بررسی رابطه بین بازار‌گرائی و عملکرد تجاری در بانک‌ شهر- قسمت ۲۶

۳ سؤال (سؤال هشتم تا دهم) ۰٫۸۱۵ ۳-۱۰ مراحل انجام تحقیقدر این تحقیق، محقق ابتدا با تهیه طرح تحقیق، اقدام به مطالعه و جمع‌آوری ادبیات مربوط به بازارگرائی و عملکرد تجاری نمود. سپس با استفاده از دیدگاه‌های مختلف مطرح شده پیرامون موضوع، مدل تحقیق استخراج شد و پرسشنامه‌ای برای نمونه آماری تحقیق تهیه گردید.این پرسشنامه …

علمی : بررسی رابطه بین بازار‌گرائی و عملکرد تجاری در بانک‌ شهر- قسمت ۲۱

با توجه به آنچه گذشت مدل تحقیق به شرح ذیل استخراج گردید:تحلیل مشتریپاسخگویی به مشتریعملکرد تجاریرقیب گرائیمشتری‌ گرائیبازارگرائیتحلیل رقیبواکنش در مقابل رقباتسلط بر بازارتأثیرگذاری بر بازارعملکرد مالیهماهنگی بین وظیفه‌ایجمع‌آوری اطلاعاتانتشار اطلاعاتاستفاده از اطلاعاتشکل (۲-۱۳): مدل مفهومی تحقیقدر این مدل، هریک از مفاهیم مشتری‌گرائی، رقیب‌گرائی و هماهنگی بین وظیفه‌ای، مؤلفه‌های بازارگرائی هستند که جهت تفهیم بازارگرائی به …

بررسی رابطه بین بازار‌گرائی و عملکرد تجاری در بانک‌ شهر- قسمت ۲۲

متغیرهای مستقل دستکاری می‌شود.سایر متغیرها به جز متغیر وابسته ثابت نگه داشته شده و کنترل می‌شود.تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته مشاهده می‌شود.تحقیق توصیفی به منظور تبیین و توصیف ویژگی‌های متغیرها در یک وضعیت انجام می‌شود.مطالعات توصیفی که داده‌های اطلاعاتی را به شکل با معنایی ارائه می‌دهند،کمک می‌کنند تا :۱) ویژگی‌های یک گروه در یک …

سایت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین بازار‌گرائی و عملکرد تجاری در بانک‌ شهر- قسمت ۴

میان بازارگرائی و عملکرد بانک‌ شهر رابطه وجود دارد.فرضیه‌های فرعی:میان بازارگرائی و تسلط بر بازار در بانک شهر رابطه وجود دارد.میان بازارگرائی و تاثیرگذاری بانک شهر رابطه وجود دارد.میان بازارگرائی و عملکرد مالی در بانک شهر رابطه وجود دارد.۱-۷ قلمرو زمانی و مکانی تحقیقاین تحقیق در مقطع زمانی نیمه تابستان تا زمستان ۸۹ انجام گرفته …

پژوهش – بررسی رابطه بین بازار‌گرائی و عملکرد تجاری در بانک‌ شهر- قسمت ۳

پیوست ۲ ۱۱۴فهرست شکل‌ها، جداول و نمودارها ۱۱۴فصل اول:کلیات تحقیق۱-۱ مقدمهجهان در قرن بیست و یکم با تحولات شگرفی روبرو شده است. مفهوم این تحولات این است که روش‌های دیرین کسب و کار در دنیای امروز، کارائی گذشته را نخواهد داشت. امروزه موسسات تجاری می‌دانند که حیات آن‌ها بسته به وجود و رضایت مشتریان است …

بررسی تاثیر تجریه استفاده از یک نام تجاری بر اعتماد و رضایت مندی و وفاداری به …

رضایت کلیرضایت از معامله ویژهوفاداری نگرشیشکل۲- ۷) مدل رابطه تعدیل شده رضایت از معامله ویژه رضایت کلی، وفاداری نگرشیدر این مدل ها رضایت کلی نقش تعدیل کننده رابطه رضایت از معامله ویژه و وفاداری را دارد، بنابراین ممکن است برخی مشتریان به عرضه کننده خدمت (محصول) رجوع کنند حتی اگر از تجربه خدمت ویژه ای …