منابع مقاله درمورد ارتباط با مشتری

3-8-1 قلمرو زمانی تحقیق 11
9-1 روش نمونه گیری وتخمین حجم جامعه 11
10-1 ابزار گردآوری اطلاعات 11
11-1 شرح واژه هاو اصطلاحات تحقیق 12
فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق 17
مقدمه 19
1-2 مبانی نظری تحقیق 19
1-1-2 کسب وکار 19
2-1-2 کسب وکار خانوادگی 20
3-1-2 مقیاس کسب وکار خانوادگی 22
4-1-2 تفاوت کسب وکار خانوادگی و غیر خانوادگی 23
5-1-2 وضعیت کسب وکار ها و شرکت های خانوادگی در برخی کشورهای جهان 24
6-1-2 رشد کسب وکار 25
1-6-1-2 ابعاد رشد کسب وکار 27
7-1-2 گرایش ارزشی 28
8-1-2 گرایش استراتژیک 32
1-8-1-2 گرایش به بازار 33
2-8-1-2 گرایش به نوآوری 35
3-8-1-2 گرایش ارتباط با مشتری (مشتری گرایی) 36
4-8-1-2 گرایش به برند 36
5-8-1-2 گرایش کارآفرینانه 39
6-8-1-2 گرایش به یادگیری 40
2-2 پیشینه تحقیق 42
1-2-2 پیشینه خارجی 42
2-2-2 پیشینه داخلی 44
3-2 چارچوب نظری 46
پیوست فصل دوم : مروری بر صنعت پوشاک و معرفی کسب وکارهای خانوادگی پوشاک ورزشی ایران و جهان 51
4-2 صنعت پوشاک 53
1-4-2 تاریخچه پوشاک در جهان 53
2-4-2 تاریخچه پوشاک در ایران 54
3-4-2 صنعت پوشاک در ایران 54
4-4-2 بررسی وضعیت تجارت پوشاک ایران 55
5-4-2 روند صنعتی شدن تولید پوشاک 56
6-4-2 دوازده برند معروف پوشاک ورزشی جهان 58
1-6-4-2کسب و کارهای خانوادگی پوشاک ورزشی جهان 65
7-4-2 کسب و کارهای خانوادگی ایرانی در پوشاک ورزشی 58
فصل سوم:روش شناسی تحقیق 61
مقدمه 63
1-3 روش تحقیق 64
1-1-3 روش تحقیق براساس هدف 64
1-1-1-3 تحقیقات بنیادی 65
2-1-1-3 تحقیقات کاربردی 65
3-1-1-3 تحقیقات توسعه ای 65
4-1-1-3 تحقیقات ارزیابی 65
2-1-3 روش تحقیق براساس ماهیت و روش 66
2-3 جامعه آماری،تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری 67
3-3 روش گردآوری اطلاعات 68
1-3-3 مطالعات کتابخانه ای 68
2-3-3 تحقیقات میدانی 68
4-3 پرسشنامه 69
1-4-3 پایایی و روایی پرسشنامه 70
1-1-4-3 پایایی 71
2-1-4-3 روایی 72
2-4-3 مقیاس های مورد استفاده پرسشنامه 74
1-2-4-3 مقیاس اسمی 74
2-2-4-3 مقیاس ترتیبی 75

3-2-4-3 مقیاس فاصله ای 75
4-2-4-3 مقیاس نسبی 75
5-3 روش های تجزیه و تحلیل داده ها 76
1-5-3 تحلیل مسیر 77
2-5-3 تحلیل عاملی تاییدی 78
6-3 دلایل انتخاب روش پی.ال.اس برای این مطالعه 78
7-3 نتیجه گیری 79
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ‏ها 81
مقدمه 83
1-4 تجزیه وتحلیل توصیفی داده ها 85
1-1-4 تحلیل داده های جمعیت شناختی 85
1-1-1-4 متغیرجنسیت پاسخ دهندگان 85
2-1-1-4 متغیرسن پاسخ دهندگان 86
3-1-1-4 متغیرتحصیلات پاسخ دهندگان 87
4-1-1-4 متغیر وضعیت تأهل پاسخ دهندگان: 88
5-1-1-4 متغیر میزان درگیری ومشارکت اعضای خانواده در مدیریت امور کسب وکار 89
6-1-1-4 متغیر اعضای خانواده سهامدار و دارای حق مالکیت درکسب وکار 90
7-1-1-4 متغیر درصد سهام افراد خانواده درکسب وکار 91
8-1-1-4 متغیر نوع مالکیت کسب وکار 92
9-1-1-4 متغیر سال شروع فعالیت کسب وکار 93
10-1-1-4 متغیر از والدین به ارث رسیدن کسب وکار 94
11-1-1-4 متغیر شیب رشد تعداد کارکنان کسب وکار 95
12-1-1-4 متغیر تعدادکارکنان درسال 93 96


