فایل رایگان پایان نامه مدیریت : مدیریت مشارکتی

گاه ازاد اسلامی واحد ابهر رابطه ی معنی داری وجود دارد.
در پژوهش حاضر تلاش شده نقش متغیرهای میانجی تأثیر گذار در رابطه بین مشارکت و تعهد سازمانی یعنی « زعم کارکنان در مورد نگرش مدیرانشان نسبت به مدیریت مشارکتی»، « تصورات کارکنان در مورد قابلیت های خودشان » ، « احساس داشتن فرصت برای پیشرفت شغلی » و « رضایت کارکنان از فرایندهای ارتباطی» مورد مطالعه قرار گیرد.
این تحقیق از حیث روش توصیفی است و از تحقیقات پیمایشی می باشد. جامعه مورد بررسی در این پژوهش کارشناسان ستادی شاغل در واحدهای اداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر می باشد.
نمونه ها با بهره گرفتن از روش احتمالی منظم یا سیستماتیک انتخاب و اطلاعات مورد نظر با استفاده پرسشنامه از نمونه ها گردآوری شده است و پرسشنامه میان 160 نفر از کارکنان توزیع شده است.
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از رگرسیون استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل فرضیات نشان می دهد که زعم کارکنان در مورد نگرش مدیرانشان نسبت به مدیریت مشارکتی، تصورات آنها درباره قابلیت های فردی خودشان، تلقی وجود فرصت برای پیشرفت کارکنان در محیط سازمانی آنها و نیز وجود رضایت از فرایندهای ارتباطی باعث می شود که مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیری منجر به تعهد سازمانی یعنی تلاش مضاعف، میل به ماندگاری، حرفه ای کارکردن، سازگاری با مقررات و … گردد.
در ضمن لازم به ذکر است که در این پژوهش جهت تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است.
واژه های کلیدی :
مشارکت در تصمیم گیری ، تعهد سازمانی ، فرایندهای ارتباطی، فرصت پیشرفت ، نگرش ، احساس شایستگی
فهرست مطالب
چکیده ‌ج
واژه های کلیدی : ‌ج
کلیات پژوهش 1
1-1مقدمه: 2
1-2 بیان مساله: 3
1- 3 سئوالات تحقیق 3
1-4 اهمیت و ضرورت پژوهش 3
1- 5 اهداف پژوهش 4
1-5-1 اهداف اصلی 4
1-5-2 اهداف فرعی 4
1-6 فرضیه‌های پژوهش 5
1-7متغیرهای مستقل و وابسته و تعدیل کننده و کنترل 5
1-8 قلمرو تحقیق: 5
1-9تعریف مفهومی ونظری واژگان 5
1-9-1مشارکت در تصمیم‌گیری : 5
1-9-2تعهد سازمانی 6
1-9-3-شایستگی 7
1-11روش تحقیق: 8
فصل دوم: 9
ادبیات نظری 9
1-2مقدمه: 10
2-2 بخش اول: چهارچوب نظری پژوهش 10
2-2-1 مشارکت: 11
1-11-1-2-2پیشینه روان شناسی صنعتی و سازمانی 22
2-11-1-2-2پیشینه روان شناسی اجتماعی (گروه) 29
3-11-1-2-2رفتار سازمانی 34
1-12-1-2-2مدل‌های جسورانه 38
2-12-1-2-2مدل رهبری اقتضایی فیدلر 39
3-12-1-2-2تحقیقات رهبری ایالت اوهایو 40
4-12-1-2-2تحقیقات رهبری میشیگان 41
5-12-1-2-2تحقیقات پویایی شناسی گروهی 41
6-12-1-2-2سیستم‌های مدیریت لیکرت 42
7-12-1-2-2شبکه مدیریت 43
7-12-1-2-2مدل اثر بخشی هرسی – بلانچارد و کاربرد آن در تصمیم گیری 45
2-2-2شیوه‌های تصمیم 46
3-2-2 تعهد سازمانی 48
2-1-3-2-2تناسب اهداف فردی سازمانی: 55
1-2-3-2-2ویژگیهای شخصی 59
2-2-3-2-2ویژگیهای شغلی 59
3-2-3-2-2ویژگیهای تجربیات کاری 60
4-2-3-2-2ویژگیهای سازمانی 61
1-5-3-2-2تعهد عاطفی 68
2-5-3-2-2تعهد مستمر 72
3-5-3-2-2تعهد هنجاری 73
1-6-3-2-2 قابلیت مشاهده 74
2-6-3-2-2صداقت 75
3-6-3-2-2تغییر ناپذیری رفتار 75
4-6-3-2-2خواست و اراده شخصی فرد 76
2-2-4 الگو و مدل مفهومی پژوهش 77
2-3 بخش دوم: پیشینه و سوابق تحقیق 78
2-4 بخش سوم: دانشگاه آراد اسلامی واحد ابهر 81
فصل سوم : 85
روش تحقیق 85
3-1مقدمه 86
3-2روش تحقیق 86
3-2-1تحقیق از بعد هدف 86
3-2-2تحقیق از بعد افق زمانی 86
3-3واحد تجزیه و تحلیل 86
3-4جامعه آماری 86
3-5تعیین حجم نمونه: 87
3-6روش نمونه گیری: 87
3-7روش گرد‌آوری اطلاعات 87
3-7-1 پرسشنامه 87
3-7-2 نحوه توزیع پرسشنامه 88
3-7-3 نحوه امتیازبندی پرسشنامه 88
3-7-4روایی ابزار گرد‌آوری (پرسشنامه) 89
3-8پایایی (Reliudility) 89
3-8-1روش آلفای کرون باخ (Cronachs Alpha) 89
3-8-2 سنجش میزان صحت و روایی سوالات پرسشنامه 90
3-9فرضیه‌های پژوهش 92
3-10متغیرهای پژوهش 92
3-11روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 95
فصل چهارم : 97
یافته های پژوهش 97
4 -1 مقدمه 98
4-2 آمارهای توصیفی 98
4-2-1 آمارهای توصیفی متغیرهای زمینه ای 98
4-2-2 آمارهای توصیفی متغیرهای مورد بررسی 104
4-3 آمار استنباطی 105
4-3-1 آزمون نرمال بودن داده های مشاهده شده 105
4-3-2 بررسی میزان مشارکت در تصمیم گیری و میزان شایستگی و میزان تعهد سازمانی 106
4-3-3 بررسی تاثیر معنی داری میزان مشارکت در تصمیم گیری بر میزان تعهد سازمانی 109
4-3-4 بررسی تاثیر معنی داری متغیر شایستگی بر رابطه بین مشارکت در تصمیم گیری و تعهد سازمانی کارکنان 112
5-1 مقدمه 115
5-2 نتایج حاصل از آزمون فرضیات 116
5-2-1 فرضیه اول: 116
5-2-2 فرضیه دوم: 116
5-3پیشنهادات 118
5-4-پیشنهادات به محققان آینده 118
5-5محدودیت ها 119
منابع: 120

