پژوهش دانشگاهی – راهبرد های تثبیت حدود املاک در ثبت نوین و آثار آن بر قضا …

سید حسن موسوی تبارحقوق خصوصی ۲۸/۰۷/۱۳۹۲راهبردهای تثبیت حدود املاک در ثبت نوین و آثار آن بر قضا زدای۱۷٫۰۰بی دانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم و تحقیقاتتعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامهاینجانب سید حسن موسوی تبار دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/ دکترای حرفه ای / دکتری تخصصی / در رشته حقوق خصوصی که در تاریخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۲ از پایان نامه / رساله خود تحت عنوان” راهبردهای …