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-4 تجزیه وتحلیل استنباطی داده ها 97
1-2-4 بررسی تأثیرات متغیرهای جمعیت شناسی برمتغیرهای درونزا 97
1-1-2-4 تحلیل تأثیر جنسیت برمتغیرهای درونزا 97
2-1-2-4 تحلیل تأثیر سن برمتغیرهای درونزا 99
3-1-2-4 تحلیل تأثیر تحصیلات برمتغیرهای درونزا 100
4-1-2-4 تحلیل تاثیر وضعیت تأهل مدیران برمتغیرهای درونزا 101
5-1-2-4 تحلیل تأثیر میزان درگیری و مشارکت اعضای خانواده در مدیریت امورکسب وکار برمتغیرهای درونزا 103
6-1-2-4 تحلیل تأثیر اعضای خانواده دارای حق مالکیت بر متغیر های درونزا 104
7-1-2-4 تحلیل تاثیر درصد سهامداری اعضای خانواده بر متغیرهای درونزا 106
8-1-2-4 تحلیل تأثیر نوع مالکیت کسب وکار بر متغیرهای درونزا 107
9-1-2-4 تحلیل تأثیر سال شروع فعالیت بر متغیرهای درونزا 108
10-1-2-4 تحلیل تاثیر به ارث ماندن کسب وکار بر متغیرهای درونزا 110
11-1-2-4 تحلیل تأثیر شیب افزایش تعدادکارکنان بر متغیرهای درونزا 111
12-1-2-4 تحلیل تأثیر تعداد کارکنان درسال 93 برمتغیرهای درونزا 112
3-4 روش مدل سازی معادلات ساختاری(SEM) 114
4-4 روش حداقل مربعات جزئی(PLS) 114
1-4-4 بررسی برازش مدل به روش(PLS) 115
1-1-4-4 بررسی برازش بخش مدل های اندازه گیری 115
2-1-4-4 بررسی برازش بخش مدل ساختاری 121
3-1-4-4 بررسی برازش بخش مدل کلی 125
5-4 تحلیل داده ها متناسب با فرصیات پژوهش 125
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها 129
مقدمه 131
1-5 یافته های تحقیق 131
1-1-5 نتایج بررسی های جمعیت شناختی 131
2-1-5 نتایج فرضیه های تحقیق 132
1-2-1-5 فرضیه اول 132
2-2-1-5 فرضیه دوم 133
3-2-1-5 فرضیه سوم 134
4-2-1-5 فرضیه چهارم 136
2-5 پیشنهاد ها 136
1-2-5 پیشنهاد های اجرایی مبتنی بریافته های پژوهش 136
2-2-5 پیشنهاد به محققین آتی 138
3-5 موانع ومحدودیتهای تحقیق 138
منابع و مآخذ II
منابع فارسی IV
منابع لاتین VIII
پیوست 1: XVI
پرسشنامه XVIII

فهرست اشکال
شکل 1-2: ابعاد رشد در یک سازمان( منبع: هنری مینتزبرگ) 41
شکل 2-2: مدل مفهومی تحقیق 64
شکل1- 4: نمودار فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان 103
شکل2-4: نمودار فراوانی سن پاسخ دهندگان 104
شکل3-4: نمودار فراوانی تحصیلات 105
شکل4-4: نمودار فراوانی وضعیت تأهل 106
شکل5-4: نمودار فراوانی میزان مشارکت اعضای خانواده درمدیریت امورکسب وکار 107
شکل6-4: نمودار فراوانی اعضای خانواده سهامدار و دارای حق مالکیت درکسب وکار 108
شکل7-4: نمودار فراوانی درصد سهام اعضای خانواده درکسب وکار 109
شکل8-4: نمودار فراوانی نوع مالکیت کسب وکار 110
شکل9-4: نمودار فراوانی سال شروع فعالیت کسب وکار 111
شکل10-4: نمودار فراوانی به ارث رسیدن کسب وکار 112
شکل11-4: نمودار فراوانی شیب رشد تعداد کارکنان کسبوکار 113
شکل12-4: نمودار فراوانی تعداد کارکنان درسال 93 114
شکل 13-4: ضرایب معناداری مدل برای سنجش برازش بخش مدل ساختاری 139
شکل 14-4:ضرایب معناداری مدل برای سنجش برازش بخش مدل ساختاری پس از حذف فرضیه چهارم 140
شکل 15-4: مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین ضرایب مسیر 141

