دانلود پایان نامه حقوق در مورد موسسات مالی و اعتباری

الف: مراجع مبارزه با پولشویی و اختیارات آنها در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی 100
ب : تعداد و تنوع اشخاص مشمول در قانون مبارزه با پولشویی 101
ج : ضمانت اجرایی در قانون مبارزه با پولشویی 101
د : استفاده از سیستمهای الکترونیکی در مبارزه با پولشویی 102

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


ه : مشکلات اجرایی قانون و آیین نامه مبارزه با پولشویی 102
بخش سوم : نقش نظام مالی و بانکی در روند جرم پولشویی 105
فصل اول: روشهای پولشویی 106
مبحث اول : روشهای پولشویی مرتبط با بانکها و موسسات مالی 106
گفتار اول: بانکداری نوین 112
گفتار دوم: بانکداری اختصاصی 113
گفتارسوم: بانکداری کارگزاری (مکاتبه ای) 114
مبحث دوم : روشهای غیر مرتبط با بانک ها و موسسات مالی 115
گفتاراول : تراست ها و دیگر واسطه های غیر نهادی 115
گفتار دوم : سیستم های ارسال وجه 115
گفتارسوم: سیستمهای دیگر 117
مبحث سوم : مشاغل در معرض پولشویی 118
گفتار اول: خدمات بیمه ای 118
گفتار دوم: صرافی ها 119
گفتارسوم: بازار اوراق بهادار 119
گفتار چهارم: خدمات مالی اینترنتی 120
گفتارپنجم: عرضه کنندگان کالاهای گران قیمت 120
گفتار ششم: تجارت بین المللی 121
گفتار هفتم : شرکتهای پوششی (پوسته ای) 121
فصل دوم : سیستم بانکی ابزاری متداول برای ارتکاب پولشویی 122
مبحث اول: گونه شناسی جرم پولشویی 123
گفتار اول: اسمورفینگ (تکثر سپرده ای) 123
گفتار دوم: حساب های مورد استفاده پولشویان 124
الف: حساب های وابستگان 124
ب: حساب های دسته جمعی 125
ج: حساب های انتقالی واسط 125
د: حساب های غیر فعال 126
گفتار سوم: حواله های بانکی و غیره 126
گفتار چهارم: ترتیبات وثیقه وام 127
مبحث دوم: استفاده از ابزارهای بانکی در جرم پولشویی 127
گفتاراول: گشایش اعتبارات اسنادی 127
گفتاردوم: ضمانت نامه های بانکی 128
گفتارسوم: ضمانت نامه پیش پرداخت 129
گفتار چهارم : سایر موارد 129
فصل سوم : رازداری بانکی یا نهانکاری بانکی 129
مبحث اول : نهانکاری مالی و بانکی 130
گفتاراول : شفافیت اقتصادی 131
گفتاردوم : شاخص نهانکاری مالی 135
گفتار سوم : مرز رازداری بانکی 143
گفتار چهارم: وضع قواعد ونظارت بر اجرای قاعده رازداری بانکی 145
مبحث دوم : رازداری بانکی در بهشتهای پولشویی 146
گفتار اول: مشخصه های بهشت مالیاتی 148
گفتار دوم : نقش بهشتهای مالیاتی در اقتصاد جهانی 149
گفتار سوم : طبقه بندی کشورها از حیث رعایت مقررات رازداری بانکی 151
فصل چهارم : شیوه های پیشگیری از جرم پولشویی 152
مبحث اول : پیشگیری 153
گفتار اول: مفهوم پیشگیری از جرم 153
گفتار دوم : شناسایی و کشف جنایت 154
مبحث دوم : تدابیر پیشگیرانه اختصاصی 155
گفتار اول : تعدیل قاعده رازداری بانکی 156
گفتار دوم : مصونیت مکلفین از تعقیب ناشی از افشاء سر 157
گفتار سوم : گزارش معاملات مشکوک 157
گفتار چهارم : جلوگیری از وقوع جرایم منشاء و مقدم 158
گفتارپنجم :اصلاح مقررات بانکی و نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی 159
نتیجه گیری و پیشنهادها 161
نتیجه گیری 161
پیشنهادها 167
منابع و مآخذ 171
تقدیم به :

تشکر و قدردانی
در تهیه این پایاننامه بر خود لازم میدانم از زحمات استاد ارجمند جناب آقای بهروز گلپایگانی ، که با راهنماییهای حکیمانه خویش مرا یاری فرمودند تشکر و قدردانی نمایم.
بسمه تعالی در تاریخ : دانشجوی کارشناسی ارشد خانم مریم نجفقلی طهرانی از پایان نامه خود دفاع نموده و با نمره بحروف و با درجه
مورد تصویب قرار گرفت .
