بررسی اثربخشی روان درمانی پویشی کوتاه مدت گروهی بر کاهش علائم بحران هویت …

خطا ۱۳ کل ۱۶ با استفاده از داده‌های جدول فوق می‌توانیم به بررسی فرضیه دوم تحقیق بپردازیم. همان‌طور که در جدول فوق مشاهده می‌شود نتایج به دست آمده از مقایسه پس‌آزمون متغیر رضایت از زندگی در دو گروه با کنترل کردن اثر پیش‌آزمون حاکی از این است که پس از شرکت در جلسات روان‌درمانی پویشی …

بررسی اثربخشی روان درمانی پویشی کوتاه مدت گروهی بر کاهش علائم بحران …

باقی ماندن در تمرکز درمانی توافق شده.تعبیر نشانه‌ها و برقراری ارتباط بین آن‌ها و تعارض‌های پویای ناخودآگاه‌تر با بهره‌گیری از تعبیر انتقال و انتقال متقابل.مرحله میانی دومدر این مرحله نیز که حداکثر ۴ جلسه را به خود اختصاص می‌دهد، اهداف زیر دنبال می‌شوند:در صورت لزوم به منظور تسریع یا تشدید انتقال از تکنیک‌های غیر روان‌پویایی …

تجرّد خیال در فلسفه ملاصدرا با رویکرد معرفت‌شناختی- قسمت ۲۳

ما قادر هستیم که امور معدوم در خارج حتی ممتنع را تصور کنیم مثل شریک باری‌تعالی، اجتماع دو شیء متناقض، و یا جوهر فرد که عبارت است از کوچک‌ترین ذره شیء که قابل‌تجزیه نمی‌باشد این امور معدوم و ممتنع را می‌توانیم از هم جدا کنیم و بینشان تمیز برقرار کنیم مثلاً گفته می‌شود (اجتماع نقیضین …

سایت مقالات فارسی – تجرّد خیال در فلسفه ملاصدرا با رویکرد معرفت‌شناختی- قسمت ۷

۵ـ۶ـ۶ـ رفع اشکال صدور کثیر از واحد و آگاهی کثیر به واحد ۱۰۵۵ـ۶ـ۷ـ اتحاد عالم و معلوم با استفاده از تجرد خیال ۱۰۵۵ـ۷ـ لوازم و کارکردهای وجود شناختی ادراک خیال ازنظر ملاصدرا ۱۰۶۵ـ۷ـ۱ـ اثبات عالم مثال متصل و منفصل ۱۰۷۵ـ۷ـ۱ـ۱ـ اثبات عالم مثال منفصل ۱۰۷۵ـ۷ـ۱ـ۱ـ۱- ازطریق وجودعلمی اشیاءنزد نفس ۱۰۷۵ـ۷ـ۱ـ۱ـ ۲-برخورداری شی ء از انحاء …

تجرّد خیال در فلسفه ملاصدرا با رویکرد معرفت‌شناختی- قسمت ۳

اینجانب بهاره عسگریان دهکردی دانشجوی ورودی سال ۱۳۹۲مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی گواهی می‌نمایم چنانچه در پایان‌نامه خود از فکر، ایده و نوشته دیگری بهره گرفته‌ام با نقل‌قول مستقیم یا غیرمستقیم منبع و مأخذ آن را نیز در جای مناسب ذکر کرده‌ام. بدیهی است مسئولیت تمامی مطالبی که نقل‌قول دیگران نباشد بر عهده خویش …

فایل دانشگاهی – خطاهای دانش‌آموزان در همنهشتی مثلث‌ها- قسمت ۲۳

ارتباط میان زاویه‌ها، طول اضلاع، محیط، مساحت و حجم اشکال متشابه را بفهمند؛از هندسه مختصاتی برا ی نشان دادن و بررسی ویژگی های اشکال هندسی استفاده کنند؛از هندسه مختصاتی برای بررسی اشکال هندسی خاص، مانند چند ضلعی‌های خاص، مانند چند ضلعی‌های منتظم استفاده کنند؛سایز، موقعیت و جهت اشکال را تحت انتقالات مانند دوران، بازتاب و …

خطاهای دانش‌آموزان در همنهشتی مثلث‌ها- قسمت ۱۹

پباژه و همکارانش در مورد ایده های هندسی و رشد تفکر هندسی دو کتاب به عنوان تصور کودکان از فضا و تصور کودکان از هندسه نوشته اند. پیاژه معتقد است که تفکر و تصور ذهنی دانش آموز از فضا یک تغییر ادراکی نیست، بلکه در عوض کودکان نمایش و تصور خود را از فضا از …

دسترسی به منابع مقالات : خطاهای دانش‌آموزان در همنهشتی مثلث‌ها- قسمت ۲۱

کلامر۱ (۱۹۹۸) به نقل از کاتلوای، (۲۰۰۵)، منابع اشتباهات مفهومی را به سه دسته تقسیم نمود:تجربیات: به عنوان مثال دانشآموزان مشاهده می‌کنند که یک سنگ نسبت به یک پَر، زمان کوتاهتری برای سقوط آزاد طی می‌کند. اما همین دو جسم در خلا زمانهای برابری برای طی یک ارتفاع مشخص سپری میکنند. در اینجا نتیجهی آزمایش و …

خطاهای دانش‌آموزان در همنهشتی مثلث‌ها- قسمت ۱۴

دسته بندی خطاها و اشتباهات مفهومی دانش‌آموزان در همنهشتی مثلث ها.مشخص نمودن منابع خطاها.قلمرو پژوهشقلمرو مکانیقلمرو مکانی این پژوهش کلیه دبیرستان‌های دخترانه شهرستان بهارستان واقع در استان تهران است.۱ Jones۲ Sir Christopher Zeeman۱-۶-۲ قلمرو زمانیمبانی نظری و تنظیم ابزار گردآوری از خرداد ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۳ صورت گرفت. اجرای پژوهش در اردیبهشت ۱۳۹۳ انجام یافته …

واکاوی تجارب زیسته دانشجویان در انتخاب مسئله رساله دکتری- قسمت ۶

واضح، روشن و محدود باشد، یعنی اصل تحدید (محدودسازی) مسئله در آن رعایت شده باشد.مسئله باید قابلیت آن را داشته باشد که بتواند محقق را به سوی فرضیه‌سازی هدایت کند (به عبارت دیگر مسئله باید امکان بررسی داشته باشد و زمینه را برای بیان ادعاهایی پیرامون پاسخ‌ها و راه‌حل‌ها فراهم آورد).با توجه به جدا بودن …