منابع مقاله درمورد فرآیند دادرسی

الف ـ بیان موضوع 2
ب ـ سئوالات تحقیق 2
ج ـ فرضیه های تحقیق 2
د – اهداف کاربردهای تحقیق 3
ﻫ – روش تحقیق 3
و- معرفی پلان تحقیق 3
بخش نخست : ماهیت ، پیشینه ، ادله و شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفری
فصل نخست : ماهیت و پیشینه اقرار در حقوق کیفری 5
مبحث اول : ماهیت ، اقسام و طرق تحصیل اقرار 5
گفتار اول : تعریف و اقسام اقرار 7
بند اول : تعریف اقرار 7
الف : تعریف لغوی اقرار 8
ب: تعریف اصطلاحی اقرار 8
ج: خصایص اقرار کیفری 11
1-طریقت داشتن 11
2-انکار پذیر بودن 12
3-تجزیه پذیر بودن 13
بند دوم : اقسام اقرار 14
الف : اقسام اقرار به لحاظ شیوه بروز 14
1-اقرار فعلی و لفظی 14
2-اقرار شفاهی و کتبی 15
3-اقرار داوطلبانه و اجباری 16
4-اقرار کلی و جزئی 16
5-اقرار ساده ، مقید و مرکب 16
ب : اقسام اقرار به لحاظ محل وقوع 17
1-اقرار در دادگاه 17
2-اقرار در خارج از دادگاه 18
ج : اقسام اقرار به اعتبار موضوع 19
1-اقرار مدنی و کیفری 19
2-اقرار در حق ا… و حق الناس 20
گفتار دوم: طرق و وسایل تحصیل اقرار 21
بند اول : تحصیل اقرار از طریق پرسش و پاسخ قضایی 22
بند دوم : تحصیل اقرار از طریق اعمال خدعه و فریب 24
بند سوم : تحصیل اقرار از طریق وعده معافیت از مجازات 25
بند چهارم : تحصیل اقرر از طریق اعمال شکنجه 26
بند پنجم : تحصیل اقرار از طریق روشهای علمی و فنی 27
الف : تست های تصویری (پروژکتیو) 28
ب : روش تداعی معانی 28
ج : پلی گراف 28
د : نارکوانالیز 29
مبحث دوم : پیشینه اقرار در حقوق کیفری 30
گفتار اول : سیر تحول اقرار در ادوار مختلف 30
بند اول : دوره انتقام خصوصی 31
بند دوم : دوره دادگستری خصوصی 32
بند سوم : دوره دادگستری عمومی 33
الف : دوره قدیم 33
ب : دوره اصلاحات حقوق جزا 34
گفتار دوم : سیر تحول اقرار در حقوق ایران 34
بند اول: دوره باستان 35
بند دوم : دوره میانه 35
بند سوم : دوره معاصر 37
فصل دوم : ادله و شرایط اعتبار اقرر در حقوق کیفری 39
مبحث اول : ادله اعتبار اقرر 39
گفتار اول : ادله فقهی اعتبار اقرار 39


بند اول : کتاب 39
بند دوم : اخبار و روایات 41
بند سوم : اجماع 41
بند چهارم : سیره و بنای عقلا 42
گفتار دوم : ادله حقوقی اعتبار اقرار 42
بند اول : قانون مدنی 42
بند دوم : قانون آیین دادرسی مدنی 44
بند سوم : قانون مجازات اسلامی 45
بند چهارم : قانون آیین دادرسی کیفری 46
مبحث دوم : شرایط اعتبار اقرار 47
گفتار اول : شرایط مقر 47
بند اول : عقل 47
بند دوم : بلوغ 48
بند سوم : اختیار 49
بند چهارم : آگاهی به موضوع اقرار 51
بند پنجم : رشد 52
گفتار دوم : شرایط مقرله 53
بند اول : اهلیت تمتع 54
بند دوم : معلوم بودن مقرله 54
بند سوم : عدم تکذیب مقرله 55
گفتار سوم : شرایط مقربه 56
بند اول : وجود خارجی مقربه 56
بند دوم : امکان عقلی یا عادی 56
گفتار چهارم : شرایط اداء اقرار 57
بند اول : صریح بودن 57
بند دوم : منجز بودن 58
بند سوم : نزد حاکم بودن 59
بند چهارم : تعدد اقرار 61
بند پنجم : تعدد مجالس 62
بخش دوم : حدود اعتبار و ارزش اثباتی اقرار در حقوق کیفری