امضاء استاد راهنما چکیده
در این پایان نامه پس از بررسی مفهوم رازداری بانکی و پولشویی، به بررسی قوانین و مقررات وضع شده در خصوص این دو مقوله پرداخته شده است و تاثیر اصل رازداری بانکی در تحقق این بزه مورد ارزیابی قرار می گیرد. سپس ضمن مقایسه الزامات قانونی مربوط به رازداری بانکی و از طرف دیگر پولشویی، به ریشه یابی مشکلات موجود در خصوص این امر پرداخته شده است. حال که چگونه می توان بر اساس اصل رازداری بانکی هم حریم خصوصی افراد را حفظ نمود و هم به نحو شایسته به اجرایی شدن قوانین پولشویی در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دست یافت سوال مهم و قابل تاملی است. چرا که بانک ها به دلیل حرفه خود به اسرار زیادی از مشتریان آگاهی می یابند واز دیر باز اسرار بانکی به عنوان اسرار حرفه ای محسوب شده، و نیز آنان متعهد به حفظ اطلاعات مشتریان خود می باشند. لیکن با شرایط کنونی و گسترش جرائم سازمان یافته این ویژگی خاص بانک ها با چالشی مهم روبرو می باشد. در کشورهای دارای نظام حقوقی نوشته، مانند ایران منبع و نیروی الزام آور این تعهد عمدتاً ناشی از قانون است. البته وظیفه محرمانه نگهداشتن اطلاعات مشتریان مطلق نیست و استثنائاتی بر آن وارد می شود. از اینرو به استناد قانون، دستورمراجع قضایی، دعوای بین بانک و مشتری، اقدامات مربوط به مبارزه با پولشویی، تبادل اطلاعات بین بانک ها، و مانندآن، به منظور هرچه بهتر اجرا شدن موارد فوق، این تعهد از بانک برداشته می شود. ولیکن نتایج حاکی از آن است که این قوانین و دستورات به دلیل وجود خط قرمزهای افشاء اسرار بانکی توسط بانک ها و نبود سیستم های الکترونیکی جامع فعال، مرتبط بین بانک ها با سازمانهای نظارتی در مبارزه با پولشویی است. عدم پیش بینی مواردی نظیر ضمانت اجرای قوانین وضع شده در صورت تخلف بانک ها و موسسات مالی و یا در صورت عدم گزارش دهی معاملات مشکوک به مراجع ذیربط از دیگر علل تشویق بانک ها به حفظ اسرار مشتریان خود در مقابل مراجع نظارتی است. همچنین رابطه مستقیم بین افشاء اسرار، حسابهای مشتریان بانک با کاهش سودهای مبنی بر عدم سپرده گذاری مشتریان آنها به علل عدم اعتماد و ترس از افشاء حسابهای خود در بانک ها، موجبات هرچه بیشتر عدم همکاری بانک با مراجع نظارتی و افزایش ریسک پولشویی را فراهم می نماید. در آخر وجود موسسات مالی که بدون مجوز و نظارت بانک مرکزی که از درجه بالای رازداری نیز برخوردار می باشند، شرایط سهلی را برای پولشویی فراهم می آورند که باعث می شود اجرای اصل رازداری بانکی وسیله ای تاثیر گذار در تحقق بزه پولشویی برای پولشویان باشد. واژگان کلیدی : رازداری بانکی- پولشویی- نهانکاری بانکی و مالی- بهشت مالیاتی.
مقدمه
یکی از مفاهیمی که طی دهه های اخیر به ادبیات مالی جهان راه یافته است، مقوله مبارزه با پولشویی است. تاثیر و تبعات منفی این موضوع بر اقتصاد کشورها و نیز بر اقتصاد بین المللی و امنیت جهانی به حدی گسترده و اثرگذار است که نهادهای بین المللی و مراجع تخصصی متعددی در سراسر جهان، مبارزه با این پدیده شوم را وجهه همت خود ساخته و با گسترش ادبیات نظری، تدوین استانداردها، پیشنهاد رویه های نظارتی، انتشار تجربیات عملی و تقویت همکاری های بین المللی، تلاش وافری را صرف نموده اند تا احتمال سوء استفاده از نهادهای مالی را به حداقل ممکن کاهش دهند. پولشویی، در مقایسه با سایر جرایم دارای چهار خصیصه برجسته است که عبارتند از سود آور بودن، حرفه ای و پیچیده بودن، سازمان یافتگی و قدرت کتمان یا مشروع سازی رفتارهای غیرقانونی. این ویژگی ها در روی دیگر خود وظیفه و الزام سنگینی را متوجه مراجع حاکمیتی و نظارتی کشورها در مقابله با آن ها می کند و آن همانا، لزوم بهره گیری از افراد باهوش، متخصص، تحصیلکرده و نیز به کارگیری روش ها، تجهیزات، نرم افزارها، بانک های اطلاعاتی و … و همکاری گسترده مراجع ملی و حتی بین المللی است، لذا با وجود افزایش پیچیدگی ها و دامنه عملکرد این پدیده ورای مرزهای مرسوم بین المللی، اعتقاد صاحبنظران بر این است که کما کان ابعادی از آن قابل کنترل است. موفقیت در این مبارزه بیش از همه به تشخیص صحیح مسئله و شناخت مناسب آن و موانع موجود در این راستا و مرتفع کردن این موانع بستگی دارد که پژوهش حاضر گامی در همین راستا می باشد. حال در این میان نقش بانک های سراسر جهان نیز به منظور مقابله با این جرم می تواند بسیار پر رنگ و تاثیرگذار باشد. اگر بانک ها تدابیر لازم را برای مقابله با این جرم، اجرایی نمایند در پیشگیری از آن بسیار موثر خواهد بود، در غیر اینصورت خود وسیله تسهیل این جرم خواهند بود. لذا در مطالب حاضر بر آنیم که نقش بانک ها در بزه پولشویی با توجه به اصلی که در میان آن بعنوان اصل رازداری بانکی مورد توجه قرار می دهند مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم .
