منابع و ماخذ تحقیق نیروهای خارجی

دانلود پایان نامه

را متقبل شدند صمیمانه کمال تشکر و سپاسگذاری را دارم .
وقدر دانی از کلیه عزیزانی که مرا در انجام این پایان نامه یاری نمودند.
سپاسگذاری
با سپاس به درگاه حضرت باری تعالی که رستگاری و کمال بشریت را به وسیله پیامبران و امامان معصوم (ع) ارزانی داشت تا عدالت و انسانیت در جامعه محقق شود.
خدایا تو را شکر میگویم که به این بنده ناچیز درس خدا شناسی و شکر گزاری به درگاهت آموختیم تا بتوانم همیشه شکر گزار نعمت هایت باشم.
سپاس به درگاهت ای پروردگار متعال که در های علم و معرفت را به روی ما گشودی و فرصتی عطا فرمودی تا در راه علم و معرفت آزموده شوم .
وسپاس فراوان از اساتید ارجمند و زحمت کش که در طول تحصیل توفیق شاگردی آنها را داشتم .تقدیر و تشکر فراوان از استاد راهنما جناب آقای دکتر محمد تابان که با صبر و حوصله زیاد و راهنمایی های خود در انجام این پایان نامه همواره راه گشای مشکلاتم بوده اند.
از استاد عزیز جناب آقای دکتر اردشیر شیری که در مقام استاد مشاور متحمل زحماتی شدند تشکر میکنم .
از جناب آقای دکتر اسفندیار محمدی که صبر وحوصله فراوان زحمت مطالعه و داوری پایان نامه این جانب را متقبل شدند صمیمانه کمال تشکر و سپاسگذاری را دارم .
وقدر دانی از کلیه عزیزانی که مرا در انجام این پایان نامه یاری نمودند.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………………………….……….2
1-1. مقدمه………………………………………………………………….……….3
1-2. بیان مسأله پژوهش………………………………………………………………….4
1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ……………………………………………………….5
1-4. بهروه وران پژوهش……………………………………………………..………….5
1-5. اهداف تحقیق………………………………………………………….………….6
1-6. سؤالهای تحقیق………………………………………………………….……….7
1- 7. روش تحقیق…………………………………………………………….……….7
1-8. تعریف متغیرها…………………………………………………………………….7
1-8-1. تعریف مفهومی متغیرها……………………………..…………………………….7
1-8-2. تعریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………..…….9
فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق………………………………………….……….10
2-1. مقدمه ………………………………………………………………………….11
2-2. مفهوم استراتژی ………………………………………………………………….11
2-3. تعاریف استراتژی…………………………………………………………..…….13
2-4. اهمیت استراتژی ………………………………………………………………….14
2-5. مدلهای مدیریت راهبردی ………………………………………………………….14
2-5-1. مدل فیلیپس………………………………………………………..………….15
2-5-2. مدل برنامه‌ریزی استراتژیک برایسون ……………………………………………….15
2-5-3. مدل پورتر …………………………………………………………………….15
2-5-4. مدل BCG………………………………………………………….……….17
2-5-5. مدل SWOT………………………………………………..……………….17
2-6. روش شناسی تدوین راهبرد (چارچوبی جامع برای برنامه‌ریزی راهبردی)…………………….19
2-7. اجرای راهبرد ………………………………………………………………..….29
تعیین ماموریت
تعیین ماموریت
2-8. فرآیند برنامه‌ریزی استراتژی……………………………………………….……….29
2-9. سلسله مراتب استراتژی‌های سازمانی ……………..…………………………….…….32
2-10. انواع استراتژی ………………………………………………………………….32
2-10-1. استراتژیهای بنگاه …………………………………………………………….34
2-10-2. استراتژیهای کسب و کار……………………………………………………….34
2-10-3. استراتژیهای وظیفه‌ای ………………………………………………..……….34
2-10-4. استراتژیهای عملیاتی …………..……………………………………….…….34
2-10-5. استراتژیهای ثبات…………………………………………………………….34
2-10-6. استراتژیهای توسعه ……………………………………………….………….35
2-10-7. استراتژیهای کاهش…………………………………………………..……….35
2-10-8. استراتژیهای ترکیب……………………………………..…………………….35
2-11. زمان طراحی استراتژی …………………………………………………..……….35
2-12. مأموریت (رسالت)، سازمان ……………………………………………………….35
2-13. دورنما یا چشم‌انداز …………………………………………………….……….36
2-14. ارزش‌ها و اصول حاکم بر سازمان ………………………………………………….37
2-15. اهداف سازمان ………………………………………………………………….37
2-16. بررسی عوامل محیط سازمان ……………………………………………………….39
2-16-1. عوامل خارجی ……………………………………………………………….39
2-16-2. عوامل داخلی …………………………….………………………………….41
2-17. فرهنگ و معنای اصطلاحی آن………………………………………………..…….42
2-18. ویژگیهای فرهنگ……………………………………………………………….44
2-19. اهمیت و نقش فرهنگ در زندگی انسان و جامعه……………………………………….47
2-20. مدیریت فرهنگی…………………………..…………………………………….48
2-21. برنامه‌ریزی راهبردی فرهنگ……………………………………………………….49
2-22. راهبردهای کلان در مدیریت فرهنگی…………………………………………….….49
2-23. هیئتهای دینی و مذهبی………………………………………………………….52
2-24. کارکرد اجتماعی هیأتهای مذهبی……………………………
…………….……….52
2-25. تاریخچه جلسات و هیئتهای مذهبی در ایران………………………………..……….55
2-26. بخش سوم: پیشینه پژوهش……………………………………………..………….56
2-26-1. پیشینه پژوهش در داخل کشور ………………………………………………….56
2-26-2. پیشینه پژوهش در سایر کشورها و سازمان‌ها ……………………………………….59
2-26. چارچوب پژوهش……………………………………………………………….62
فصل سوم: روش ‌شناسی تحقیق…………………………………………………..…….64
3-1. مقدمه ………………………………………………………………………….65
3-2. روش تحقیق …………………………………………………………………….65
3-3. روش‌های گردآوری داده‌ها …………………………………………………..…….65
3-3-1. روش کتابخانه‌ای ……………………………………………………………….65
3-3-2. روش پیمایشی……………………………………………………..………….65
3-4. جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………….…….66
3-5. پرسشنامه……………………………………………………………………….66
3-5- 1. پایایی پرسشنامه ………………………………………………………..…….66
3-5-2. روایی ……………………………………………………………………….66