 
 

فهرست جداول

جدول 2-1 نکات کلیدی در دیدگاه‌های فلسفی مشارکت 19
جدول2-2 مطالعات مربوط به تعهد سازمان بعنوان متغیر مستقل 62
جدول 2-3 مطالعات مربوط به تعهد بعنوان متغیر وابسته 63
ادامه جدول 2-3 مطالعات مربوط به تعهد بعنوان متغیر وابسته 64
جدول شماره 1-4 توزیع سنی بر حسب درصد 99
جدول شماره 2-4 توزیع جنسی بر حسب تعداد 100
جدول شماره 3-4 توزیع وضعیت تحصیلات بر حسب درصد 102
جدول 4-4 آزمون کولموگروف – اسمیرونوف (بررسی نرمال بودن) 106
جدول 5-4 نتایج آزمون تی تست برای میزان مشارکت در تصمیم گیری 107
جدول 6-4 نتایج آزمون تی تست برای میزان مشارکت در تصمیم گیری 107
جدول 7-4 نتایج آزمون تی تست برای میزان متغیر شایستگی 107
جدول 8-4 نتایج آزمون تی تست برای میزان متغیر شایستگی 108
جدول 9-4 نتایج آزمون تی تست برای میزان تعهد سازمانی 108
جدول 10-4 نتایج آزمون تی تست برای میزان تعهد سازمانی 108


