مقاله رایگان با موضوع وفاداری مشتری

…………………………………………………22
2-3-2 تعریف وفاداری……………………………………………………………………………………………………………………23
3-3-2 انواع وفاداری………………………………………………………………………………………………………………………25
4-3-2 تفاوت وفاداری مشتری و نگه داشتن مشتری ………………………………………………………………………….26
1-4-3-2 مفهوم مشتری………………………………………………………………………………………………………………….27
2-4-3-2 انواع مشتری……………………………………………………………………………………………………………………27
3-4-3-2 نیازها و انتظارات مشتری………………………………………………………………………………………………….27
5-3-2 رضایت مشتری و رابطه آن با وفاداری مشتری…………………………………………………………………………28
4-2 تاریخچه تلفن همراه…………………………………………………………………………………………………………………31
1-4-2 تاریخچه تلفن همراه در جهان……………………………………………………………………………………………….32
2-4-2 نسل های مختلف تلفن همراه ……………………………………………………………………………………………….34
1-2-4-2 نسل اول تلفن همراه ……………………………………………………………………………………………………….34
2-2-4-2 نسل دوم تلفن همراه ……………………………………………………………………………………………………….34
3-2-4-2 نسل دونیم تلفن همراه……………………………………………………………………………………………………..34
4-2-4-2 نسل سوم تلفن همراه ………………………………………………………………………………………………………35
5-2-4-2 نسل چهارم تلفن همراه ……………………………………………………………………………………………………36


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-4-2 تاریخچه تلفن همراه در ایران……………………………………………………………………………………………….36
1-3-4-2 خصوصی سازی در شرکت مخابرات ……………………………………………………………………………….37
2-3-4-2 اپراتور دوم (ایرانسل) …………………………………………………………………………………………………….38
3-3-4-2 اپراتور سوم (رایتل) ……………………………………………………………………………………………………….39
5-2 مروری بر تحقیقات انجام شده …………………………………………………………………………………………………39
1-5-2 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….39
2-5-2 مروری بر تحقیقات انجام شده در ایران…………………………………………………………………………………40
3-5-2 مروری بر تحقیقات انجام شده درسایر کشورها………………………………………………………………………43
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..50
2-3 روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….50
3-3 جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………….51
4-3 روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه ……………………………………………………………………………………51
5-3 روش و ابزار گرد آوری داده ها و اطلاعات تحقیق ……………………………………………………………………..53
6-3 اعتبار یا روایی و پایایی یا قابلیت اطمینان ………………………………………………………………………………….54
7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات ……………………………………………………………………………………56
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادها و یافتههای تحقیق
1-4 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………58
2-4 ویژگی جمعیت شناختی نمونه آماری…………………………………………………………………………………………58
1-2-4 وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر نوع تلفن همراه……………………………………………………………………58
2-2-4 وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت……………………………………………………………………………….59
3-2-4 وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن……………………………………………………………………………………..60
4-2-4 وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تحصیلات……………………………………………………………………………61
5-2-4 وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تعداد سالهای بکارگیری شبکه………………………………………………..62
6-2-4 وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر شغل……………………………………………………………………………………63
3-4چگونگی توزیع متغیرهای پژوهش بر اساس شاخصهای مرکزی، پراکندگی…………………………………….64
4-4 بررسی نرمال بودن متغیرها……………………………………………………………………………………………………….66
5-4 روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………….67
1-5-4 تحلیل عاملی اکتشافی………………………………………………………………………………………………………….67
2-5-4 تحلیل عاملی تاییدی……………………………………………………………………………………………………………70

3-5-4 تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………….70
4-5-4 روایی همگرا………………………………………………………………………………………………………………………72
5-5-4 روایی تشخیصی………………………………………………………………………………………………………………….73
6-4 آزمون فرض ها ……………………………………………………………………………………………………………………..73
1-6-4 برازش مدل مفهومی…………………………………………………………………………………………………………….74
2-6-4 مدل سازی معادلات ساختاری………………………………………………………………………………………………74
3-6-4 آزمون برازش الگوی مفهومی……………………………………………………………………………………………….75
4-6-4 نیکویی برازش مدل ……………………………………………………………………………………………………………77
7-4 رتبهبندی متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………81
1-7-4 کیفیت خدمات……………………………………………………………………………………………………………………81
2-7-4 تعرفه خدمات…………………………………………………………………………………………………………………….81
3-7-4 توجه به مشتری………………………………………………………………………………………………………………….82
4-7-4 تصویر ذهنی از شرکت………………………………………………………………………………………………………..82
5-7-4 رضایت مشتری…………………………………………………………………………………………………………………..83
6-7-4 وفاداری مشتری………………………………………………………………………………………………………………….83

 
 
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….85
2-5 نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………85
1-2-5 نتایج آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………..85
2-2-5 نتایج آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………….86
3-2-5 نتایج آمار جنبی……………………………………………………………………………………………………………………87
3-5 پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………………………………….88
4-5 محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………91
5-5 پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………….91
فهرست منابع
الف) فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………….94
ب) انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………….95
ضمائم
پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………….97
خروجی نرمافزار……………………………………………………………………………………………………………………………..99
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..114
شکل 1-1.مدل مفهومی تحقیق آدوپیجیا ………………………………………………………………………………………………7
شکل 1-2. تعریف مفهوم رضایت مشتری…………………………………………………………………………………………..22
شکل 2-2. رابطه رضایتمندی و وفاداری در صنایع مختلف………………………………………………………………… 30
شکل 3-2. ارتباط رضایت مشتری با وفاداری مشتری و سودآوری سازمان……………………………………………..31
شکل 4-2. تصویر تاریخی‌ترین چک کشور به ارزش هزار و 563 میلیارد تومان…………………………………….39
شکل 1-3. رابطه بین طرحهای تحقیق………………………………………………………………………………………………..51
نمودار 1-4. نمودار فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر نوع تلفن همراه……………………………………………………..59
نمودار 2-4. نمودار فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر نسیت…………………………………………………………………..60
نمودار3-4. وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن……………………………………………………………………………….61
نمودار 4-4. وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تحصیلات……………………………………………………………………..62
نمودار5-4 . وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تعداد سالهای بکارگیری شبکه………………………………………..63
نمودار6-4. وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر شغل………………………………………………………………………………64
شکل 1-4. بار عاملی استاندارد تحلیل عاملی………………………………………………………………………………………70
شکل 2-4. آماره معناداری تحلیل عاملی……………………………………………………………………………………………..72
شکل3-4. ضرایب تخمین استاندارد مدل ساختاری پژوهش………………………………………………………………….76
شکل4-4. اعداد معنیداری مدل ساختاری پژوهش………………………………………………………………………………76
جدول 1-3 جامعه و نمونه آماری تحقیق……………………………………………………………………………………………52
جدول 2-3.مقادیر آلفای کرونباخ برای

]]>