دانلود پایان نامه حقوق درباره : مسئولیت کیفری

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده تحقیق 1
کلیات تحقیق
الف. مقدمه 2
ب. موضوع تحقیق 3
پ. هدف کلی و آرمانی تحقیق 4
ت.اهداف جزئی تحقیق 4
ث. پرسش اصلی تحقیق 4
ج. فرضیه تحقیق 4
چ. روش تحقیق 4
ح. اهمیت موضوع تحقیق 4
خ. روش جمع آوری اطلاعات 5
د. ابزار گردآوری اطلاعات 5
ذ. تعریف مفاهیم و اصطلاحات 5
ر. محدودیتهای تحقیق 6
ز. پیشینۀ تحقیق 7
فصل اول : مفاهیم و تعاریف
1-1. معانی ولایت در فقه امامیه و حقوق موضوعه 12
1-1-1. معانی ولایت در فقه امامیه 12
1-1-2. معانی ولایت در حقوق موضوعه 12
1-2. اقسام ولایت در فقه امامیه و حقوق موضوعه 12
1-2-1. اقسام ولایت در فقه 12
1-2-2. اقسام ولایت در حقوق موضوعه 14
1-3. قلمرو ولایت قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه 15
1-3-1. قلمرو ولایت قهری در فقه امامیه 15
1-3-2. قلمرو ولایت قهری در حقوق موضوعه 15
1-4. رابطه ولایت و حضانت در فقه امامیه و حقوق موضوعه 16
1-4-1. رابطه ولایت و حضانت در فقه امامیه 17
1-4-2. رابطه ولایت و حضانت در حقوق موضوعه 17
1-5. اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی برصغار در فقه امامیه و حقوق موضوعه 18
1-5-1. اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی برصغار در فقه امامیه 18
1-5-2. اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی بر صغار در حقوق موضوعه 18
1-6. شرایط وصی در فقه امامیه و حقوق موضوعه 18
1-6-1. شرایط وصی در فقه امامیه 18
1-6-2. شرایط وصی در حقوق موضوعه 19
1-7. ولایت حاکم و قیم و شرایط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه 19
1-7-1. ولایت حاکم و قیم و شرایط آن(قیم) در فقه امامیه 19
1-7-2. ولایت حاکم و قیم و شرایط آن قیم در حقوق موضوعه 20
1-8. صغیر و اقسام آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه 21
1-8-1. صغیر و اقسام آن در فقه امامیه 21
1-8-2. صغیر و اقسام آن در حقوق موضوعه 22
1-9. جایگاه بلوغ در فقه امامیه و حقوق موضوعه 23
1-9-1. جایگاه بلوغ در فقه امامیه 23
1-9-2. جایگاه بلوغ در حقوق موضوعه 23
10-1. تعاریف ، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه و حقوق موضوعه 24
1-10-1. تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه 24
1-10-2. تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در حقوق موضوعه 27
فصل دوم : حقوق متقابل کودک و ولی، در مراحل مختلف و روش‌های تحقق آن
2-1.حقوق غیرمالی کودک بر ولی، در مراحل مختلف و روش‌های آن در فقه امامیه و
حقوق موضوعه ایران …………………………………………………………………………………………. 29
2-1-1. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه 29.