1- بیان مسئله
در جوامع امروز با گسترش جرایم سازمان یافته، مجرمین با پولشویی، سعی در پنهان نمودن عواید حاصل از جرم و منشاء غیرقانونی این درآمدها دارند. حال در این شرایط نقش سیستم بانکی و موسسات مالی بسیار پررنگ و تاثیرگذار خواهد بود و این بر کسی پوشیده نیست لذا این امر از زاویه های مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته، لیکن موردی که به نظر می رسد در این شرایط مهجور مانده و به آن به دید یک حمایت تقنینی نگریسته شده نه به عنوان کارشکنی و عدم همکاری، قاعده رازداری بانکی یا محرمانگی بانکی و مالی است که از دیدگاه منتقدین می توان از آن تحت عنوان نهانکاری بانکی و مالی یاد نمود.
حال با توجه به ارتباط نزدیک میان شفافیت مالی و اقتصادی و سلامت نظام اقتصادی که با نهانکاری مالی مخدوش می گردد لازم می باشد که عملکرد نظام بانکی ایران درخصوص حفظ اسرار مشتریان و بررسی نهانکاری در حقوق ایران مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد و مبنای حقوقی آن مشخص گردد تا بتوان مدل جامعی در خصوص اصلاح مقررات بانکی در جهت حاکمیت شفافیت در بازارهای پولی، مالی و سرمایه کشور ارائه نمود.
2- هدفهای تحقیق :
هدف پژوهش بررسی اصل رازداری بانکی و نقش آن در ترویج و تسهیل بزه پولشویی است و همچنین یافتن راهکارهایی مبنی بر این موضوع که چگونه می توان هم به اصل رازداری بانکی و حریم خصوصی افراد، خدشه ای وارد نساخت و هم چگونه می توان این اصل ابزاری برای تسهیل بزه پولشویی و سوء استفاده مجرمین نباشد.
3 – اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن :
حال که جوامع بین المللی تمامی تلاش خود را با تصویب کنوانسیون های مختلف به منظور مقابله با جرم پولشویی به کار گرفته اند و کشورها نیز با پیوستن به کنوانسیون های مرتبط آمادگی خود را برای مبارزه با این جرم اعلام نموده اند، برای اجرای چنین خواستی می بایست اقدام به بررسی و تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات و شناسایی خلاء های قانونی که منجر به تسهیل جرم پولشویی می گردد نمود تا بتوان به اصلاح و یا تدوین قوانین جدید راه را برای این اقدامات مجرمانه سخت و دشوار کرد.
لذا آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد، رازداری یا محرمانگی بانکی است که به موجب آن بانک ها و موسسات مالی مجاز می شوند که از افشای اطلاعات شخصی و اطلاعات مربوط به حساب های مشتریان خود به مقامات دولتی داخلی یا خارجی امتناع نمایند و بنظر می رسد این اصل خود ابزاری برای تسهیل بزه پولشویی گردیده که می بایست توجه ویژه ای به آن نمود.
4 – سوالات و فرضیه های تحقیق:
سوالات تحقیق
آیا اصل رازداری بانکی واقعاً رازداری است یا نهانکاری؟
مرز اصلی بین رازداری بانکی و نهانکاری بانکی چیست؟
تاثیرات منفی اصل رازداری بانکی در اجرای قوانین پولشویی تا چه حد است؟
چگونه می توان به راه حلی رسید که هم حریم خصوصی افراد حفظ گردد و هم مرتکبین به جرم پولشویی از این قاعده برای پیشبرد اهداف خود به راحتی استفاده ننمایند؟
فرضیه های تحقیق
به نظر می رسد رازداری بانکی، وقتی که تابع هیچگونه ضابطه و قانونی نباشد و صرفاً بانک ها بخاطر جذب مشتری بیش تر تنها به حفظ منافع آنان پرداخته و مصالح مشتری را بر مصالح اجتماع ترجیح دهند عنوان نهانکاری بر کار آن ها دور از واقع نخواهد بود.