فهرست جداول
جدول 1-1: سهم شرکت های خانوادگی از تولید ناخالص ملی و اشتغال در برخی ازکشورهای جهان 20
جدول 1-2: درصد شرکتهای خانوادگی ازکل شرکتهای موجود در برخی کشورهای جهان 37
جدول 2-2: طبقه بندی انواع کسب وکارها و درصد هرکدام از آنها از کل کسب وکار های خانوادگی 38
جدول 3-2: جدول پشتیبان فرضیات و متغیر‏ها 62
جدول 4-2: برندهای پوشاک ورزشی 72
جدول 1-3: مدل تحلیلی پژوهش(تعریف عملیاتی متغیرها) 85
جدول2-3: نتایج آزمون آلفای کرونباخ پیش آزمون 88
جدول1-4: آزمون اعتبار شاخصها با استفاده ازآزمون کرونباخ 101
جدول 2-4: توزیع فراوانی متغیر جنسیت 102
جدول 3-4: توزیع فراوانی متغیر سن 103
جدول 4-4: توزیع فراوانی متغیر تحصیلات 104
جدول 5-4: توزیع فراوانی متغیر وضعیت تأهل 105
جدول 6-4: توزیع فراوانی متغیر میزان درگیری و مشارکت اعضای خانواده در مدیریت امورکسب وکار 106
جدول 7-4: توزیع فراوانی متغیر اعضای خانواده سهامدار و دارای حق مالکیت درکسب وکار 107
جدول 8-4: توزیع فراوانی متغیر درصد سهام افراد خانواده درکسب وکار 108
جدول 9-4: توزیع فراوانی متغیر نوع مالکیت کسب وکار 109
جدول 10-4: توزیع فراوانی سال شروع فعالیت کسب وکار 110
جدول 11-4: توزیع فراوانی از والدین به ارث رسیدن کسب وکار 111
جدول 12-4: توزیع فراوانی شیب رشد تعدادکارکنان کسب وکار 112
جدول 13-4: توزیع فراوانی تعدادکارکنان درسال 93 113
جدول 14-4: میانگین وانحراف معیارنمرات 115
جدول 15-4: خلاصه آزمونT 115
جدول 16-4: خلاصه آزمونANOVA 116
جدول 17-4: خلاصه آزمونANOVA 117
جدول 18-4: میانگین وانحراف معیارنمرات 118
جدول 19-4: خلاصه آزمونT 119
جدول 20-4: خلاصه آزمونANOVA 120
جدول 21-4: خلاصه آزمونANOVA 121
جدول 22-4: میانگین وانحراف معیارنمرات 123
جدول 23-4: خلاصه آزمونT 124
جدول 24-4: خلاصه آزمونANOVA 124
جدول 25-4: خلاصه آزمونANOVA 126
جدول 26-4: میانگین وانحراف معیار نمرات 127
جدول 27-4: خلاصه آزمونT 128
جدول 28-4: خلاصه آزمونANOVA 128
جدول 29-4: خلاصه آزمونANOVA 130
جدول 30-4: بارعاملی شاخصهای تحقیق 133
جدول 31-4: آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی سازه های اصلی 135
جدول 32-4: نتایجAVE 136
جدول 33-4: نتایجAVEپس ازحذف سوال(Q36) 136
جدول 34-4: ماتریس بررسی روایی واگرا در مورد سازه های پژوهش 137

 
 
جدول 35-4: مقادیر برای سنجش برازش بخش مدل ساختاری 141
جدول 36-4 ضرایب مسیر،آماره یtوضریب تعیین (متغیروابسته: رسمی سازی) 142
جدول 37-4 ضرایب مسیر،آماره یtو ضریب تعیین (متغیروابسته: رشدکسب وکار) 143
جدول 38-4: ضرایب مسیر،آماره یtوضریب تعیین (متغیروابسته: رشدکسب وکار) 147
فصل اول:
کلیات تحقیق

