رهبری معنوی ویادگیری سازمانی دراداره کل صداوسیمای مرکز مازندران

 دانشگاه پیام نوردانشکده مدیریت،اقتصاد و حسابداریمرکز بابلپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدرشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیکرهبری معنوی ویادگیری سازمانی دراداره کل صداوسیمای مرکز مازندرانالهام تیموریاستادراهنما:دکترمهدی روح الامینیاستاد مشاور:دکترسیدمحمدباقریآبان ۱۳۹۴اصالت نامهاینجانب الهام تیموری دانشجوی ورودی سال ۹۲ مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک گواهی می نمایم چنانچه در پایان نامه خود از فکر، ایده و نوشته دیگری بهره گرفته ام با …

مقاله علمی با منبع : بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی بررسی موردی شرکت پاکدیس …

خیلی کم ۴ ۱ کم ۳ ۲ متوسط ۲ ۳ زیاد ۱ ۴ خیلی زیاد ۰ روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعاتدر این تحقیق برای تعیین روایی ابزار جمعآوری اطلاعات از روایی نمادی یا صوری استفاده گردیده بدین ترتیب که پرسشنامه اولیه تنظیم شده، در اختیار اساتید و صاحب نظران دانشگاهی رشته مدیریت قرار …