جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه بین شفافیت سود با هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در شرکت …

دانشگاه پیام نوردانشکده علوم انسانیمرکز ابوموسیپایان نامهبرای دریافت مدرک کارشناسی ارشدرشته حسابداریگروه علوم انسانیعنوان پایان نامه:بررسی رابطه بین شفافیت سود با هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای درمانده و غیر درمانده مالی در بورس اوراق بهادار تهرانمرضیه قائدیاستاد راهنما:دکتر عبدالکریم مقدماستاد مشاور:دکتر علی رضا مومنیتابستان ۱۳۹۴گواهی اصالت، نشر و حقوق مادی و معنوی اثراینجانب …