فصل نخست : حدود اعتبار و آثار اقرار 65
مبحث اول : حدود اعتبار اقرار در حقوق کیفری 65
گفتار اول : طریقیت یا موضوعیت داشتن اقرار 65
گفتار دوم : اشتراط مقرون بودن اقرار به قرائن و امارات 66
گفتار سوم : قابلیت انکار و تجزیه پذیر بودن اقرار 67
مبحث دوم : آثار اقرار در حقوق کیفری 68
گفتار اول : آثار اصلی اقرار 68
گفتار دوم : آثار فرعی اقرار 69
بند اول : تاثیر در شروع تحقیقات 69
بند دوم : تاثیر در استفادهه از تعلیق تعقیب ، کیفیات مخففه و معاذیر قانونی 69
الف : تاثیر در استفاده از تعلیق تعقیب 70
ب: تاثیر در استفاده از کیفیات مخففه 70
ج : تاثیر در استفاده از معاذیر قانونی 71
فصل دوم : ارزش اثباتی اقرار در حقوق کیفری 74
مبحث اول : ارزش اثباتی اقرار در رفتارهای مجرمانه 74
گفتار اول : ارزش اثباتی اقرار در جرائم موجب قصاص 74
گفتار دوم : ارزش اثباتی اقرار در جرائم موجب حد 75
بند اول : زنا 75
بند دوم : لواط 78
بند سوم : مساحقه 80
بند چهارم : قوادی 80
بند پنجم : قذف 81
بند ششم : شرب خمر 82
بند هفتم : سرقت 84
بند هشتم : محاربه و افساد فی الارض 85
بند نهم : ارتداد 85
گفتار سوم : ارزش اثباتی اقرار در جرائم تعزیری و بازدارنده 86
مبحث دوم: عوامل تاثیر گذار برارزش اثباتی و آثار اقرار 87
گفتار اول : تعدد اقرار 88
گفتار دوم : تنکار بعد از اقرار 88
بند اول : تعریف انکار 89
بند دوم : زمان انکار و تاثیر آن 90
بند سوم : موارد پذیرش انکار بعد از اقرار 90
الف : فقه امامیه 91
1-انکار بعد از اقرار در زنای موجب رجم 91
2-انکار بعد از اقرار در زنای موجب قتل 91
3-انکار بعد از اقرار در سرقت 93
ب : فقه عامه 93
1-مذهب شافعی 93
2-مذهب مالکی 93
3-مذهب حنفی 94
4-مذهب حنبلی 94
ج: حقوق ایران 94
1-انکار بعد از اقرار در زنای موجب رجم و قتل 94
2-انکار بعد از اقرار در قتل 99
3-انکار بعد از اقرار در سرقت 100
گفتار سوم : توبه بعد از اقرار 100
بند اول : مفهوم توبه و نحوه احراز آن 100
بند دوم : توبه و سقوط مجازات 102
بند سوم : توبه و تخفیف مجازات 104
گفتار چهارم : تعارض اقرار با سایر ادله 105
بند اول : مفهوم تعارض و تفاوت آن با تزاحم 106
بند دوم : صور مختلف تعارض 107
الف : تعارض اقرار با اقرار 107
ب : تعارض اقرار با بینه 112
ج : تعارض اقرار با علم قاضی 115
د : تعارض اقرار با قسامه 118
ﻫ : تعارض اقرار با قرائن و امارات 120
نتایج تحقیق 123
فهرست منابع و مأخذ 126
چکیده انگلیسی 130
چکیده
بی گمان اهمیت اقرار در امور کیفری و حتی امور مدنی به حدی است که علمــای حقـوق آن را ملکـه دلایل مینامند. اهمیت وجوددلیل برای احراز ارتکاب جـرم بـرای محکومیت تا آنجاستکه حضـرت علـی (ع) میفرمایـند: « اگر هزاران گناهکار بی کیفر بمانند بهتر است از آنکه یک نفر بیگناه برخلاف حق به کیفر برسد ». در قوانین جزایی ایران نیز به صراحت از اقرار در اثبات برخی جرایم بحث شده است . در این قوانین از توبه بعد از اقرار و تأثیر آن در مجازات متهم و انکار بعد از اقرار سخن به میان آمده است که نشان دهنده گرایش و توجه قانونگذار به این دلیل اثبات، در دعاوی کیفری میباشد. همین امر و عدم ذکر آن به تفصیل و با جزئیات بیشتر در قوانین مربوطه و ایجاد بحثهای مختلف در ارتباط با این موضوع، محقق را واداشته است تا با مطالعه نظرات حقوقی، فقهی و با مطالعه پرونده ها و ملاحظه آراء و نظریات قضایی ضمن بررسی تحلیلی اقرار در امور کیفری، ارزش اثباتی و آثار آن در حقوق جزای ایران در ادوار مختلف و فقه امامیه را با ارائه نظریات مختلف موردبحث و بررسی قرارگیرد. در این تحقیق میخواهیم ببینیم چالشها فرا روی اقرار در فرایند دادرسی کیفری ، شرایط حجیّت اقرار و نقش تعدد اقاریر در اعتبار اقرار چیست و تأثیر انکار بعد از اقرار در حقوق کیفری ایران کدام است . باید گفت گذشته از برخورداری از شرایط عامه ، اقرار باید عندالحاکم باشد و اصل اولیه در اعتبار اقرار در کلیه جرائم عدم لزوم تعدد آن است و همچنین انکار بعد از اقرار در جرائم مستوجب حد جز در موارد مصرح در قانون فاقد تأثیر است و بنظر می رسد که کیفیت تحصیل اقرار در فرآیند دادرسی کیفری، با توجه به واقعیتهای عینی و با مبانی قانونی و حقوقی چندان سازگار نمی باشد . در این تحقیق سعی شده تا به کنکاش در این مقوله پرداخت ه شود ، باشد که مفید فایده ی اصحاب قلم و دانشجویان واقع شود .
کلید واژه ها: دعوای کیفری ، ادله اثبات دعوی ، متهم ، اقرار
مقدمه
الف ) بیـان موضـوع
کیفیت تحصیل دلیل و اثبات جرم بر پایه اقرار متهم از منظر فقهی و در پرتو قواعد و قوانین موضوعه با عنایت به موازین و اسناد بین المللی مستلزم رعایت شرایط شکلی و ماهوی عدیده است که از جمله آنها ادای اقرار از سوی فرد ، بدون اجبار و اکراه یا تحت تاثیر القائات می باشد . حال با نگاهی به رویه عملی محاکم یا نهادهای تعقیب در عرصه امور جزایی در می یابیم که کیفیت تحصیل اقرار اصولاً مبتنی بر شرایط اساسی پیش گفته نیست . اصولاً در دعاوی کیفری دادرس باید مقرون به واقع بودن اقرار را احراز نماید بنابراین اقرار در امور کیفری به منظور اثبات جرم طریقیت دارد در آنچه به حجیّت اقرار بر می گردد در امور کیفری و مدنی تفاوتهایی وجود دارد . حجیت اقرار در امور کیفری تابع ارزشیابی دادرس می باشد ولیکن در امور حقوقی دارای حجیت مطلق است به همین دلیل چنانچه حکمی بر اساس اقرار در مرحله بدوی صادر گردد قابل تجدید نظر خواهی نیست ولی در امور کیفری دارای حجیت مطلق نیست .
ب ) سئوالات تحقیق
این پژوهش در جهت پاسخگویی به سئوالات ذیل می باشد
1 ـ چالشهـای نظـری و علمـی فـرا روی دلیـل اقـرار در فراینـد دادرسـی کیفــری ایـران چیست ؟
2 ـ شرایط حجیت اقرار کدام است ؟
3 ـ نقش تعدد اقاریر در اعتبار اقرار چیست ؟
4 ـ تاثیر انکار بعد از اقرار در حقوق کیفری ایران کدام است ؟
ج ) فرضیه های تحقیق
فرضیه اول : به نظر می رسد که کیفیت تحصیل اقرار و موجبات مثبته آن در فرآیند دادرسی کیفری ایران با توجه به واقعیتهای عینی و مشهود با مبانی قانونی و حقوقی چندان سازگار نمیباشد . و اینگونه استنباط میگردد که در امور کیفری حجیت اقرار نزد دادرسان صرفاً بر پایه اقرار متهم نمیباشد.
فرضیه دوم : گذشته از برخورداری از شرایط عامه ، اقرار باید عند الحاکم باشد .
فرضیه سوم : اصل اولیه در اعتبار اقرار ، عدم لزوم تعدد آن است .
فرضیه چهارم : انکار بعد از اقرار درجرائم مستوجب حد جز درموارد مصرح درقانون فاقدتاثیراست.
د ) اهداف و کاربردها
1- شناخت مبانی حقوقی و قضایی و شرایط قانونی اقرار در نظام دادرسی کیفری ایران . 2- رفع چالشهای نظری موجود در گفتمان حقوقی موسسات و مراکز اموزش عالی با ذکر ویژگیهای لازم الرعایه در تحصیل اقرار در فرایند دادرسی کیفری در محاکم . 3- ارائه رهیافتها و راهکارهای نوین برای مراجع قضایی به ویژه تقنینی برای کشف حقیقت نزد دادرسان محاکم می باشد . نظر به جایگاه اقرار در روند اثبات دعاوی ، این پژوهش نظیر سایر پژوهشهای مربوط به ادله اثبات دعوا ، می تواند کارآیی مطلوب و موثری در اجرای عدالت داشته باشد و در جرایمی نیز که محور بحث این پایان نامه است ، در اثبات جرایم مستوجب حد و قتل قانونگذار از اقرار سخن به میان آورده است ، که تجزیه و تحلیل مباحث مربوط به این دلیل اثبات در عمل می تواند راهگشایی برای قضات ، کمیسیون مجلس و دانشجویان حقوق باشد . لذا تبیین و توضیح موارد مربوط به اقرار در امور کیفری ، سبب روشن شدن جایگاه این ادله اثبات دعوی کیفری خواهد شد .
ﻫ ) روش تحقیـق
شیوه کار تحقیق ، مطالعه توصیفی ، تحلیلی و تطبیقی منابع کتابخانه ای و اینترنتی و فیش بردار از آنها بوده است و در این راستا از منابع کتابخانه های دانشگاه تهران و شهید بهشتی و پردیس قم و دانشگاه مذاهب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است . خوشبختانه محدودیتی در انجام این پژوهش در کار نبوده و صرفاً عمده نقص این تحقیق کم بودن کتب و منابع حقوقی در خصوص اقرار و شرایط قانونی و کیفیت صحیح ان بوده هر چند منابع فقهی و شرعی پیرامون این موضوع به فراوانی در دسترس بوده لیکن متاسفانه اقرار و کیفیت صحیح اقرار و بررسی علمی موضوع در نظام کنونی دادرسی کیفری ایران کمتر مورد توجه علمای حقوق کیفری قرار گرفته به جز تعداد انگشت شماری که این موضوع اشاراتی داشته اند که لزوم کنکاش بیشتر در این مقوله را می طلبد .
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


و ) معرفی پلان
مطالب تحقیق و پایان نامه حاضر مشتمل بر 2 بخش می باشد که هر بخش از چند فصل و هر فصل از چند مبحث و هر مبحث از چند گفتار و هر گفتار از چند بند تشکیل شده است ، در بخش نخست به ماهیّت ، پیشینه ، تعریف و اقسام اقرار ، طرق تحصیل اقرار ، سیر تحول اقرار در ادوار مختلف و همچنین سیر تحول افراد در حقوق ایران ، ادله و شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفری اعم از ادله فقهی و حقوقی اعتبار اقرار و شرایط اعتبار اقرار ، شرایط مقرّ ، شرایط مقرّله ، شرایط مقرّبه و شرایط اداء اقرار . در بخش دوم به حدود اعتبار اقرار و آثار اقرار ، حدود اعتبار اقرار در حقوق کیفری شامل طریقیّت یا موضوعیّت داشتن اقرار ، اشتراط مقرون بودن اقرار به قرائن و امارات و قابلیت انکار و تجزیه پذیر بودن اقرار ، آثار اقرار در حقوق کیفری شامل آثار اصلی و فرعی ، ارزش اثباتی اقرار در امور کیفری ، ارزش اثباتی اقرار در رفتار مجرمانه ، ارزش اثباتی در جرایم موجب قصاص و در جرایم موجب حد ، ارزش اثباتی اقرار در جرائم تعزیری و بازدارنده ، عوامل تاثیر گذار بر ارزش اثباتی و آثار اقرار شامل تعدد اقرار و انکار بعد از اقرار ، توبه بعد از اقرار ، تعارض اقرار با سایر ادله که در نهایت نتیجه گیری و پیشنهادها به شرح مبسوط پرداخته شده است و در این زمینه از کتب حقوقی ، فقهی ، نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و آراء محاکم استفاده گردیده است .
بخش نخست
ماهیت ، پیشینه ، ادله و شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفری
فصل نخست : ماهیت و پیشینه اقرار در حقوق کیفری
در این فصل برای شناخت ماهیت و پیشینه اقرار در حقوق کیفری موضوع را طی دو مبحث ـ مبحث اول در خصوص ماهیت ـ اقسام و طرق تحصیل اقرار و در مبحث دوم ، پیشینه اقرار در حقوق کیفری را مورد بررسی قرار داده ایم
مبحث اول : ماهیت ، اقسام و طرق تحصیل اقرار
ماهیّت : منظور از بررسی و تحقیق در مورد ماهیت حقوقی اقرار نیل به این مقصود است که بدانیم اقرار در ردیف کدامیک از اعمال حقوقی قرار دارد . سئوالی که مطرح می شود این است که اقرار دارای چه ماهیتی است آیا اقرار عقد است ؟ ایقاع است ؟ یا اینکه اساساً دارای ماهیت حقوقی دیگری است ؟
در این خصوص، بایستی به اختصار اشاره نمود که اقرار از آنجاکه صرفاً دلالت بر اخبار ازحق مینماید عقد و ایقاع نیست ، زیرا همانطوریکه می دانیم لازمه تحقق همه عقود ایقاعات وجود قصـد انشـاء ـ « یعنـی قصدی کـه یک موجود اعتباری را بوجود می آورد » ـ می باشد . و حال آنکه همانگونه که در تعریف اقرار دیدیم ، قانون مدنی ایران به پیروی از نظر اکثر فقها و حقوقدانان ، آشکارا از اقرار ، به اخبار تعبیر کرده است . مع الوصف گروهی از فقها اقرار را انشاء و عدهای آنرا در پاره ای موارد اخبار و در برخی موارد انشاء می دانند .
استدلال طرفداران نظریه انشاء اینست که موضوع اقرار تنها هنگامی بر عهده اقرار کننده ثابت می شود که او بوجود آن حق بر ذمه خویش اقرار کند . و از این سخن چنین نتیجه می گیرند که اقرار موجد حق است نه کاشف از آن .
اما طرفداران نظریه مشترک در این خصوص قائل به تفصیل شده و معتقدند که اقرار گاهی متضمن اخبار و زمانی دارای جنبه انشائی است و در توجیه این نظر می گویند ، وقتی اقرار کننده می گوید این مال از آن فلان است اقرار او دارای جنبه انشائی است ، زیرا بر اثر اقرار مزبور ، ملکی که تا آن زمان به اقرار کننده تعلق داشته به مقرله منتقل می شود و احکام هبه بر این اقرار بار میگردد .
در پاسخ به طرفـداران جنبه انشـائی اقـرار گفته شده است : این نظریـه از سـوی قائلیـن به آن قابـل دفـاع نیست. با ایـن توضیـح کـه مثلاً اگـر از طرفداران این نظریـه بپرسند که در یک دعوی، بخواستـه مالکیت شش دانگ یک باب خانـه و اجـاره بهـای دو ساله آن با این توضیح که خواهان گفته باشدخوانده ، خانه یاد شده را از دو سال]]>