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول شماره 11-4 ضرایب بتای میزان مشارکت در تصمیم گیری 109
جدول شماره 12-4 همبستگی بین متغیرهای مشارکت در تصمیم گیری و تعهد سازمانی 111
جدول 5-1 خلاصه آزمون فرضیه 117
99

فهرست اشکال و نمودارها

شکل شماره2- 1 شیوه رهبری شبکه مدیریت 44
شکل 2-2 مبانی اساسی دیدگاه نگرشی 50
شکل 2-3 مبانی اساسی دیدگاه رفتاری 50
شک2-4 مدل سه بعدی تعهد سازمانی، مه یر، آلن (1991) 66
شکل 2-5 عوامل موثر بر تعهد سازمانی 67
شکل 2- 6 مدل مفهومی پژوهش(مه یر و آلن، 1988، به نقل از نظری پویا، 1383)،( (ستیرز : پورتر مودی 1970 )و(ساروقی،1375) 77
جدول 1-3 نحوه امتیازبندی به گزینه‌های پرسشنامه 88
جدول شماره (3-3) مؤلفه‌های متغیر مستقل (مشارکت در تصمیم‌گیری) 93
جدول شماره (3-4) مؤلفه‌های متغیر وابسته (تعهد سازمانی) 94
جدول شماره (3-5) مؤلفه‌های متغیر میانجی (شایستگی) 95
نمودار شماره 1-4 توزیع سنی بر حسب تعداد 99
نمودار شماره 2-4 توزیع جنسی بر حسب درصد 100
نمودار شماره 3-4درصد پرسش شوندگان به تفکیک سوابق اشتغال 101
نمودار شماره 4-4تعداد پرسش شوندگان به تفکیک سوابق اشتغال 101
نمودار شماره 5-4 تفکیک پرسش شوندگان بر حسب تحصیلات 102
نمودار شماره 6-4 تفکیک تعداد پرسش شوندگان بر حسب تحصیلات 103
نمودار شماره 7-4 ارتباط بین ویژگی های شرکت کنندگان نظیر جنسیت با تحصیلات، جنسیت با سابقه کار، رده های سنی با تحصیلات و رده های سنی با سابق کار. 104
نمودار شماره 8-4امتیاز متغیرهای مورد بررسی 105

