متن پایان نامه : وفاداری مشتری

2-2-2) انواع وفاداری 18
2-2-3)وفاداری و پاسخگو بودن 20
2-2-4) شاخص های سنجش وفاداری مشتریان 22
2-2-5)مراحل تکامل وفاداری مشتریان 23
2-3) اعتماد…… 26
2-4)رضایت مشتری 29
2-4-1)تعریف رضایت مشتریان از دیدگاه مختلف 31
2-4-2) مدل ها ی اندازه گیری رضایت مشتری 35
2-4-2-1) مدل کانو 35
2-4-2-2)مدل فورنل 37
2-4-2-3) مدل سروکوال 38
2-4-3)رضایت و وفاداری 39
2-4-4)جنبه های مختلف رابطه رضایت و وفاداری 40
2-4-5) عوامل اثرگذار بر رابطه رضایت و وفاداری 44
2-4-6) کیفیت درک شده از سخت افزار 47
2-5)کیفیت درک شده از عنصر تعالی 48
2-5-1)خدمات قبل از فروش 48
2-5-2) خدمات پس از فروش 49


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-5-2-1) تعاریف خدمات پس از فروش از دیدگاه مختلف 50
2-5-2-2) مراحل تکامل خدمات پس از فروش 54
2-5-2-3)خدمات پس از فروش گام مهم جهت جلب رضایت مشتریان 44
2-5-3)سهولت خرید 47
2-6)تصویر شرکت 58
2-6-1) ماهیت تصویر شرکت 59
2-6-2) حیطه تصویر شرکت 60
2-6-3) فرایند شکل گیری تصویر شرکت 61
2-6-3-1) عوامل درون حیطه سازمان 62
2-6-3-1-1) شخصیت و هویت شرکت 62
2-6-3-1-2) تبلیغات شرکت 63
2-6-3-1-3) تصویر برند 64
2-6-3-1-4)  روابط عمومی 64
2-6-3-1-5) رفتار کارکنان خط مقدم سازمان 64
2-6-3-1-6) وب سایت 65
2-6-3-2)عوامل خارج از حیطه نفوذ سازمان 65
2-6-3-2-1) تصویر صنعت 66
2-6-3-2-2)تصویر کشور مبدا 66
2-6-3-2-3) گزارش خبرگزاری ها 66
2-6-3-2-4) جملات روی زبان ها 67
2-6-4) مدیریت استراتژیک تصویر شرکت 67
2-6-5)رویکردهای مدیریت تصویر 68
2-6-6) ابزارهای ساختن یک برنامه تصویرسازی موثر 70
2-7)صنعت بیمه 72
2-7-1)تاریخچه بیمه آسیا 73
2-7-2)ساختار سازمانی (نمودار سازمانی) بیمه آسیا استان گیلان 74
2-7-3)وظایف بخش های اصلی در بیمه آسیا شعبه گیلان 74
2-7-4)وظایف اصلی اداره خسارت 75
2-7-5)وظایف اصلی بخش اداری و مالی 75
2-8-1) پیشینه تحقیقات داخلی 77
2-8-2) پیشینه تحقیقات خارجی 78
فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه…… 82
3-2) فرایند اجرای تحقیق 83
3-3) روش تحقیق 83
3-4-1) جامعه آماری و روش نمونه گیری 83
3-4-2) حجم نمونه 84
3-5) ابزار گردآوری داده ها 84
3-6) روایی و پایایی پرسشنامه 85
3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها 88
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه……… 90
4-2-1) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی 91
4-2-1-1) جنسیت 91
4-2-1-2) تحصیلات 92
4-2-1-3) سن. 93
4-2-2) آمار توصیفی متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق 94
4-2-2-1) رضایت مشتری 94
4-2-2-2) وفاداری مشتری 95
4-2-2-3) تصویردرک شده از شرکت 96
4-2-2-4) کیفیت درک شده از شرکت 97
4-2-2-5) اعتماد 98
4-3) آمار استنباطی 99
4-4-1) بررسی فرضیه های تحقیق 100
4-5) آزمون فریدمن برای ابعاد متغیرهای تحقیق 103
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه….. 107
5-2-1) نتایج آمار توصیفی 107
5-3) نتایج آمار استنباطی 109
5-4) پیشنهادات کاربردی بر مبنای یافته های تحقیق 110
