بررسی تاثیر تجریه استفاده از یک نام تجاری بر اعتماد و رضایت مندی و وفاداری به …

تجزیه و تحلیل نام های تجاری قدرتمند نشان می دهد که آن را یک پیکر، یک حوزه کاردانی و یک محصول محوری دارند. ولی به همین محدود نمی شوند. آن ها همچنین، یک فرهنگ یا نظامی از ارزش ها دارند، و نوع خاصی، از رابطه، بازتابش مصرف کننده و خودانگاره را پیشنهاد می کنند.۱-وجود این …