دسته بندی علمی – پژوهشی : خطاهای دانش‌آموزان در همنهشتی مثلث‌ها- قسمت ۱۸

۱ adjacency۲ distinctionسطوح قائل شد. زیرا عوامل اثبات مثل تفسیر، کشف و بازبینی در سطوح پایین‌تر از سطح سوم نیز می‌توانند معنی‌ دار باشند و این موضوع تائید می‌کند که استدلال‌ها از یک طبیعت دیداری یا بصری برخوردار هستند (ویلرز، ۲۰۰۴ ؛ به نقل از تامپسون، ۲۰۰۶).جدا سازیدو شخص که در سطوح متفاوت استدلال قرار …

خطاهای دانش‌آموزان در همنهشتی مثلث‌ها- قسمت ۲۰

کلمنتس و باتیستا۱(۱۹۹۲) در تحقیقات خود ۱۱ گونه از تصورات غلطِ مشترک در هندسه را جمع‌آوری کردند.زاویه باید یک پَرتو افقی داشته باشد.زاویه قائمه ، زاویه‌ای است که به سمت راست باشد.یک پاره‌خط از شکل، باید عمودی باشد تا یک ضلعِ آن شکل در نظر گرفته شود.یک پاره خط اگر افقی یا عمودی باشد، نمی …

خطاهای دانش‌آموزان در همنهشتی مثلث‌ها- قسمت ۱۹

پباژه و همکارانش در مورد ایده های هندسی و رشد تفکر هندسی دو کتاب به عنوان تصور کودکان از فضا و تصور کودکان از هندسه نوشته اند. پیاژه معتقد است که تفکر و تصور ذهنی دانش آموز از فضا یک تغییر ادراکی نیست، بلکه در عوض کودکان نمایش و تصور خود را از فضا از …

دسترسی به منابع مقالات : خطاهای دانش‌آموزان در همنهشتی مثلث‌ها- قسمت ۲۱

کلامر۱ (۱۹۹۸) به نقل از کاتلوای، (۲۰۰۵)، منابع اشتباهات مفهومی را به سه دسته تقسیم نمود:تجربیات: به عنوان مثال دانشآموزان مشاهده می‌کنند که یک سنگ نسبت به یک پَر، زمان کوتاهتری برای سقوط آزاد طی می‌کند. اما همین دو جسم در خلا زمانهای برابری برای طی یک ارتفاع مشخص سپری میکنند. در اینجا نتیجهی آزمایش و …

خطاهای دانش‌آموزان در همنهشتی مثلث‌ها- قسمت ۱۴

دسته بندی خطاها و اشتباهات مفهومی دانش‌آموزان در همنهشتی مثلث ها.مشخص نمودن منابع خطاها.قلمرو پژوهشقلمرو مکانیقلمرو مکانی این پژوهش کلیه دبیرستان‌های دخترانه شهرستان بهارستان واقع در استان تهران است.۱ Jones۲ Sir Christopher Zeeman۱-۶-۲ قلمرو زمانیمبانی نظری و تنظیم ابزار گردآوری از خرداد ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۳ صورت گرفت. اجرای پژوهش در اردیبهشت ۱۳۹۳ انجام یافته …

دسترسی به منابع مقالات : تاثیر آموزش انسان گرایی بر باورهای ارتباطی ، رضایت زناشویی و شادکامی زوجین …

آنچه در ازدواج های آشفته وجود ندارد ابراز محبت و صمیمیت است. طول مدت با هم بودن و مدت زمان صمیمی بودن نیست که موفقیت ازدواج را تضمین می کند بلکه عمق و شدت ابراز عشق و علاقه است که می تواند موفقیت ازدواج را تضمین کند. بین زنان و مردان در ادراک صمیمیت و …