5-5) پیشنهادات برای تحقیقات آتی 112
5-6) محدودیت های تحقیق 113

فهرست جداول
جدول2-1) چهار نوع وفاداری بر اساس رفتارتکرار خرید و نگرش نسبی مشتری 25
جدول 2-3) ارزیابی مفاهیم مختلف توسط گروه های مختلف ذی نفعان در شرکت جنرال الکتریک 69
جدول 3-1) صفات طیف پاسخی پرسشنامه محیطی 85
جدول 3-2)ترکیب سوالات پرسشنامه 85
جدول 3-1)جدول پایایی مربوط به سوال های پرسشنامه 87
جدول 4-1) جدول فراوانی جنسیت 91
جدول 4-2) جدول فراوانی سطح تحصیلات 92
جدول 4-3) جدول فراوانی سن 93
جدول 4-4) توصیف متغیر رضایت مشتری 94
جدول 4-5) توصیف متغیر وفاداری مشتری 95
جدول 4-6) توصیف متغیر تصویردرک شده از شرکت 96
جدول 4-7) توصیف متغیر کیفیت درک شده از شرکت 97
جدول 4-8) توصیف متغیر اعتماد 98
جدول 4-10) همبستگی پیرسون بین رضایت مشتری و وفاداری 100
جدول 4-11) همبستگی پیرسون بین تصویر درک شده از شرکت و وفاداری 101
جدول 4-12) همبستگی پیرسون بین کیفیت درک شده و وفاداری 102
جدول 4-13) همبستگی پیرسون بین اعتماد و وفاداری 102
جدول4-14)آزمون فریدمن 103
جدول4-15) اولویت بندی ابعاد عوامل شناسایی شده روی وفاداری مشتری 103
فهرست اشکال
شکل2-1) روش های اندازه گیری رضایت مشتری 35
شکل 2-2)حالت رابطه رضایت و وفاداری 42
فهرست نمودارها
نمودار1-1) مدل مفهومی تحقیق 9
نمودار2-1) مدل کانو 36
نمودار 2-2)ساختار کلان مدل شاخص رضایت مشتری در کشور سوئد 37
نمودار 2-3) رابطه رضایت و رفتار خرید 41
نمودار 2-4)رابطه بین رضایت و وفاداری 43
نمودار2-5) رابطه بین رضایتمندی و وفاداری مشتری از دیدگاه ساسر و همکارانش 44
نمودار2-6) مدل کلی رابطه رضایت کلی، رضایت از معامله ویژه و وفاداری نگرشی 45
نمودار2-7) مدل رابطه جزئی رضایت از معامله ویزه، رضایت کلی، وفاداری نگرشی 45
نمودار2-8) مدل رابطه تعدیل شده رضایت از معامله ویژه رضایت کلی، وفاداری نگرشی 46
نمودار2-9) اثر سازگاری و رابطه رضایت – وفاداری 47
نمودار4-1) نمودار میله ای جنسیت 91

 
 
جدول 4-2) جدول فراوانی سطح تحصیلات 92
جدول 4-3) جدول فراوانی سن 93
نمودار4-4)نمودار هیستوگرام رضایت مشتری 94
نمودار4-5)نمودار هیستوگرام وفاداری مشتری 95
نمودار4-6)نمودار هیستوگرام تصویردرک شده از شرکت 96
نمودار4-7)نمودار هیستوگرام کیفیت درک شده از شرکت 97
نمودار4-8)نمودار هیستوگرام اعتماد 98
چکیده
وفاداری مشتری موضوعی عمده در تحقیقات بازاریابی و به عنوان یک نگرانی عمده مدیران و یک تفکر دائمی
استراتژیک برای بسیاری از سازمانها به شمار میآید. دلیل اهمیت مضاعف این مبحث، به علت رقابت شدید مخصوصا در فعالیتهای خدماتی میباشد و در حال حاضر بر روابط مشتریان و سازمانها متمرکز شده و رویکرد بازاریابی رابطهای است. تمامی شرکتهایی که عملکرد برتری را در صنایع مختلف دارند، در حال حرکت به سمت حفظ مشتریان موجود و ایجاد وفاداری در آنها میباشند؛ زیرا رقابت در حال افزایش و هزینه های جذب مشتریان جدید نیز به شدت زیاد است. از این رو در تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر وفاداری بیمه گذاران شرکت های بیمه آسیا استان گیلان می پردازیم. تحقیق