متن کامل – هنجارگریزی کلامی در اشعار سهراب سپهری- قسمت ۲۲

و هر بار رفتم بچینمرؤیایم پرپر شد(سپهری ، زندگی خواب ها ، گل کاشی ،۹۵)واژه های متعارفی که شاعر می توانست جایگزین واژه «پرپر» کند ، عبارت اند از : محقق ، تعبیر ، آشکار امّا شاعر ترجیح داده واژه «پرپر» را بکار برد و کلامش را از نُرم عادی و هنجار زبان دور سازد.نگاهم …

سایت مقالات فارسی – هنجارگریزی کلامی در اشعار سهراب سپهری- قسمت ۲۱

۳-۴-۳-حسامیزی در «زندگی خواب ها»شب را نوشیده ام.(سپهری ، زندگی خواب ها ، جهنم سرگردان، ۸۷)اگر شاعر می گفت : شب را دیده ام یا حس کرده ام ، کلامش عادی و متعارف بود ؛ امّا با آوردن فعل «نوشیدن» و انتساب آن به «شب» کلامش را غیر متعارف و هنجارگریز کرده است.او را بگو …

سایت مقالات فارسی – هنجارگریزی کلامی در اشعار سهراب سپهری- قسمت ۱۸

نهفته جنبش پیکربه راه می نگرد سرد ، خشک ، تلخ ، غمین.(همان ، درّه خاموش ،۴۵)در سنّت ادبی و شعر کلاسیک پارسی «درّه» معمولاً با واژه هایی چون «سبز ، عمیق و مخوف» همراه شده است و لذا درّه خاموش هنجارگریزی دارد. از آن طرف نگریستن می تواند با واژه های «تلخ و غم» …

جستجوی مقالات فارسی – هنجارگریزی کلامی در اشعار سهراب سپهری- قسمت ۱۸

نهفته جنبش پیکربه راه می نگرد سرد ، خشک ، تلخ ، غمین.(همان ، درّه خاموش ،۴۵)در سنّت ادبی و شعر کلاسیک پارسی «درّه» معمولاً با واژه هایی چون «سبز ، عمیق و مخوف» همراه شده است و لذا درّه خاموش هنجارگریزی دارد. از آن طرف نگریستن می تواند با واژه های «تلخ و غم» …

هنجارگریزی کلامی در اشعار سهراب سپهری- قسمت ۱۰

کار شب پا نه هنوز است تمامنیما یوشیجاوجادر معنی درخت نارون قرمز و تیر نگ به معنی قر قاول و آیش به معنی کشتگاه و شب پا در معنی نگهبان مزرعۀ برنج آمده.۲-۳-۱-۸ هنجار گریزی نوشتاریهنجار گریزی نوشتاری یعنی به کار بردن شیوه ای نامأنوس در نوشتن واژه یا واژگان، بی تردید تغییر شیوه نگارش …

فایل – هنجارگریزی کلامی در اشعار سهراب سپهری- قسمت ۸

که درختان حماسی پیداست .رو به آن وسعت بی واژه که همواره مرا می خواند(سپهری، ۱۳۸۷ : ۳۹۲-۳۹۳)منظور از درختان حماسی ، روزگار آغازین جهان وابتدای آفرینش است که بشر در حال شناخت جهان اسرار آمیز پیرامون خود بوده است .از این روحماسه رمز جهان اسرار آمیز نخستین است .« سپهری دربارۀ حماسه به معنای …

پژوهش – هنجارگریزی کلامی در اشعار سهراب سپهری- قسمت ۸

که درختان حماسی پیداست .رو به آن وسعت بی واژه که همواره مرا می خواند(سپهری، ۱۳۸۷ : ۳۹۲-۳۹۳)منظور از درختان حماسی ، روزگار آغازین جهان وابتدای آفرینش است که بشر در حال شناخت جهان اسرار آمیز پیرامون خود بوده است .از این روحماسه رمز جهان اسرار آمیز نخستین است .« سپهری دربارۀ حماسه به معنای …

سامانه پژوهشی – هنجارگریزی کلامی در اشعار سهراب سپهری- قسمت ۷

کنار حادثه سر می کشیم (همان ،۳۱۴:۳۱۳)در این شعر نیز بین « هوشیاری وخواب » و « گوارا بودن وسم) پارادوکس وجود دارد ، اما سهراب به طرزی ماهرانه این پارادوکس را از چشم دور نگه داشته است .کنار راه سفر کودکانه کور عراقیبه خط لوح حمورابی نگاه می کردند (همان :۳۱۷)در اینجا نیز « …

هنجارگریزی کلامی در اشعار سهراب سپهری- قسمت ۶

کیتس[۷] شاعر رمانتیک انگلیسی، نخستین بار، تعبیر« رهایی از خویشتن ، یا « گنجایش منفی » را قابلیتی از عدم اطمینان وشک در دست یابی به حقیقت محسوس و منطقی عنوان کرده ، این فن در شعر سهراب به صورت آشنایی زدایی نمایان شده است . آشنایی زدایی سپهری ، افزون بر ویژگی های زبانی ، …

سامانه پژوهشی – هنجارگریزی کلامی در اشعار سهراب سپهری- قسمت ۵

من نمی دانمکه چرا می گویند:اسب حیوان نجیبی است ،کبوتر زیباستو چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست.گل شبدر چه کم از لاله قرمز داردچشم ها را باید شست ، جور دیگر باید دید.(سپهری،۱۳۹۰ : ۲۹۸)پس آن چه مهم و در خور اهتمام است ، خود نفس نگریستن است و آن وقتی صحیح است که …