تاثیر آموزش انسان گرایی بر باورهای ارتباطی ، رضایت زناشویی و شادکامی …

۶ کار آمدی ۷۴/۱۳ ۲ ۸۷/۶ ۷۳/۲۰ ۰۰۰/۰ ۵۳/۰ ۱ ۷ شادکامی کلی ۳۳/۱۵ ۲ ۶۷/۷ ۵۷/۱۰۸ ۰۰۰/۰ ۸۶/۰ ۱ چنانکه در جدول(۴– ۱۳) مشاهده می شود، در رضایت از زندگی بین زنان سه گروه تفاوت معناداری(۵/۸۴ F=و ۰۱/۰P<) وجود دارد. مجذور سهمی اتا برابر با ۸۲/۰ و به این معنی است که ۸۲ درصد …

منابع مقالات علمی : تاثیر آموزش انسان گرایی بر باورهای ارتباطی ، رضایت زناشویی و شادکامی …

۸۷/۱۹ ۲ ۹۳/۹ ۰۷/۷۵ ۰۰۰/۰ ۸۱/۰ ۱ چنانکه در جدول(۴–۱۰) مشاهده می شود، در رضایت از زندگی بین مردان سه گروه تفاوت معناداری(۲۸/۵۲ F=و ۰۱/۰P<) وجود دارد. مجذور سهمی اتا برابر با ۷۴/۰ و به این معنی است که ۷۴ درصد تفاوت گروه ها در رضایت زندگی مربوط به آموزش انسان گرایی بوده است. توان …