2-1-1-1.حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه 30
2-1-1-2. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در حقوق موضوعه 32
2-1-2. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، در ایام ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه 32
2-1-2-1. حق نسب و شرایط اثبات آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه 32
2-1-2-1-1. حق نسب و شرایط اثبات آن در فقه امامیه 32
2-1-2-1-2. حق نسب و شرایط اثبات آن در حقوق موضوعه 34
2-1-2-2. نفی نسب (ولد) و انواع آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه 34
2-1-2-2-1. نفی نسب (ولد) و انواع آن در فقه امامیه 34
2-1-2-2-2. نفی نسب (ولد) و انواع آن در حقوق موضوعه 35
2-1-2-3. انواع نسب در فقه امامیه و حقوق موضوعه 35
2-1-2-3-1. انواع نسب در فقه امامیه 35
2-1-2-3-2. انواع نسب در حقوق موضوعه 37
2-1-2-4. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه 37
2-1-2-4-1. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در فقه امامیه 37
2-1-2-4-2. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در حقوق موضوعه 37
2-1-3. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، بعد از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه . 38
2-1-3-1. حق حضانت، شرایط و پایان آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه 38
2-1-3-1-1. حق حضانت، شرایط و پایان آن در فقه امامیه 38
2-1-3-1-2. حق حضانت، شرایط و پایان آن در حقوق موضوعه 39
2-1-3-2. حق بازی و تعلیم و تربیت در فقه امامیه و حقوق موضوعه 39
2-1-3-2-1. حق بازی و تعلیم و تربیت در فقه امامیه 40
2-1-3-2-2. حق بازی و تعلیم و تربیت در حقوق موضوعه 42
2-1-3-3. حق تکریم و احترام در فقه امامیه و حقوق موضوعه 42
2-1-3-3-1. حق تکریم و احترام در فقه امامیه 42
2-1-3-3-2. حق تکریم و احترام در حقوق موضوعه 43
2-1-3-4. ولایت اولیای قهری برعقد نکاح صغار و تعارض آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه43
2-1-3-4-1. ولایت اولیای قهری بر عقد نکاح صغار و تعارض آنها در فقه امامیه 43
2-1-3-4-2. ولایت اولیای قهری بر عقدنکاح صغار و تعارض آنها در حقوق موضوعه 44
2-1-3-5. ولایت وصی برنکاح صغار در فقه امامیه و حقوق موضوعه 45
2-1-3-5-1. ولایت وصی برنکاح صغار در فقه امامیه 45
2-1-3-5-2. ولایت وصی برنکاح صغار در حقوق موضوعه 45
2-1-3-6. ازدواج صغار توسط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه 45
2-1-3-6-1. ازدواج صغار توسط قیم در فقه امامیه 46
2-1-3-6-2. ازدواج صغار توسط قیم در حقوق موضوعه 46
2-1-3-7. حق استیفای قصاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه 46
2-1-3-7-1. حق استیفای قصاص در فقه امامیه 46
2-1-3-7-2. حق استیفای قصاص در حقوق موضوعه 47
2-2. حقوق غیرمالی ولی بر کودک در دوران حیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه 48
2-2-1. حق احترام و اطاعت در فقه امامیه و حقوق موضوعه 48
2-2-1-1. حق احترام و اطاعت در فقه امامیه 48
2-2-1-2. حق احترام و اطاعت در حقوق موضوعه 49
2-2-2. حق تادیب و حدود آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه 49
2-2-2-1. حق تادیب و حدود آن در فقه امامیه 49
2-2-2-2. ح ق تادیب و حدود آن در حقوق موضوعه 50
2-2-3. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه 50
2-2-3-1. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها در فقه امامیه 51
2-2-3-2. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها درحقوق موضوعه 51
2-3. حقوق مالی کودک بر ولی در مراحل مختلف و روشهای تحقق آن در فقه امامیه و حقوق
موضوعه ایران …………………………………………………………………………………………………… 52
2-3-1. حقوق مالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه 52
2-3-1-1. دیه سقط جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه 52
2-3-1-1-1. دیه سقط جنین در فقه امامیه 52
2-3-1-1-2. دیه سقط جنین در حقوق موضوعه 53
2-3-1-2. تأثیر نسب بر حقوق جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه ………………… 53
2-3-1-2-1. تاثیر نسب بر حقوق جنین در فقه امامیه 53
2-3-1-2-2. تاثیر نسب بر حقوق جنین در حقوق موضوعه 54
2-3-1-3. حق ارث برای جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه 54
2-3-1-3-1. حق ارث برای جنین در فقه امامیه 54
2-3-1-3-2. حق ارث برای جنین در حقوق موضوعه 54
