سامانه پژوهشی – هنجارگریزی کلامی در اشعار سهراب سپهری- قسمت ۵

من نمی دانمکه چرا می گویند:اسب حیوان نجیبی است ،کبوتر زیباستو چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست.گل شبدر چه کم از لاله قرمز داردچشم ها را باید شست ، جور دیگر باید دید.(سپهری،۱۳۹۰ : ۲۹۸)پس آن چه مهم و در خور اهتمام است ، خود نفس نگریستن است و آن وقتی صحیح است که …

هنجارگریزی کلامی در اشعار سهراب سپهری- قسمت ۳

۳-۹- انواع هنجارشکنی در حجم سبز ۹۵۳-۹-۱- تشخیص در حجم سبز ۹۵۳-۹-۲- ترکیب های تازه در حجم سبز ۹۷۳-۹-۳- حسامیزی در حجم سبز ۹۹۳-۹-۴- سایر هنجارگریزی ها ۱۰۰۳-۱۰- انواع هنجار شکنی در « ما هیچ ، ما نگاه» ۱۰۲۳-۱۰-۱- تشخیص ۱۰۲۳-۱۰-۲- ترکیب های تازه ۱۰۲۳-۱۰-۳- سایر هنجارگریزی ها ۱۰۵نتیجه گیری ۱۰۶منابع و مآخذ ۱۰۷چکیده انگلیسی …