دسترسی متن کامل – بررسی رابطه بین بازار‌گرائی و عملکرد تجاری در بانک‌ شهر- قسمت ۷

۳- بازارگرائی را در سطح واحد تجاری مشاهده و ملاحظه می نمایند.۴- مهم‌تر آنکه هر دو ‌می‌توانند به شکل رفتار گونه طبقه‌بندی شوند.در واقع هر دو دلالت بر این دارند که بازارگرائی وابسته به رفتار در مدیریت می‌باشد )هریس و همکاران، ۱۹۹۹‌(بنابراین، علیرغم تفاوت در نام اجزاء، می‌توان به روشنی نتیجه گرفت که رقیب‌گرائی و …

رهبری معنوی ویادگیری سازمانی دراداره کل صداوسیمای مرکز مازندران

 دانشگاه پیام نوردانشکده مدیریت،اقتصاد و حسابداریمرکز بابلپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدرشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیکرهبری معنوی ویادگیری سازمانی دراداره کل صداوسیمای مرکز مازندرانالهام تیموریاستادراهنما:دکترمهدی روح الامینیاستاد مشاور:دکترسیدمحمدباقریآبان ۱۳۹۴اصالت نامهاینجانب الهام تیموری دانشجوی ورودی سال ۹۲ مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک گواهی می نمایم چنانچه در پایان نامه خود از فکر، ایده و نوشته دیگری بهره گرفته ام با …

متن کامل – بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی- قسمت ۳۵

یکی از ویژگی های مهم، اساسی و کلیدی پژوهش علمی، اعتقاد و الزام آن به مبانی روش شناختی است. هر پژوهش علمی بر اساس موضوع، اهداف پژوهش و چارچوب نظری خود از یک چارچوب روش شناختی استفاده می کند. پژوهشگر در استفاده از انواع روشهای علمی مختار و آزاد است، لیکن می بایست به اندازه …