متن کامل – شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی …

۴-۶-۱) نیکویی برازش مدلهمانطور که آشکار است، نرم افزار لیزرل یک سری شاخص‌های برای سنجش نیکویی برازش مدل تدوین شده ارائه می‌دهد. در ادامه کلیه شاخص‌های ذکر شده مورد بررسی قرار می‌گیرند.شاخص کای دو (۲χ) : که نشان دهندۀ میزان آمارۀ کای دو برای مدل است. در واقع این شاخص اختلاف بین مدل و داده‌ها …

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی …

۰۰۰/۰ تبلیغات ۳ ۳٫۰۰ ۰۰۰/۰ نتایج آزمون نشان داد که متغیرهای جبران خسارات، تسهیلات و خدمات مناسب و تبلیغات، به ترتیب و اولویت، به عنوان ابعاد متغیر وابسته دارای اهمیت رتبه ای می باشند.بدین ترتیب با مشخص شدن ابعاد متغیرهای مکنون مدل مفهومی تحقیق به شکل زیر بدست می آید:تسهیلات و خدمات مناسبجبران خسارتتبلیغاتشکل ۴-۳: …

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی درمان- قسمت ۳۹

۴- عدم تفاوت سنجش بین گروهی را بوسیله برابر قرار دادن پارامترها (قیدها) در گروه های مختلف آزمون کنید و سپس مقایسه های نسبی را بین برآورد پارامترها انجام دهید. (استیگر[۸۵]، ۱۹۹۰).بررسی برآورد پارامترهای اولیه نیز می تواند به تعیین نقص در مدل یا مدل بد تدوین شده کمک کند. در این مورد برآورد اولیه …

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های …

آلفای کرونباخ “تسهیلات و خدمات“ ۰٫۷۶ آلفای کرونباخ ” جبران خسارات“ ۰٫۸۴ آلفای کرونباخ ” تبلیغات“ ۰٫۷۸ آلفای ” متغیر جذب بیمه گذاران“ ۰٫۸۰ همانطور که از نتایج جدول بالا و از تحلیل عاملی اکتشافی مشخص است سئوالات ۶ تا ۸ و ۹ تا ۱۴ و ۲۵، ۲۶، ۲۷،۲۹، ۳۰، مرتبط با عامل اول می …

پژوهش دانشگاهی – شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی …

بیمه های تکمیلی درمان با ارائه خدمات گوناگون در جهت بهبود رضایت بیمه گذاران تلاش می کند. ۳۶۰ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰ ۳٫۲۱ ۱٫۱۹۵ جایگاه و موقعیت بیمه های تکمیلی درمان بین فرهنگیان مطلوب است. ۳۶۰ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰ ۳٫۲۱ ۱٫۱۴۸ در جدول بالا آمار توصیفی سئوالات شامل میانگین و انحراف معیار آمده است، میانگین بیشتر و انحراف …

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های …

۲-۱۷-۲ پیشینه خارجی: ریچارد[۶۸](۱۹۷۵)، در تحقیقی نقش مشتری و شرکت بیمه گذار را متقابلا موثر دانسته است تحقیق او به نقش صرفه جویی و کم ضرر بودن بیمه گذار در فرایند تسهیل دهی بهتر خدماتی شرکت بیمه پرداخته است و بر این باور است که بیمه شونده به کیفیت ادراک شده اهمیت فراوانی می دهد. …

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی درمان- …

اکتشافمطالعه موردیارزیابیقوم نگاریاقدام پژوهیشکل(۳-۱):پیاز پژوهشباتوجه به مدل پیاز تحقیق، این پژوهش از نظر روش شناختی به شرح زیر قابل تبیین است:نوع تحقیق و جهت گیری پژوهشتحقیق حاضر به لحاظ ماهیت موضوع مورد بررسی و اهداف تعیین شده از نوع تحقیقات کاربردی است. زیرا نتایج آن در شرکت بیمه کاربرد دارد. (خاکی،۱۳۹۰).فلسفه پژوهشتحقیق را می توان …

سایت مقالات فارسی – شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی درمان- …

پیوست ۲:خروجی نرم افزار لیزرل ۱۴۸منابع ومآخذ فارسی ۱۷۷منابع ومآخذ انگلیسی ۱۸۳چکیده:خدمت به مشتری از مهم ترین مسائل سازمان هاست. هیچ سازمانی نمی تواند به حیات خود ادامه دهد مگر آنکه بتواند به تعداد کافی مشتریان را جذب و برای خود نگه دارد. تلاش در این راه در حالی که هر روز رقابت سخت تر …