ازنظر هدف از نوع کاربردی بوده و طرح تحقیق آن توصیفی از نوع همبستگی می باشد. همچنین تحقیق حاضر شامل چهارفرضیه می باشد که با آزمون همبستگی پیرسون به بررسی روابط موجود در تحقیق پراختیم و درآخر نیز توسط آزمون فریدمن به اولویت بندی عوامل موثر بر وفاداری بیمه گذاران پرداختیم. تجزیه و تحلیل های فوق توسط نرم افزار SPSS انجام شده است. درپایان تمامی فرضیه های موجود در تحقیق تایید شدند و نتایج نشان داد تصویر درک شده از شرکت، کیفیت ادراک شد، رضایت مشتری و اعتماد از عوامل موثر بروفاداری مشتریان می باشد. همچنین داشتن اطمینان خاطر، دسترسی آسان به نمایندگی های شرکت و تعاملات کارکنان با بیمه گذاران به ترتیب در اولویت های اول تا سوم عوامل موثر بروفاداری مشتریان بودند.
واژگان کلیدی: کیفیت ادراک شده، وفاداری مشتری، رضایت مشتری، تصویر درک شده از شرکت،اعتماد

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1)مقدمه
وفاداری مشتری موضوعی عمده در تحقیقات بازاریابی است و به عنوان یک نگرانی عمده مدیران و یک تفکر دائمی استراتژیک برای بسیاری از سازمانها به شمار میآید. دلیل اهمیت مضاعف این مبحث، به علت رقابت شدید مخصوصا در فعالیتهای خدماتی میباشد و در حال حاضر بر روابط مشتریان و سازمانها متمرکز شده و رویکرد بازاریابی رابطهای است. تمامی شرکتهایی که عملکرد برتری را در صنایع مختلف دارند، در حال حرکت به سمت حفظ مشتریان موجود و ایجاد وفاداری در آنها میباشند؛ زیرا رقابت در حال افزایش و هزینه های جذب مشتریان جدید نیز به شدت زیاد است. همچنین، حفظ مشتریان و ایجاد وفاداری در آنها برای ادامه کسب و کار امری حیاتی تلقی میشود و محققان متعددی بر وجود رابطه مثبت بین وفاداری مشتریان و عملکرد کسب و کار اشاره و تاکید دارند. وفاداری مشتریان برای شرکتها مزایایی از جمله کاهش حساسیت مشتریان نسبت به تغییرات و قیمتها، فروش محصولات متنوع و جانبی به یک مشتری، فروش محصولات ارتقا یافته و جدید الورود به بازار یک مشتری، افزایش موانع برای ورود رقبای جدید و … دارد.
در سازمانهای خدماتی تجاری دلایلی از قبیل؛ کم تعداد بودن مشتریان، تداوم استفاده از خدمات توسط آنها، اهمیت بالای حفظ و تقویت روابط بلندمدت سازمان با مشتریان، روابط نزدیکتر و عمیقتر با مشتریان موجب شده است عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان به این سازمانها بیشتر مورد توجه قرارگیرد.
بازاریابان تا دیروز تنها در اندیشه یافتن مشتری بودند و گروه فروش در پی شکار مشتریان تازه بود ولی در دیدگاه امروزی، بازاریابی یعنی رشد دادن مشتری و توجه به رضایت مندی و کیفیت خدمات از دیدگاه مشتری. امروزه، هنر بازاریابی آن است که مشتریان یک سازمان در داخل سازمان همکار و در خارج از سازمان حامی و طرفدار سازمان باشند.
باتوجه به موارد گفته در فصل پیش رو ابتدا به بیان مساله تحقیق و اهمیت و ضرورت موضع تحقیق پرداخته و سپس باتوجه به چارچوب نظری تحقیق مدل تحقیق استخراج و فرضیه هایی برمبنای مدل طراحی شده است. در ادامه نیز به تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق و بیان اهداف و قلمرو تحقیق می پردازیم.
