تجرّد خیال در فلسفه ملاصدرا با رویکرد معرفت‌شناختی- قسمت ۲۲

ملاصدرا اعتقاد دارد که نفس انسان امور خارجی را در پرتوی صورت ذهنی ادراک می‌کند یعنی انسان به‌واسطه حواس ظاهری اشیاء خارجی را ادراک می‌کند و در مرحله بعد چون اموری محسوس قابلیت ادراک را ندارند نفس انسان با حقیقت آن‌ها در عالم مثال ارتباط برقرار می‌کند و صورتی از آن‌ها را اخذ می‌کند سپس …

تجرّد خیال در فلسفه ملاصدرا با رویکرد معرفت‌شناختی- قسمت ۱۳

تعریف قوه‌ی خیال از دیدگاه اشراقیانشیخ اشراق در اغلب کتب فارسی خویش همچون (الواح عمادی)[۱۱۶]، (هیاکل النور)[۱۱۷]، (پرتو نامه)[۱۱۸] و (بستان نامه) تعریف قوه‌ی خیال را در مبحث حواس باطنی مطرح کرده ایشان در این رسالات فارسی حواس باطنی را به سبک مشائین پنج عدد و جایگاهشان را در قوه دماغی و کارکردشان را نیز همان‌گونه معرفی …