تجرّد خیال در فلسفه ملاصدرا با رویکرد معرفت‌شناختی- قسمت ۲۲

ملاصدرا اعتقاد دارد که نفس انسان امور خارجی را در پرتوی صورت ذهنی ادراک می‌کند یعنی انسان به‌واسطه حواس ظاهری اشیاء خارجی را ادراک می‌کند و در مرحله بعد چون اموری محسوس قابلیت ادراک را ندارند نفس انسان با حقیقت آن‌ها در عالم مثال ارتباط برقرار می‌کند و صورتی از آن‌ها را اخذ می‌کند سپس …