فصل اول:
کلیات پژوهش
1-1مقدمه:
نیروی انسانی ماهر و کارآمد پربهاترین و ارزنده ترین ثروت و دارایی هر کشور است. بسیاری از کشورها با وجود برخورداری از منابع طبیعی سرشار بدلیل عدم استفاده صحیح از نیروی انسانی،‌ توان استفاده از این مواهب الهی را ندارند و استانداردهای زندگی پائینی دارند. دیگر ملتها به رغم کمبود منابع طبیعی، در نتیجه داشتن نیروی انسانی کارآزموده و کارآئی بالا به آسایش و رفاه رسیده‌اند موفقیت‌های اخیر در استفاده بهینه از نیروی انسانی با بکارگیری شیوه‌های مدیریت مشارکتی،‌توجه سازمانها را بیش از پیش به سرمایه‌گذاری بر روی نیروی انسانی جلب کرده است.
با هر نگرشی که مشارکت را مدنظر قرار دهیم، این نکته را نمی‌توان انکار کرد که مشارکت در عمل چنان کامیاب بوده، که به طور گسترده، در بیشتر کشورهای جهان پذیرشی عام یافته است. بی‌شک، چنین مقبولیتی در سایه اثربخشی مشارکت در بالا بردن بهره‌وری سازمان‌ها، تعمیم دموکراسی، بهبود روابط کار و مانند این‌ها، به دست آمده است. حتی گفته شده است که یکی از الزامات توسعه هر کشوری تامین مشارکت افراد در اداره امور است (رهنورد، 1378، ص 2).
طرفداران مشارکت مطرح می‌کنند که با اجازه به کارکنان جهت تاثیرگذاری در تصمیم‌گیری سازمانها می‌توانند ایده‌های جدید بدست آورند و حسن بزرگ منشی در کارکنان خود ایجاد کنند. آنها برنامه مشارکتی را برای بهبود کیفیت، بهره‌وری، روحیه و انگیزه کارکنان، افزایش تعهد و … مناسب می‌دانند (رهنورد، 1379 ص 8).
همچنین، مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری مزایای خاص زیادی را بدنبال دارد که می‌توانند بطور مستقیم یا غیر مستقیم در تحقق اهداف سازمانی نقش داشته باشند. از جمله مزایای سازمانی مشارکت می‌توان، به تعهد سازمانی، اشاره کرد که عامل موثری در رفتار سازمانی کارکنان و نهایتاً بازده سازمان می‌باشد. تعهد سازمانی به نگرشهای مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان (‌نه شغل) که در آن مشغول به کارند اطلاق می‌گردد. افرادی که دارای تعهد سازمانی بالایی هستند، اهداف و ارزشهای سازمانی را در حد بالایی می‌پذیرند، تمایل جدی به تلاش برای تحقق اهداف سازمانی دارند و به باقی ماندن و ادامه کار در سازمان علاقمند می‌باشند.
نظر به اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران درصدد است مدیریت مشارکتی را در سازمانهای بخش دولتی از طریق ساز و کارهای آن مستقر سازد جا دارد برای تقویت و استحکام مبانی استقرار مکانیسم‌های مذکور، ادعاهای مربوط به رابطه مشارکت در تصمیم‌گیری و پیامدهای مثبت آن و همچنین مزایای فردی و سازمانی آنها بعنوان عوامل تعدیل کننده و پیش برنده مورد شناسایی و آزمون قرار گیرند.
در این پژوهش برآنیم که رابطه مشارکت در تصمیم‌گیری و تعهد سازمانی را بعنوان یکی از پیامدهای مثبت مشارکت با در نظرگرفتن متغیرهای فردی و سازمانی مختلف مورد بررسی قرار دهیم.