به نظرمی رسد در تعیین مرز رازداری بانکی و نهانکاری بانکی در شرایط و قوانین کشورها تفاوتهایی می باشد و کشورها ی مختلف برای این منظور قوانین و مقررات خاصی در نظر گرفته باشند.
با بررسی قوانین و مقررات بین المللی می توان از اهمیت نقش رازداری بانک ها در انجام جرم پولشویی پی برد در حقیقت به نظر میرسد این دو رابطه معکوسی باهم دارند . هر چقدر رازداری بانکی بالاتر باشد شرایطی بهتر برای تحقق بزه پولشویی فراهم می گردد.
به نظر می رسد با توجه به شرایط خاص جرم پولشویی و افزایش روزافزون آن و تغییرات راهکارهای انجام این جرم به نحو سریع و حرفه ای می بایست به وضع قوانین و مقرراتی پرداخت تا بتوان با انجام آن هم شرایط بهتری برای مشتریان صادق و خوب بانک مهیا نمود و هم کلیه معاملات مشکوک و حساب های افرادی که درپی استفاده از خدمات بانک در جهت انجام بزه خود می باشند نظارت و پیگیری دقیق و خاصی مطرح باشد.
5 – متغیرها و واژه های کلیدی
رازداری بانکی- پولشویی- نهانکاری بانکی و مالی- بهشت مالیاتی.
6 – روش تحقیق
توصیفی- تحلیلی- کتابخانه ای – از طریق مطالعه کتب، مقالات و فیش برداری.
7 – محدودیتها و مشکلات تحقیق
با توجه به اینکه نزدیک دو دهه از ورود پولشویی به ادبیات حقوقی در قوانین و مقررات جهانی می گذرد ولیکن هنوز این جرم جدید و نو بوده و به همین دلیل قوانین و مستندات مربوط به آن و منابع پژوهشی به راحتی در دسترس محققین و پژوهشگران نبوده است. بالاخص در خصوص بررسی نقش رازداری بانکی در تحقق این بزه ، لذا با توجه به محدودیتهای منابع و تخصصی بودن این امر و روشن نبود قواعد و مقررات حاکم و مدون در خصوص این اصل بررسی و تحقیق جامع و کامل را با مشکل مواجه ساخته است.
8 – ساختار تحقیق :
این پژوهش به علت شناخت مفاهیم و کلیات جرم پولشویی و اصل رازداری بانکی و همچنین آشنایی با منابع و الزامات حقوقی دو مقوله فوق و در نهایت نقش و تاثیر اصل رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی با چهارچوب نظری ذیل به نگارش در آمده است.
بخش اول: کلیات که مشتمل بر دو فصل است.
در فصل اول به مفاهیم کلی رازداری پرداخت ه می شود.
در فصل دوم به مفاهیم کلی پولشویی پرداخته می شود.
بخش دوم: به الزامات و منابع مربوط به جرم پولشویی و اصل رازداری بانکی پرداخته می شود. که آن نیز در 2 فصل به نگارش درآمده است .
در فصل اول شیوه های قانونگذاری و منابع حقوقی رازداری بانکی بحث گردیده است .
در فصل دوم به بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و داخلی پرداخته شده است.
بخش سوم: به نقش نظام مالی و بانکی در روند جرم پولشویی توجه شده و در 3 فصل به مباحث 1- روشهای پولشویی 2- نقش سیستم بانکی در تحقق بزه پولشویی 3- بررسی رازداری بانکی و تفاوت آن با نهانکاری مالی و بانک و در آخر تدابیر پیشگیرانه همچنین ارائه راهکارهای لازم و ضروری به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به منظور مقابله باجرم پولشویی که منافات با اصل رازداری بانکی نداشته باشد بطوری که حریم خصوصی افراد نیز حفظ گردد پرداخته شده است.
بخش اول :
کلیات و مفاهیم فصل اول : مفاهیم کلی رازداری
از قدیم الایام، همواره تجسس در زندگی دیگران امری نکوهیده و مذموم بوده که مردم از آن نهی می‌شدند. در قرآن کریم، منبع اساسی حقوق اسلامی، منع تجسس در امور شخصی و حریم خصوصی افراد تصریح شده است. در سنت نیز سرچشمه های فقه اسلامی «معصومین» رازداری، و حفظ اسرار دیگران را]]>

Related articles

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *