوهمحلبحث،شرطمجهولیاستکهخودیکیازعقودمعیننباشد. چراکهاگرعقدیمعینبهعنوانشرط،ضمنعقددیگریدرجشود،رعایتشرایطصحتآنعقدخاص،ضروریاستواندراجآن،ضمنعقد،موجبتغییرشرایطاساسیصحتآنعقدنخواهدشد. درتحلیلحقوقیشرطمجهول،مقالهحاضر،حکمشرطمجهولمندرجدرعقودمسامحیوعقودمغابنیرابهتفکیکازمنظرقانونوفقهامامیهموردبررسیقراردادهاست. باتوجهبهآنکهدرعقودمسامحی،علمتفصیلیبهعوضین،شرطصحتعقدنیست،ازنظرفقهایامامیه،درجشرطمجهولدرضمنعقودمسامحیصحیحاستوبهصحتعقد،خللیواردنمی‌سازد. قانونمدنینیزازایننظرتبعیتکردهاست. درموردشرطمجهولمندرجدرعقودمغابنیبینفقهااختلافرایدیدهمی‌‌شودزیرادرعقودمغابنی،علمتفصیلیبهعوضین،شرطصحتعقداستوهرشرطیکهمانعحصولاینعلمگرددباطلومبطلعقدخواهدبود. دراینموردقانونگذارایرانازنظرفقهاییتبعیتکردهکهشرطمجهولمندرجدرعقودمغابنیراهموارهموجبجهلبهعوضین،باطلومبطلعقدمی‌‌دانند.واژگان‌کلیدی: شرط‌مجهول،شرط‌باطل،شرطمبطل،جهلبه‌عوضین،عقد‌مسامحی،عقدمغابنیفصل اولبیان مساله و سازماندهی تحقیقفصل اول:کلیات۱-۱ مقدمهازمهمترینمسائلموردبررسیدرحقوقمدنیمبحثعقودوتعهداتاست،اگرچههمهمسائلمندرجدرقانونمدنیحائزاهمیتاستوآگاهینسبتبهآنهابرایضروریمیباشد . …