پژوهش – جایگاه سند در ادله‌ی اثبات دعوی- قسمت ۱۶

یکی دیگر از حقوقدانان اظهارنظر کرده است که اعلام این نظریه توسط شورای نگهبان، به این صورت مجمل و کلی، صحیح نیست زیرا بینه شرعی اخص از شهادت است و ماده ۱۳۰۹ ق.م، شهادت را به طور مطلق فاقد صلاحیت برای دعوای مخالف با مفاد و مندرجات سند رسمی یا معتبر در دادگاه دانسته است …

تجرّد خیال در فلسفه ملاصدرا با رویکرد معرفت‌شناختی- قسمت ۱۷

ابن‌عربی عالم را سرتاسر خیال و رؤیا ولی نمادی از واقع و حقیقت می‌داند. ایشان جهان خارج را به‌عنوان امری واقعی می‌پذیرد.شناخت پذیری جهان خارجابن‌عربی جهان خارج را واقعی و قابل شناخت می‌داند ایشان حق مطلق را قابل شناخت نمی‌داند لیکن با تجلی او می‌تواند شناخته شود.[۲۰۹]و به همین علت حق‌تعالی را ذات می‌داند و …

سامانه پژوهشی – بررسی تأثیر باروری بر رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی- قسمت ۳۶

۱- دولتمردان ما باید به گونهای برنامهریزی کنند آهنگ رشد جمعیت را تثبیت کرده و از کاهش آن جلوگیری نمایند. البته در صورت افزایش باید به تناسب آن رشد اقتصادی و فرصتهای جدید شغلی نیز جهت افزایش سطح رفاه این جمعیت باید به تناسب افزایش یابد.۲- در بستر تغییرات اخیر جمعیتی، سیاستها و برنامهها پیرامون …