2-3-1-4. ارث جنین از حبوه در فقه امامیه و حقوق موضوعه 54
2-3-1-4-1. ارث جنین از حبوه در فقه امامیه 55
2-3-1-4-2. ارث جنین از حبوه در حقوق موضوعه 55
2-3-1-5. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در فقه امامیه و حقوق موضوعه 56
2-3-1-5-1. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در فقه امامیه 56
2-3-1-5-2. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در حقوق موضوعه 56
2-3-1-6. نفقه جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه 56
2-3-1-6-1. نفقه جنین در فقه امامیه 56
2-3-1-6-2. نفقه جنین در حقوق موضوعه 58
2-3-2. حقوق مالی کودک بر ولی، بعد از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه 59
2-3-2-1. ارث قصاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه 59
2-3-2-1-1. ارث قصاص در فقه امامیه 59
2-3-2-1-2. ارث قصاص در حقوق موضوعه 60
2-3-2-2. نفقه اولاد در فقه امامیه و حقوق موضوعه 60
2-3-2-2-1. نفقه اولاد در فقه امامیه 60
2-3-2-2-2. نفقه اولاد در حقوق موضوعه 61
2-3-2-3. شرایط وجوب انفاق به اقارب در فقه امامیه و حقوق موضوعه 61
2-3-2-3-1. شرایط وجوب انفاق به اقارب در فقه امامیه 62
2-3-2-3-2. شرایط وجوب انفاق به اقارب در حقوق موضوعه 62
2-3-2-4. مقدار نفقه اقارب در فقه امامیه و حقوق موضوعه 62
2-3-2-4-1. مقدار نفقه اقارب در فقه امامیه 62
2-3-2-4-2. مقدار نفقه اقارب در حقوق موضوعه 63
2-3-2-5. ضمانت اجرای نفقه در فقه امامیه و حقوق موضوعه 63
2-3-2-5-1. ضمانت اجرای نفقه در فقه امامیه 63
2-3-2-5-2. ضمانت اجرای نفقه در حقوق موضوعه 63
2-3-2-6. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه 64
2-3-2-6-1. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در فقه امامیه 65
2-3-2-6-2. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در حقوق موضوعه 65


2-3-2-7. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه 65
2-3-2-7-1. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در فقه امامیه 65
2-3-2-7-2. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در حقوق موضوعه 65
2-3-2-8. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه65
2-3-2-8-1. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در فقه امامیه 66
2-3-2-8-2. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در حقوق موضوعه 67
2-3-2-9. عول و تعصیب در فقه امامیه و حقوق موضوعه 67
2-3-2-9-1. عول و تعصیب در فقه امامیه 68
2-3-2-9-2. عول و تعصیب در حقوق موضوعه 68
2-3-2-10. ارث ولد شبهه و ولدزنا در فقه امامیه و حقوق موضوعه 68
2-3-2-10-1. ارث ولد شبهه و ولدزنا در فقه امامیه 68
2-3-2-10-2. ارث ولد شبهه و ولدزنا در حقوق موضوعه 68
2-3-2-11. ارث کودک از حبوه در فقه امامیه و حقوق موضوعه 68
2-3-2-11-1. ارث کودک از حبوه در فقه امامیه 69
2-3-2-11-2. ارث کودک از حبوه در حقوق موضوعه 69
2-4. حقوق مالی ولی بر کودک در دوران حیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران 69
2-4-1. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه 69
2-4-1-1. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در فقه امامیه 69
2-4-1-2. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در حقوق موضوعه 70
2-4-2. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در فقه امامیه و حقوق موضوعه 70
2-4-2-1. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در فقه امامیه 70
2-4-2-2. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در حقوق موضوعه 70
2-4-3. نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه و حقوق موضوعه 71
2-4-3-1. نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه 71
2-4-3-2. نفقه پدر و مادر و اجداد در حقوق موضوعه 72
2-4-4. سهم الارث پدر و مادر و اجداد از اموال کودک وصور مختلف آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه 72
2-4-4-1. سهم الارث پدر و مادر و اجداد از اموال کودک و صور مختلف آن در فقه امامیه 72
2-4-4-2. سهم الارث پدر، مادر و اجداد از اموال کودک وصور مختلف آن در حقوق موضوعه 74 فصل سوم : ضمانتها و مسئولیتهای متقابل کودک و ولی، شرایط و آثار آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
3-1. ضمانتها جهت حمایت از کودک در قبال اعمال خلاف مصلحت ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه 75
3-1-1. موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه 75
