فایل دانشگاهی – خطاهای دانش‌آموزان در همنهشتی مثلث‌ها- قسمت ۲۳

ارتباط میان زاویه‌ها، طول اضلاع، محیط، مساحت و حجم اشکال متشابه را بفهمند؛از هندسه مختصاتی برا ی نشان دادن و بررسی ویژگی های اشکال هندسی استفاده کنند؛از هندسه مختصاتی برای بررسی اشکال هندسی خاص، مانند چند ضلعی‌های خاص، مانند چند ضلعی‌های منتظم استفاده کنند؛سایز، موقعیت و جهت اشکال را تحت انتقالات مانند دوران، بازتاب و …