راهبرد های تثبیت حدود املاک در ثبت نوین و آثار آن بر قضا زدایی- قسمت ۱۱

۴-۱-۲-۱-۱- ثبت اطلاعات مالک جدید مسبوق به سابقه ثبتچنانچه نسبت به ملکی تقاضای ثبت پذیرفته و پساز انجام عملیات مقدماتی ثبت صورتمجلس تحدید حدود تنظیم و مدت واخواهی بدون اعتراض سپری گردد، عملیات ثبتی خاتمه یافته و پس از آن ملک مشمول ماده ۲۲ قانون ثبت[۴۸]می باشد. پس از صدور سند مالکیت نسبت به پلاک …

بررسی تاثیر تجریه استفاده از یک نام تجاری بر اعتماد و رضایت مندی و وفاداری به …

تجزیه و تحلیل نام های تجاری قدرتمند نشان می دهد که آن را یک پیکر، یک حوزه کاردانی و یک محصول محوری دارند. ولی به همین محدود نمی شوند. آن ها همچنین، یک فرهنگ یا نظامی از ارزش ها دارند، و نوع خاصی، از رابطه، بازتابش مصرف کننده و خودانگاره را پیشنهاد می کنند.۱-وجود این …