جستجوی مقالات فارسی – بررسی مسائل کیفیت توان، پیدا کردن یک مشخصه درست از پدیده های کیفیت توان و …

د) تابع م‍یر[۲۱] ه) تابع دابیچیز[۲۲] و) تابع بیور[۲۳] ز) تابع کوایفلت[۲۴] ح) تابع سیملت[۲۵] شکل(۳-۳): اشکال مختلف توابع موجک۳-۱-۳- تبدیل S[26]:تبدیل S [34]، [۳۵] و [۲۴] یک ابزار قدرتمند برای تحلیل سیگنالهای ناایستاست که نمایش خوبی از مشخصات فرکانس– زمانی به دست میدهد. این تبدیل یک تبدیل معکوس پذیر است که از ترکیب تبدیل فوریه …

بررسی مسائل کیفیت توان، پیدا کردن یک مشخصه درست از پدیده های …

۳-۲-۵- سیستمهای استنتاجی فازی عصبی:پیچیدگی برخی از مسایل مانند پیش بینی بار و تفکیک حالات مختلف، نیاز به روشها و ابزارهای خبره برای ساخت یک سیستم هوشمند است. یکی از روشهای مطمئن برای دستیابی به این هدف استفاده از سیستمهای فازی به عنوان پیش بینی کننده و شناسایی کننده است. ترکیب منطق فازی با ساختار شبکه …