1-2) بیان مساله
امروزه با رقابتی شدن بازارها و تغییرات پیوسته محیط، سازمانها به این واقعیت پیبردهاند که دیگر مانند گذشته با یک نظام اقتصادی رو به گسترش و بازارهای درحال رشد روبهرو نیستند ؛ لذا هر مشتری ارزش ویژه خود را داشته و برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار باید مبارزه کرد. در دوره حاضر ، متعهدکردن مشتری جایگاه ویژهای پیدا کرده و رشددادن مشتری و ارتباط مؤثر با وی باعث میشود که مشتریان یک سازمان در داخل همکار و در خارج از سازمان حامی و طرفدار آن باشند. لذا فقط مشتریانی که احساس تعلق خاطر پیدا کرده و سودآوری و عمر طولانی دارند برای ساز مانها سرمایه به شمار می روند(تسوکاتوس و راند،2006، ص400). در عصر جدید بازاریابی، هدف برقراری روابط بلندمدت و متقابل با گروه های ذینفع و مهمتر از همه مشتری به گونهای است که مشتریان بیشتری را حفظ و به این ترتیب در بلندمدت منافعی حاصل می شود که درنتیجه، سهم بازار و سودآوری شرکتها افزایش مییابد.
در دهه 1990 بسیاری از شرکتها به اهمیت اساسی همسوبودن با مشتری و حرکت کردن برای او، تمام فعالیت های خود پی بردند. توجه به خدمات و استفاده « حرکت کردن برای او
از تکنولوژی های جدید کافی به نظرنمیرسد؛ بنابراین، مشتری تنها چیزی است که اهمیت دارد و شرکت ها باید او را در کانون فعالیتهای خود قرار داده و راهکارها واستراتژیهایی را برای بازگرداندن مشتریان ازدست رفته و حفظ مشتریان فعلی خود به کارگیرند(کاتلر و آرمسترانگ،2008،ص100).
در عصر جدید ، توجه به رشد و توسعه وفاداری مشتریان به عنوان عاملی مهم در استراتژی بازاریابی شرکتها که منجربه حفظ مشتریان فعلی میشود، افزایش یافته است. امروزه مفهوم وفاداری مشتری به عنوان دستورالعملی برای افزایش درآمد مطرح است . اما شاید این اولین قدم در تکامل مبحث مشتری مداری محسوب شود(اندیوبیسی،2007، ص99). نتایج تحقیق ریچهلد و ساسر(1990) نشان داد که 5 درصد کاهش در تعداد مشتریان باعث ازدست رفتن 85 در صد سو د و همچنین 5 درصد افزایش در نگهداری مشتریان موجود، موجب افزایش 25 تا 125 درصد سود میشود.بر اساس اصل مشتری مداری ، سازمانی که می خواهد سرآمد باشد باید ارزش پایدار برای مشتری ایجاد کند و فراتر از انتظارات او عمل کند و بداند که مشتریان داوران نهایی کیفیت محصولات و خدمات سازمان می باشند. سازمان های سرآمد از طریق تمرکز بر انتظارات مشتریان و حفظ مشتریان، شاخصهایی چون سهم بازار، اعتماد و وفاداری مشتریان را به حداکثر می رسانند. این سازمان ها پاسخگوی انتظارات مشتریان هستند و برای این منظور میزان رضایت مشتریان خود را بررسی می کنند و سعی در بهبود آن دارند(حری و همکاران، 1388،ص32).
بر اساس تئوری بازاریابی و تجربه عملی، شرکتها بایستی برای راضی نگه داشتن مشتریان عملکردشان را بهبود دهند تا بتوانند در محیط کسب و کار به شدت رقابتی به مزیت رقابتی پایدار دست یابند . زیرا نتیجه اصلی رضایت مشتری وفاداری مشتری است و شرکتها با سهم زیادی از مشتریان وفادار به دلایل افزایش نرخ خرید مجدد، خریداران بالقوه زیاد، تمایل به قیمتهای بالاتر، رفتار توصیهای مثبت و هزینه های جایگزینی کم، سود می برند(بران وگروند،2000،ص1017). به علت نقش حیاتی رضایت مشتری و وفاداری، تجزیه و تحلیل ارتباط این متغیرها به طور کلی پذیرفته شده است و بایستی در بین شرکتها، صنایع، بخشها و ملل مقایسه گردند. اعتماد عامل مهمی برای افزایش وفاداری مشتری است (فورنیر،1998،ص301).