مقدمه
در حال حاضر کسب‌وکارهای خانوادگی به‌عنوان یکی از شاخه‌های کارآفرینی از روند رو به رشدی برخوردار می‌باشند. در حدود 90 درصد از کسب‌وکارهایی که در آمریکا شکل می‌گیرند از نوع خانوادگی می‌باشند. در ایران نیز بااینکه آمار رسمی از سوی مراجع معتبر درزمینهٔ کسب‌وکارهای خانوادگی منتشر نشده است ولی روند رو به رشد شکل‌گیری این کسب‌وکارها کاملاً محسوس و قابل مشاهده هست. با توجه به این موارد می‌توان دریافت که رشد و یا شکست کسب‌وکارهای خانوادگی به‌طور مستقیم در رشد اقتصادی جوامع تأثیرگذار است. به همین دلیل تعیین عوامل مؤثر در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد.
یک عامل ثابت در این کسب‌وکارها، درگیر بودن اهداف خانواده با اهداف کسب‌وکار است، که ممکن است مستقیماً و یا غیرمستقیم با عملکرد کسب‌وکار مرتبط باشد. برای آنکه کسب‌وکاری مانند شرکت خانوادگی در یک رقابت شدید بازار جهانی در قرن 21 پایدار باشد لازم است یک هم‌افزایی و همزیستی مابین کسب‌وکار و خانواده وجود داشته باشد. کسب‌وکار باید در مسیری انجام شود تا برای خانواده ارزش‌آفرینی نماید و خانواده نیز باید برای کسب‌وکار باید ارزش افزوده‌ای داشته باشد که بدون خانواده امکان‌پذیر نباشد. در غیر این صورت هیچ‌گونه دلیلی برای توجیه دخالت خانواده وجود ندارد. بر همین اساس،‌ هدف خانواده نیز احتمالاً بیش از بیشینه‌سازی ثروت می‌باشد چراکه این هدف تنها مشخصه قسمت کسب‌وکار، و نه زوج کسب‌وکار- خانواده است.
از طرفی کسب‌وکارهای خانوادگی همچون دیگر کسب‌وکارها در شرایط متغیر و نامطمئن پر از رقابت کنونی در تلاش‌اند که در مواجهه با این تغییرات به بهترین شکل عمل کنند و به مزیت رقابتی پایدار نسبت به رقبا دست یابند. هدف اصلی مدیریت استراتژیک دستیابی به شیوه‌ی عملکردی است که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد در برابر رقبا بهتر عمل کنند. تأثیر ابعاد شش‌گانه گرایشات استراتژیک: گرایش به کارآفرینی (گرایش کارآفرینانه)، گرایش به نوآوری، گرایش به ارتباط با مشتری (مشتری‌گرایی)، گرایش به بازار (بازار گرایی)، گرایش به برند (برند گرایی) و گرایش به یادگیری (یادگیری محوری) بر روی رشد کسب‌وکارهای خانوادگی در این پژوهش مورد بررسی قرارگرفته است.
در این فصل از پژوهش به کلیات تحقیق پرداخته می‌شود که پس از بیان مسئله، اهمیت و ضرورت پژوهش و روش تحقیق ارائه خواهد شد. اهداف، فرضیات و تعریف واژگان و اصطلاحات تحقیق از دیگر مطالب این فصل است.
1-1 بیان مسئله
در سال‌های اخیر کسب‌وکار خانوادگی به‌عنوان عامل مهمی در توسعه اقتصاد جهانی شناخته‌شده است. بخش قابل توجهی از کسب‌وکارهای موجود بر پایه مدیریت با مالکیت خانوادگی استوار است، اما تصور و باور ما از کسب‌وکار خانوادگی چیست:
کسب‌وکارهایی که بخش عمده مالکیت و کنترل آن در اختیار یک خانواده است و خانواده به‌طور کامل و یا پاره‌وقت مستقیما در آن درگیر می‌باشد (رزنبلات و اندرسون،1981).
آنچه به راستی کسب و کارهای خانوادگی را منحصر به فرد می کند وجود این ارتباطات درونی بین نقش های شغلی و خانوادگی است، یعنی رابطه ای که به طور معمول در کسب و کار ها ی غیر خانوادگی یافت نمی شوند (شاه بابایی، 1390).
