هنجارگریزی کلامی در اشعار سهراب سپهری- قسمت ۶

کیتس[۷] شاعر رمانتیک انگلیسی، نخستین بار، تعبیر« رهایی از خویشتن ، یا « گنجایش منفی » را قابلیتی از عدم اطمینان وشک در دست یابی به حقیقت محسوس و منطقی عنوان کرده ، این فن در شعر سهراب به صورت آشنایی زدایی نمایان شده است . آشنایی زدایی سپهری ، افزون بر ویژگی های زبانی ، …

هنجارگریزی کلامی در اشعار سهراب سپهری- قسمت ۳

۳-۹- انواع هنجارشکنی در حجم سبز ۹۵۳-۹-۱- تشخیص در حجم سبز ۹۵۳-۹-۲- ترکیب های تازه در حجم سبز ۹۷۳-۹-۳- حسامیزی در حجم سبز ۹۹۳-۹-۴- سایر هنجارگریزی ها ۱۰۰۳-۱۰- انواع هنجار شکنی در « ما هیچ ، ما نگاه» ۱۰۲۳-۱۰-۱- تشخیص ۱۰۲۳-۱۰-۲- ترکیب های تازه ۱۰۲۳-۱۰-۳- سایر هنجارگریزی ها ۱۰۵نتیجه گیری ۱۰۶منابع و مآخذ ۱۰۷چکیده انگلیسی …