سامانه پژوهشی – هنجارگریزی کلامی در اشعار سهراب سپهری- قسمت ۷

کنار حادثه سر می کشیم (همان ،۳۱۴:۳۱۳)در این شعر نیز بین « هوشیاری وخواب » و « گوارا بودن وسم) پارادوکس وجود دارد ، اما سهراب به طرزی ماهرانه این پارادوکس را از چشم دور نگه داشته است .کنار راه سفر کودکانه کور عراقیبه خط لوح حمورابی نگاه می کردند (همان :۳۱۷)در اینجا نیز « …