خطاهای دانش‌آموزان در همنهشتی مثلث‌ها- قسمت ۱۹

پباژه و همکارانش در مورد ایده های هندسی و رشد تفکر هندسی دو کتاب به عنوان تصور کودکان از فضا و تصور کودکان از هندسه نوشته اند. پیاژه معتقد است که تفکر و تصور ذهنی دانش آموز از فضا یک تغییر ادراکی نیست، بلکه در عوض کودکان نمایش و تصور خود را از فضا از …

جستجوی مقالات فارسی – خطاهای دانش‌آموزان در همنهشتی مثلث‌ها- قسمت ۱۳

۸ Geddes۹ Tischler۱۰ Gutierrez۱۱ Jaime۱۲ Fortuny۱۳ Halatامروزه تدریس هندسه از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ زیرا به عنوان ابزاری برای درک، توصیف و تعامل با فضایی که در آن زندگی می‌کنیم، مورد توجه قرار می‌گیرد و از شهودی‌ترین و ملموس‌ترین بخشهای ریاضیات به شمار می رود. یوسسکین۱ در اهمیت تدریس هندسه دو دلیل بیان می‌کند:هندسه به‌صورت منحصر …

خطاهای دانش‌آموزان در همنهشتی مثلث‌ها- قسمت ۱۴

دسته بندی خطاها و اشتباهات مفهومی دانش‌آموزان در همنهشتی مثلث ها.مشخص نمودن منابع خطاها.قلمرو پژوهشقلمرو مکانیقلمرو مکانی این پژوهش کلیه دبیرستان‌های دخترانه شهرستان بهارستان واقع در استان تهران است.۱ Jones۲ Sir Christopher Zeeman۱-۶-۲ قلمرو زمانیمبانی نظری و تنظیم ابزار گردآوری از خرداد ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۳ صورت گرفت. اجرای پژوهش در اردیبهشت ۱۳۹۳ انجام یافته …

خطاهای دانش‌آموزان در همنهشتی مثلث‌ها- قسمت ۱۵

امروزه هندسه کاربردهای علمی فراوانی مدل سازی هندسی، ربوتیک، پزشکی، متحرک سازی کامپیوتری، شیمی محاسباتی، فیزیک، بیولوژی، سیستم اطلاعات جغرافیایی و ریاضیات یافته است (وایتلی۳، ۱۹۹۹).هدف نهایی یادگیری هندسه ارتقاء قدرت استدلال است. استدلال هندسی می تواند به عنوان اختراع یا استفاده از سیستم های مفهومی رسمی برای بررسی شکل و فضا تعریف شود (باتیستا۴، …

خطاهای دانش‌آموزان در همنهشتی مثلث‌ها- قسمت ۱۶

تحلیل دادهها و احتمالاعداد ابتدا تا ۲۱۲-۹جبرهندسهاندازهگیریشکل ۲-۱ مقدار محتوای آموزشی در هر پایه(شورای ملی معلمان،۲۰۰۰)یی۱ (۲۰۰۶)، هندسه را علم مطالعه ی فضا و راه های نظام واری برای نگاه کردن به فضای پیرامون انسان می‌داند. او اهداف تدریس هندسه در برنامه درسی ریاضی مدرسه ای را توسعه شهود و درک فضایی، توسعه‌ی توانایی تفکر منطقی و …