خطاهای دانش‌آموزان در همنهشتی مثلث‌ها- قسمت ۲۰

کلمنتس و باتیستا۱(۱۹۹۲) در تحقیقات خود ۱۱ گونه از تصورات غلطِ مشترک در هندسه را جمع‌آوری کردند.زاویه باید یک پَرتو افقی داشته باشد.زاویه قائمه ، زاویه‌ای است که به سمت راست باشد.یک پاره‌خط از شکل، باید عمودی باشد تا یک ضلعِ آن شکل در نظر گرفته شود.یک پاره خط اگر افقی یا عمودی باشد، نمی …