بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش با ضریب واکنش سود و مدیریت سود در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۱۷

۰۰۳۹/۰     ۲۱۳۰/۸-     ۰۰۰۰/۰       R2(ضریب همبستگی)     ۶۶/۰       (ضریب تعیین تعدیل شده)     ۶۵/۰       D.W(آماره دوربین واتسن)     ۸۷/۱       F فیشر     (۰۰۰۰/۰prob =) 753/1     مأخذ:محاسبات تحقیقبا توجه به نتایج مدل اثرات ثابت ارائه شده …

تاثیر مازاد وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود- قسمت 15

مدل پژوهش آزمون آماره احتمال نتیجه F لیمر 7/4468 0/0000 روش تابلویی هاسمن 22/5456 0/0073 اثرات ثابت 4-6 تخمین مدل و تجزیه و تحلیل نتایجبعد از اینکه مانایی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت و روش تخمین مدل هم مشخص گردید، حال نوبت آن است که مدل با توجه به نتایج آزمون F لیمر و هاسمن …

تاثير کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهي بر نشخوار فکري و سوگيري توجه مثبت و منفي در دانشجویان افسرده- قسمت 19

Donaldson, C; Lam, D & Mathews, A. (2007). Rumination and attention in major depression. Behaviour Research and Therapy;V 45,I 11,pp 2664-2678.Finucane, A & Stewart,W.M. (2006). An exploratory mixed methods study of the acceptability and effectiveness of mindfulness -based cognitive therapy for patients with active depression and anxiety in primary care. BMC Psychiatry. 6:14Giess, K. (2005). Effect of negative …

تعیین اولویت و رتبه بندی ترجیحات مشتریان در انتخاب بانک‌های خصوصی و نیمه خصوصی در شهر شیراز- قسمت ۴

الف: محصول:[۵۵]شخص چیزهای خاصی را که ارضاء کننده خواسته‌های اوست، خارج از وجود خویش تصور می کند که به آنها محصولات گفته می شوند. این محصولات به هر‌اندازه که خواسته را براورده می کنند دارای ارزشند و نکته قابل توجه اینکه مفهوم محصول تنها بعد فیزیکی نیست بلکه عامل اساسی در تمایز محصول خدمتی است که …

تحول گفتمان ادبی دو نسل از داستان نویسان معاصر ایران- قسمت 2

5-3-4-رمان سووشون:گفتارزنان و مردان در ادبیات داستانی-4-1-دشواژه یا تابوهای زبانیداستان شازده احتجاب5-4-3-سوو شون-چراغها را من خاموش می کنم5-5-کاربرد ضرب المثل5-5-1 شازده احتجاب5-5-2-نام ها و سایه ها5-5-3سو وشون5-5-4چراغها را من خاموش می کنم5-6-قاعده کاهی سبکی-6-1شازده احتجابشازده احتجاب1-9-52-9-5نام ها و سایه هاسو وشون3-9-510-5قاعده کاهی گویشی1-10-5شازده احتجاب2-10-5نام ها و سایه ها3-10-5سو وشون4-10-5چراغها را من خاموش می کنمفصل ششم1-6-پاسخ …

بررسی سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با استفاده از الگوی تعالی سازمانی EFQM- قسمت ۹- قسمت 2

س: چه چیزی را می توادن از کالای x حذف کرد ؟       معکوس کردن     س: اگر کالای x را معکوس کنیم چه استفاده دیگری از آن می توان کرد ؟     ۲-۱-۱۵-۴) مدل سروکوال (مدل کیفیت خدمات )مدل مفهومی خدمات توسط پاراسورامان و همکارانش در سال ۱۹۸۵ مطرح گردید …

علل-و-عوامل-سرقت-در-استان-قم-و-راهکارهای-پیشگیرانه-آن- قسمت ۲۱

AbstractToday’s, one of the concerns people in all countries around the world is protecting from theft and larceny of others.By the way people in our country are not an exception and always have anxiety about their properties. With olue attention worid view to the holy city of Qom as the center of Shiah world and …

ارائه چارچوبی راهبردی برای سیستم¬های توزیع شده اجرایی تولید با استفاده از مدل- قسمت ۲۳

شکل ۳٫۲۱ شبه کد بازرسنقش سرویس:مترجم، تحلیلگر، ثبت­کنندههدف سرویس:پی­گیری دقیق، تحویل گزارش شفاف، مدیریت استثناوظایف سرویس:         پی­گیری جا به ­جایی مواد اولیه به ایستگاه­های کاری       ثبت زمان آغاز وپایان کار       ترجمه عمل انجام­شده به اطلاعات ردگیری       ترجمه و دریافت اطلاعات برای تست …

بررسی تأثیر آموزش به شیوه نمایش خلاق بر تفکر انتقادی و پیشرفت درسی دانش آموزان در درس علوم اجتماعی سوم ابتدایی- قسمت ۲۸

آزمایش               ۲۰٫۳۵     ۲۰     گواه     نتایج جدول ۴-۲۹ نشان می‌دهد که سطح معنی‌داری آزمون برابر با صفر می‌باشد که از مقدار خطای آزمون ۰٫۰۵ کوچکتر است بنابراین فرض صفر رد می‌شود. به عبارت دیگر بین میانگین‌های مورد مقایسه تفاوت معنی‌داری وجود دارد. بطوری …

بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش با ضریب واکنش سود و مدیریت سود در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۹

برآورد روابطی که در آن­ها از داده ­های پانل (مقطعی- سری زمانی) استفاده می­ شود، غالبا با پیچیدگی­هایی مواجه است. ضرایب مدل، واکنش متغیر وابسته نسبت به تغییرات k امین متغیر مستقل در i امین مقطع را در زمان t اندازه ­گیری می­ کند. در حالت کلی فرض می­ شود که این ضرایب در میان …