کسب و کارهای خانوادگی به عنوان موتور محرکه کارآفرینی و نوآوری (کواک، 2003)، نه تنها اکثریت تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده است، بلکه مهمترین عامل ایجاد شغل در سراسر جهان است (آستراچان، 2003؛ مؤسسه شرکت های خانوادگی، 2011؛ گمز، نونز و گوتیرز، 2002).
در ایالات متحده به طور تقریبی بیش از 10.8 میلیون کسب و کار خانوادگی وجود دارد که این تعداد 58 درصد کل نیروی کار این کشور را به استخدام در آورده است. کسب و کارهای خانوادگی همچنین سهمی بالغ بر 59 درصد تولید ناخالص ملی این کشور را به خود اختصاص داده اند (آستراچان و شانکر،2003). بیش از 90 درصد از کل کسب و کارها در ایالات متحده، از نوع کسب و کارهای خانوادگی هستند که بیش از 80 درصد شغل های جدید را تامین می نمایند (خاکپور مقدم،1390، به نقل از مک کن،2005).
مانند سایر نقاط جهان کسب و کارهای خانوادگی نقش چشم گیری در اقتصاد کشور های حاشیه ی خلیج فارس ایفا می کند، بطوریکه تخمین زده می شود نقش این کسب و کار ها در تولید ناخالص داخلی این کشور ها از کمترین مقدار در عربستان که به نوعی بخش دولتی حاکم است، از 35 تا 38 درصد تا بیشترین مقدار،65 درصد در GDP کشورهایی مثل کویت متفاوت است. این مقدار در کشور ایران محاسبه نشده است، ولی آنچه بدیهی است، نقش شرکت های خانوادگی در اقتصاد غیر دولتی بسیار حائز اهمیت است. شرکت هایی از قبیل گلرنگ، مادیران، بهروز، بوتان و مجموعه شرکت های دریانی ها در صنایع مختلف و سایر شرکت های خانوادگی نقش قابل توجهی را در اقتصاد غیر دولتی ایران دارند (ایراندوست،1390).
بنابرین رشد و یا شکست کسب و کارهای خانوادگی به طور مستقیم در رشد اقتصادی جوامع تأثیرگذار است. مطالعات انجام شده در خصوص علل، تأثیرات یا فرایند های رشد کسب و کار نتایج مختلفی داشته اند.
مطابق پژ
وهش های ی که در خصوص کسب و کارهای خانوادگی انجام شده است، رشد یک کسب و کار خانوادگی را می‌توان از ابعاد مختلف تعریف کرد، از جمله می‌توان به گسترش بخش های بازار، افزایش تعداد پرسنل انسانی، افزایش تعداد شعبات، دوام کسب و کار برای نسل های دوم، افزایش درآمد، نام تجاری مطرح و بین‌المللی شدن به عنوان مؤلفه هایی برای رشد یک کسب و کار اشاره کرد. برای این که کسب و کار خانوادگی رشد نماید و برای نسل های بعدی نیز بقا داشته باشد باید دارای برنامه ریزی استراتژیک دقیق و اصولی با اهداف مشخص باشد تا توان خلق ارزش و نهایتا مزیت رقابتی را در بازار ملی و بین المللی به منظور رشد و توسعه داشته باشد (شاه بابایی، 1390).
در حالی که عوامل مختلفی به عنوان تعیین کننده رشد شرکت‌ها اظهار شده است اما محققین در خصوص آن ها به اتفاق آرا نرسیده اند (وینزیمر، 2000) و علی رغم تلاش ها ی صورت گرفته در جهت ساختن مدلی برای پیش بینی رشد آینده ی شرکت ها، نتیجه قابل قبولی حاصل نشده است.
از جمله عوامل مؤثر بر رشد شرکت ها گرایشات استراتژیک می باشد، محققان بازاریابی در طول سال ها چندین گرایش استراتژیک را موثر بر عملکرد شرکت معرفی کرده اند ازجمله گرایش ارتباط با مشتری، گرایش به نوآوری، گرایش به بازار، گرایش به برند، گرایش به کارآفرینی، گرایش به یادگیری (لاکانن و دیگران، 2011) که هر یک از آن ها تاثیراتی بر رشد و سودآوری در کسب و کارهای خانوادگی دارند (آلتینداگ و زهیر، 2012).
عاملی که نمی توان از اثر آن

]]>