به نظر می آید که اگر یک گروه به گروه دیگری اعتماد کند، نیات رفتاری مثبتی متقابلا ایجاد می شود. بنابراین، وقتی مشتری به مارک تجاری اعتماد میکند، مشتری احتمالا گرایش مثبتی نسبت به مارک تجاری نشان خواهد داد برای اعتماد به مارک تجاری، مشتریان بایستی نه تنها پیامدهای مثبت را درک کنند(لائو و لی،1999،ص80). بلکه آنها بایستی اعتقاد داشته باشند. که این پیامدهای مثبت در آینده هم ادامه خواهد داشت. به هرحال شناخته شده است که پیامد مثبت از مارک تجاری موجب کسب رضایت خواهد شد. در نتیجه، بایستی رابطه مثبتی بین رضایت مشتری و اعتماد وجود داشته باشد(آیدین و زر،2005،ص487 ).
اعتماد بر اساس رفتار گذشته میباشد. و افراد را قادر می کند تا در مورد آینده تفکر کرده و در نتیجه به هم متعهد گردند. وقتی یک خریدار به فروشنده ای اعتماد می کند خریدار و فروشنده آمادگی بیشتری برای از دست دادن منافع کوتاه مدت به دلیل اعتقاد راسخ برای ارتباط بالقوه آینده دارند(والتر و ریتر،2003،ص354).
تصویر درک شده از شرکت،استنباط کلی مصرف کننده از مرکز ارائه دهنده خدمات که بر اساس موقعیت فعلی و پیشین او دربرابر محرک‌ها است.از آنجایی که تصویر شرکت رفتار ذی نفعان را در تعامل با شرکت تحت تاثیر قرار می دهد سازمان ها باید به مدیریت تصویر خود توجه ویژهای نمایند (یول ها و همکاران،2009، ص21). کیفیت درک شده از نرم افزار به معنی بخشی از کیفیت است که نمایانگر عناصر تعاملی در خدمت ارائه شده مانند رفتار پرسنل و یا ویژگیهای محیط ارائه خدمت است. این متغیر دارای 3 بعد خدمات قبل و بعد از فروش، برخورد بامشتری و سهولت خرید می باشد(حقیقی و همکاران،1389،ص85).
باتوجه به اهمیت فوق العاده مشتری در صنایع خدماتی به خصوص بیمه و تعداد و ماهیت شرکتهای ارائه دهنده خدمات به بیمه گذاران در بازار کشور، تحقیق حاضر به شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر وفاداری بیمه گذاران خدمات شرکت بیمه آسیا میپردازد.
بنابراین سوال اصلی تحقیق این است که عوامل موثر بروفاداری بیمه گذاران شرکت بیمه آسیا چیست؟
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق
امروزه، عصر وفاداری است اعم از وفاداری مشتری، وفاداری کارکنان، وفاداری مدیریت، وفاداری به جامعه و اصول، آرمانها و اعتقادات و…تحقیقات بسیاری نشان دادهاند که رضایتمندی، کلید نهایی موفقیت و سودآوری نیست. در حقیقت مفاهیم بازاریابی هم که تا دیروز بر این مهم تأکید میورزید، دیگر آن را به رسمیت نمی شناسد، بلکه امروز ه تنها مشتریانی که احساس تعلق خاطر نسبت به سازمان دارند برای سازمان به عنوان سرمایه هایی سودآور و طولانی مدت به شمارمیروند (جی و همکاران، 2008، ص71).
وفاداری، عامل مهمی در هر نوع از تصمیمگیری مدیریتی و تحلیل مالی است. نرخ برگشت مشتری جزء حیاتی در تحلیل ارزش دوره عمر و ابزاری برای فراهم کردن تصمیمگیریهای

]]>