دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی اثربخشی روان درمانی پویشی کوتاه مدت گروهی بر کاهش علائم بحران هویت …

۳T ۲G گروه کنترل منظور از ۱T و ۳T پیش آزمون، ۲T و ۴T پس آزمون و x روان‌درمانی پویشی کوتاه مدت به شیوه گروهی می‌باشد.شرکت کنندگانکلیه مراجعین که در بهمن ماه سال ۱۳۹۳برای رفع مشکلات روانی به کلنیک روانشناختی ارین شهر مشهد مراجعه می‌کنند و در بازه سنی ۳۵ تا ۵۰ سالگی قرار دارند، جامعه …

بررسی رابطه بین بازار‌گرائی و عملکرد تجاری در بانک‌ شهر- قسمت ۲۶

۳ سؤال (سؤال هشتم تا دهم) ۰٫۸۱۵ ۳-۱۰ مراحل انجام تحقیقدر این تحقیق، محقق ابتدا با تهیه طرح تحقیق، اقدام به مطالعه و جمع‌آوری ادبیات مربوط به بازارگرائی و عملکرد تجاری نمود. سپس با استفاده از دیدگاه‌های مختلف مطرح شده پیرامون موضوع، مدل تحقیق استخراج شد و پرسشنامه‌ای برای نمونه آماری تحقیق تهیه گردید.این پرسشنامه …

بررسی رابطه بین بازار‌گرائی و عملکرد تجاری در بانک‌ شهر- قسمت ۲۴

۵-آزمون تخریب کننده: وقتی آزمونی موجب خراب شدن یک کالا می‌شود، باید نمونه‌گیری را به‌کار برد (آذر و مومنی،۱۳۸۰).آآدر این تحقیق، جامعه آماری، شعب بانک شهر در شهر تهران است و نمونه آماری، رؤسای شعب این بانک می‌باشند.۳-۵ تعیین حجم نمونهدر تحقیق حاضر، از روش نمونه‌گیری تصادفی برای تعیین حجم نمونه استفاده شده است. در …

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی …

۰۰۰/۰ تبلیغات ۳ ۳٫۰۰ ۰۰۰/۰ نتایج آزمون نشان داد که متغیرهای جبران خسارات، تسهیلات و خدمات مناسب و تبلیغات، به ترتیب و اولویت، به عنوان ابعاد متغیر وابسته دارای اهمیت رتبه ای می باشند.بدین ترتیب با مشخص شدن ابعاد متغیرهای مکنون مدل مفهومی تحقیق به شکل زیر بدست می آید:تسهیلات و خدمات مناسبجبران خسارتتبلیغاتشکل ۴-۳: …

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی درمان- …

اکتشافمطالعه موردیارزیابیقوم نگاریاقدام پژوهیشکل(۳-۱):پیاز پژوهشباتوجه به مدل پیاز تحقیق، این پژوهش از نظر روش شناختی به شرح زیر قابل تبیین است:نوع تحقیق و جهت گیری پژوهشتحقیق حاضر به لحاظ ماهیت موضوع مورد بررسی و اهداف تعیین شده از نوع تحقیقات کاربردی است. زیرا نتایج آن در شرکت بیمه کاربرد دارد. (خاکی،۱۳۹۰).فلسفه پژوهشتحقیق را می توان …

دسترسی متن کامل – شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی درمان- قسمت …

۲- تغییرات: چنانچه نظریه ای پیش بینی کند که خصیصه مورد اندازه گیری تحت تاثیر زمان یا مداخله آزمایشی قرار می گیرد، اگر نمرات آزمون این تاثیر را نشان دهد داراری اعتبار سازه است. برای مثال اگر آزمونی مهارت های کلامی را می سنجد باید با افزایش سن آزمودنی ها نمرات افزایش یابد، یا اگر …

مقاله علمی با منبع : تاثیر آموزش انسان گرایی بر باورهای ارتباطی ، رضایت زناشویی و شادکامی …

رابطه مثبت با دیگراناستقلال(خودمختاری)تسلط برمحیطهدف در زندگیرشد شخصیآنها همچنین یک عامل مجزای برتر تشکیل می دهند. گرچه همبستگی بین آنها نسبتأ کم است. این عوامل با دیگر متغیرها تا حدودی روابط مختلفی دارند.تخمین های پایانی(آلفای کرونباخ ) مورد استفاده برای همبستگی های مشاهده شده عبارت بودند از : رضایت از زندگی ۹۲% ، عاطفه مثبت …

سایت مقالات فارسی – بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری …

۳-۶) روایی و پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………۶۶۳-۶-۱) روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………۶۶۳-۶-۲) پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………۶۶۳-۷) روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………..۶۷فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق۴-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………۷۰۴-۲) آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………….۷۰۴-۲-۱) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان…………………………………………………………..۷۰۴-۲-۲) توصیف متغیر آگهی سرمایه گذاران ………………………………………………………………………..۷۳۴-۲-۳) توصیف متغیر اعتماد سرمایه گذاران………………………………………………………………………….۷۴۴-۲-۴) توصیف متغیر بهره وری شرکتها……………………………………………………………………………….۷۵۴-۳) بررسی نرمال بودن متغییرها …………………………………………………………………………………………۷۶۴-۴)آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………۷۷فصل …