1-2 بیان مساله:
مشارکت یک فرآیند است که از راه آن مردمان به دگرگونی دست می‌یابند و دگرگونی خود را پدید می‌آورند و جزئی از دگرگونی بی شمار می‌آیند و با دگرگونی «بودنهای»‌محدود خود را به «شدنهای» نامحدود تبدیل می‌کنند. با توجه به پذیرش این اصل، مشارکت دارای پیامدهای افزایشی و کاهشی در زمینه‌های مثبت و منفی کار مانند بالا رفتن کیفیت زندگی کاری، آسان شدن پذیرش دگرگونی و تازه‌گردانی، افزایش روحیه و وفاداری سازمانی و … کاهش تعارض، دشمنی و رقابت کوبنده و ناسالم، کاهش میزان سرپرستی و نظارت و… بوده و همچنین دارای خاصیت تاثیر‌گذاری بر جنبه‌های معنوی و روانی و بالندگی و رشد شخصیت انسان نیز می‌باشد (طوسی، 1378، ص 19).
با توجه به الزام دستگاه های اجرایی (مصوب شورای عالی اداری) به طراحی و استقرار برنامه‌های مختلف مشارکت، سازمانها موظف هستند در ظرف زمانی تعیین شده به این مهم بپردازند (رهنورد، 1378، ص 76)، اما سازمانها با این مساله / مشکل مواجه هستند که تا چه حد می‌توانند در شرایط فعلی به پیامدهای مشارکت منجمله افزایش تعهد کارکنان به سازمان دست یابند. به عبارتی دیگر،‌ شناخت جنبه‌های مختلف
مشارکت و تعهد سازمانی موضوعی است که مستلزم بررسی علمی و موشکافی دقیق می‌باشد. این پژوهش سعی دارد ارتباط بین مشارکت در ‌تصمیم‌گیری و تعهد سازمانی را مورد بررسی قرار دهد.ابعادی از موضوع که در این پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد در متغیر مشارکت، مشارکت اجتماعی، فردی و اقتصادی / استراتژیک است و در متغیر تعهد سازمانی، تعهد به قوانین و مقررات‌، ماندگاری در سازمان، تلاش مضاعف و حرفه‌ای کار کردن می‌باشد. به طور مشخص در این پژوهش تلاش می‌شود تأثیر متغیرهای میانجی مثل زعم کارکنان نسبت به نگرش مثبت سرپرستانشان، قابلیت‌های خودشان، وجود فرصت برای پیشرفت شغلی و رضایت از فرایندهای ارتباطی در سازمان در نقش مشارکت کارکنان روی تعهد سازمانی مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به پایین بودن تعهد سازمانی کارکنان، تحقیق به دنبال این است که تعیین کند تا چه حد برنامه‌های مشارکتی می‌تواند به افزایش تعهد کارکنان کمک کند.
1- 3 سئوالات تحقیق
آیا مشارکت در تصمیم گیری بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیر مثبت دارد.
آیا مشارکت در تصمیم گیری بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیر منفی دارد.
1-4 اهمیت و ضرورت پژوهش
با توجه به ضرورت ایجاد تغییر و تحول در نظام اداری کشور در جهت به حداکثر رساندن بهره‌وری منابع مختلف و بکارگیری بهینه امکانات موجود و نظر به اهمیت و ضرورت نقش مشارکت کارکنان در بالابردن کارآیی و اثر بخشی دستگاه‌های اداری و افزایش رضایت و توان کارکنان و همچنین تاکید دولت به نهادینه نمودن مشارکت‌های مردمی و شروع آن از طریق سازمان‌های دولتی اهمیت مدیریت مشارکتی نمایان می‌شود.
و لذا از آنجائیکه مشارکت در تصمیم‌گیری یکی از ساز و کارهای تحول اداری بشمار می‌رود مدیریت مشارکت جو در صورت واقع شدن در اوضاع و احوال مناسب بی گمان می‌تواند در قلمرو علمکرد و بهره‌وری به نتایج دلخواه برسد. با توجه به پیامدهای افزایشی و کاهشی در زمینه‌های مثبت و منفی کار، تحقیق حاضر سعی دارد به بررسی رابطه بین تصمیم‌گیری مشارکتی و تعهد سازمانی کارکنان واحدهای اداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهربرای بالا بردن اثر بخشی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر بعنوان یکی از پیامدهای مشارکت بپردازد.

1- 5 اهداف پژوهش
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مشارکت در تصمیم گیری و تعهد سازمانی می‌باشد. همچنین، در صدد است تحلیل کند که تا چه حد متغیرهای سازمانی و فردی رابطه بین تعهد سازمانی و تصمیم‌گیری مشارکتی را در دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهرتعدیل می‌کنند.

1-5-1 اهداف اصلی
بررسی رابطه بین مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری‌ها و تعهد سازمانی آنها و نقش عوامل سازمانی و فردی در رابطه فوق در واحدهای اداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر

1-5-2 اهداف فرعی
1- تعیین نقش تصورات کارکنان نسبت به نگرش مثبت سرپرستانشان در رابطه بین مشارکت در تصمیم‌گیری و تعهد سازمانی کارکنان واحدهای اداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر.
2- تعیین نقش تصورات کارکنان نسبت به قابلیت‌های خودشان در رابطه بین مشارکت در تصمیم‌گیری و تعهد سازمانی کارکنان واحدهای اداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر
3- تعیین نقش تصورات کارکنان نسبت به وجود فرصت برای پیشرفت شغلی در رابطه بین مشارکت در تصمیم‌گیری و تعهد سازمانی کارکنان واحدهای اداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر
4- تعیین نقش تصورات کارکنان نسبت به رضایت از فرایندهای ارتباطی در سازمان در رابطه بین مشارکت در تصمیم‌گیری و تعهد سازمانی کارکنان واحدهای اداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر.

1-6 فرضیه‌های پژوهش
مشارکت در تصمیم گیری بر تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر تاثیر معنی داری دارد.
متغیر شایستگی بر رابطه بین مشارکت در تصمیم گیری و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه ازاد

]]>