3-1-1-1. موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه 76
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


3-1-1-2. موارد عزل ولی قهری در حقوق موضوعه 78
3-1-2. اسباب پایان ولایت ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه 80
3-1-2-1. اسباب پایان ولایت ولی قهری در فقه امامیه 80
3-1-2-2- اسباب پایان ولایت ولی قهری در حقوق موضوعه 80
3-1-3. موارد ضم امین درفقه امامیه و حقوق موضوعه 81
3-1-3-1. موارد ضم امین درفقه امامیه 81
3-1-3-2. موارد ضم امین در حقوق موضوعه 82
3-1-4. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه. 83
3-1-4-1. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره اموال مولی علیه درفقه امامیه 83
3-1-4-2. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره مولی علیه در حقوق موضوعه 87
3-1-5. تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در فقه امامیه و حقوق موضوعه 89
3-1-5-1. تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در فقه امامیه 89
3-1-5-2. تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در حقوق موضوعه 89
3-1-6. موارد عزل قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه 90
3-1-6-1. موارد عزل قیم در فقه امامیه 91
3-1-6-2. موارد عزل قیم در حقوق موضوعه 91
3-1-7. انعزال قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه 97
3-1-7-1. انعزال قیم در فقه امامیه 97
3-1-7-2. انعزال قیم در حقوق موضوعه 97
3-1-8. موارد ممنوعیت قیم در اداره مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه 98
3-1-8-1. موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه . 98
3-1-8-2. موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در حقوق موضوعه 99
3-1-9. موارد ممنوعیت وصی در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه 102
3-1-9-1. موارد ممنوعیت وصی در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه. 102
3-1-9-2. موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در حقوق موضوعه 104
3-2. مسئولیتهای مدنی و کیفری ولی قهری و کودک نسبت به هم در فقه امامیه و حقوق موضوعه 105
3-2-1. مسئولیتهای مدنی و کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه 105
3-2-1-1. مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه 105
3-2-1-1-1. مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه 105
3-2-1-1-2. مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در حقوق موضوعه 106
3-2-1-2. مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه 107
3-2-1-2-1. مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه 107
3-2-1-2-2. مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در حقوق موضوعه 108
3-2-2. مسئولیتهای مدنی و کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه 108
3-2-2-1. مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه 108
3-2-2-1-1. مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه 108
3-2-2-1-2. مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در حقوق موضوعه 110
3-2-2-2. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه 110
3-2-2-2-1. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه 110
3-2-2-2-2. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در حقوق موضوعه ……. 112
تجزیه و تحلیل اطلاعات 112
نتیجه گیری 117
پیشنهادات 121
منابع 124
چکیده 130
چکیده:
ولایت قهری در روابط خانوادگی و اجتماعی اقتداری است که قانونگذار به منظور اداره امور مالی وگاه تربیت کودک (یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است) به پدر و جد پدری اعطا کرده است. در فقه امامیه ولایت قهری، اصلی مبتنی بر مقررات شرعی بوده که به پدر و جد پدری اعطا شده و بر عدم ولایت مادر اجماع شده است. قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، ولایت قهری را به پدر و جد پدری اختصاص داده و مادر را از این حق محروم ساخته است. با این حال اگر چه پدر و جد پدری از جانب خداوند می‌توانند بعنوان ولی قهری دراداره امور مالی و غیرمالی مولی علیه دخالت کند بدون اینکه حاکم یا هر مرجع قانونی دیگری در اعمال آنها نظارت داشته باشد اما این بدین معنی نیست که دایره اختیارات ولی قهری نامحدود]]>

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *