تحقیق و پایان نامه

هنجارگریزی کلامی در اشعار سهراب سپهری- قسمت ۱۰

کار شب پا نه هنوز است تمامنیما یوشیجاوجادر معنی درخت نارون قرمز و تیر نگ به معنی قر قاول و آیش به معنی کشتگاه و شب پا در معنی نگهبان مزرعۀ برنج آمده.۲-۳-۱-۸ هنجار گریزی نوشتاریهنجار گریزی نوشتاری یعنی به کار بردن شیوه ای نامأنوس در نوشتن واژه یا واژگان، بی تردید تغییر شیوه نگارش …

تحقیق و پایان نامه

فایل – هنجارگریزی کلامی در اشعار سهراب سپهری- قسمت ۸

که درختان حماسی پیداست .رو به آن وسعت بی واژه که همواره مرا می خواند(سپهری، ۱۳۸۷ : ۳۹۲-۳۹۳)منظور از درختان حماسی ، روزگار آغازین جهان وابتدای آفرینش است که بشر در حال شناخت جهان اسرار آمیز پیرامون خود بوده است .از این روحماسه رمز جهان اسرار آمیز نخستین است .« سپهری دربارۀ حماسه به معنای …

تحقیق و پایان نامه

پژوهش – هنجارگریزی کلامی در اشعار سهراب سپهری- قسمت ۸

که درختان حماسی پیداست .رو به آن وسعت بی واژه که همواره مرا می خواند(سپهری، ۱۳۸۷ : ۳۹۲-۳۹۳)منظور از درختان حماسی ، روزگار آغازین جهان وابتدای آفرینش است که بشر در حال شناخت جهان اسرار آمیز پیرامون خود بوده است .از این روحماسه رمز جهان اسرار آمیز نخستین است .« سپهری دربارۀ حماسه به معنای …

تحقیق و پایان نامه

سامانه پژوهشی – هنجارگریزی کلامی در اشعار سهراب سپهری- قسمت ۷

کنار حادثه سر می کشیم (همان ،۳۱۴:۳۱۳)در این شعر نیز بین « هوشیاری وخواب » و « گوارا بودن وسم) پارادوکس وجود دارد ، اما سهراب به طرزی ماهرانه این پارادوکس را از چشم دور نگه داشته است .کنار راه سفر کودکانه کور عراقیبه خط لوح حمورابی نگاه می کردند (همان :۳۱۷)در اینجا نیز « …

تحقیق و پایان نامه

هنجارگریزی کلامی در اشعار سهراب سپهری- قسمت ۶

کیتس[۷] شاعر رمانتیک انگلیسی، نخستین بار، تعبیر« رهایی از خویشتن ، یا « گنجایش منفی » را قابلیتی از عدم اطمینان وشک در دست یابی به حقیقت محسوس و منطقی عنوان کرده ، این فن در شعر سهراب به صورت آشنایی زدایی نمایان شده است . آشنایی زدایی سپهری ، افزون بر ویژگی های زبانی ، …

تحقیق و پایان نامه

سامانه پژوهشی – هنجارگریزی کلامی در اشعار سهراب سپهری- قسمت ۵

من نمی دانمکه چرا می گویند:اسب حیوان نجیبی است ،کبوتر زیباستو چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست.گل شبدر چه کم از لاله قرمز داردچشم ها را باید شست ، جور دیگر باید دید.(سپهری،۱۳۹۰ : ۲۹۸)پس آن چه مهم و در خور اهتمام است ، خود نفس نگریستن است و آن وقتی صحیح است که …

تحقیق و پایان نامه

هنجارگریزی کلامی در اشعار سهراب سپهری- قسمت ۳

۳-۹- انواع هنجارشکنی در حجم سبز ۹۵۳-۹-۱- تشخیص در حجم سبز ۹۵۳-۹-۲- ترکیب های تازه در حجم سبز ۹۷۳-۹-۳- حسامیزی در حجم سبز ۹۹۳-۹-۴- سایر هنجارگریزی ها ۱۰۰۳-۱۰- انواع هنجار شکنی در « ما هیچ ، ما نگاه» ۱۰۲۳-۱۰-۱- تشخیص ۱۰۲۳-۱۰-۲- ترکیب های تازه ۱۰۲۳-۱۰-۳- سایر هنجارگریزی ها ۱۰۵نتیجه گیری ۱۰۶منابع و مآخذ ۱۰۷چکیده انگلیسی …

تحقیق و پایان نامه

بررسی مسائل کیفیت توان، پیدا کردن یک مشخصه درست از پدیده های …

۳-۲-۵- سیستمهای استنتاجی فازی عصبی:پیچیدگی برخی از مسایل مانند پیش بینی بار و تفکیک حالات مختلف، نیاز به روشها و ابزارهای خبره برای ساخت یک سیستم هوشمند است. یکی از روشهای مطمئن برای دستیابی به این هدف استفاده از سیستمهای فازی به عنوان پیش بینی کننده و شناسایی کننده است. ترکیب منطق فازی با ساختار شبکه …

تحقیق و پایان نامه

جستجوی مقالات فارسی – بررسی مسائل کیفیت توان، پیدا کردن یک مشخصه درست از پدیده های کیفیت توان و …

د) تابع م‍یر[۲۱] ه) تابع دابیچیز[۲۲] و) تابع بیور[۲۳] ز) تابع کوایفلت[۲۴] ح) تابع سیملت[۲۵] شکل(۳-۳): اشکال مختلف توابع موجک۳-۱-۳- تبدیل S[26]:تبدیل S [34]، [۳۵] و [۲۴] یک ابزار قدرتمند برای تحلیل سیگنالهای ناایستاست که نمایش خوبی از مشخصات فرکانس– زمانی به دست میدهد. این تبدیل یک تبدیل معکوس پذیر است که از ترکیب تبدیل فوریه …

تحقیق و پایان نامه

بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری شرکت ها (مطالعه …

سود رهنمایی برای سیاست تقسیم سود و تداوم مؤسسه است. (جهانخانی و پارساییان، ۱۳۸۴)سودمندی سوداز همه معانی سود می توان نتیجه گرفت سود در هر حوزه ای نقش بازی می کند اما سودمندی آن به محدودیت های ارتباط دارد که از جمله می توان به مفهوم حسابداری سنّتی از سود، مفهوم اقتصادی از سود، مفهوم …