3-6. روش تجزیه وتحلیل داده‌ها و الگوی تحلیل …………………………………….…….67
3-6-1. تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………..………….67
3-7. آزمون‌های مورد استفاده…………………………………………………………….67
3-8 . نرم افزارهای مورد استفاده………………………………………………………….67
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافتهها………………………………………………….….68
4-1. مقدمه ………………………………………………………………………….68
4-2. آمار توصیفی…………………………………………………………………….69
4-2-1. مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سن…………………………….……….69
4-2-2. مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسی…………………………….70
4-2-3. مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیرسابقه عضو………………………….70
4-3. جمع بندی داده های حاصل از پرسشنامه بسته……………………………….……….70
4-3-1. تجزیه و تحلیل آزمون مقایسه میانگین هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام.……………………………………………………….…………….70
4-3-2. اولویتبندی نقاط با بهره گرفتن از آزمون مقایسه میانگین…………………….……….70
4-4. تجزیه و تحلیل SWOT……………………………………………………….73
4-4-1. بیانیه مأموریت فرهنگی هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلام……………….75
4-4-2. چشم انداز فرهنگی هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی…………….…….75
4-4-3. ماتریس عوامل داخلی هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی………..…….76
4-4-4. ماتریس عوامل بیرونی هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلا………………….79
4-5. استراتژیهای هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی……………………….82
4-6. ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی(QSPM)، هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلام…90
4-7. آمار استنباطی……………………………………………….93
4-7-1. فرصت‌های هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی………………..……….93
4-7-2. آزمون نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف)، برای متغیر فرص…………………….93
4-7-3. تجزیه و تحلیل معنی داری فرصت‌ها…………………………………………….94
4-7-4. رتبهبندی فرصت‌های هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلام……………….96
4-8 . تهدید‌های هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی……………….……….97
4-8-1. آزمون نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف) برای متغیر تهدیده…………………….97
4-8-2. تجزیه و تحلیل معنی داری تهدیدها…………………………………….…….97
4-8-3. رتبهبندی تهدید‌های هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلام………………….99
4-9. قوت‌های هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی………………..………….100
4-9-1. آزمون نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف) برای متغیر قوت‌ها……………..…….100
4-9-2. تجزیه و تحلیل معنی داری قوت‌ها………………………………….………….100
4-9-3. رتبه بندی قوت‌های هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلام………….……….102
4-10.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مشابه :  پایان نامه مدیریت در مورد :بانکداری الکترونیک-خرید پایان نامه کامل

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ضعف‌های هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی……………..……….104
4-10-1. آزمون نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف) برای نقاط ضعف‌………………….104
4-10-2. تجزیه و تحلیل معنی داری ضعفها………………………….…………….104
4-10-3. رتبه بندی ضعف‌های هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی…………….106
فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری………………………………………………….….108
5-1. خلاصه تحقیق …………………………………………………………….109
5-2. سؤالهای تحقیق………………………………………………………..…….111
5- 3. یافتههای تحقیق……………………………………………………….…….111
5- 3-1. تجزیه و تحلیل سوات هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام…….111
5- 3-2. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیلهای آماری هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام……….116
5-4. محدودیتهای تحقیق………………………………………………………….118
5-5. پیشنهادهای تحقیقاتیبه سایرپژوهشگران………………………………………….119
منابع………………………………………………..…………….…………….119
پیوستها………………………………………………………………..……….120
فهرست جدولها
جدول1-1.بهرهوران پژوهش…………………………………………………..…….6
جدول 4-1. ماتریس عوامل درونی هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلام………..….77
جدول 4-2. ماتریس عوامل بیرونی هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلام……..…….79
جدول 4-3. استراتژی های SO………………………………………………….83
جدول 4-4. استراتژی های ST…………………………………………………….85
جدول4-5. استراتژیهای WO…………………………………………………….87
جدول 4-6. استراتژی های WT…………………………………………………….88
جدول 4-7. ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی(QSPM) استراتژیهای so………….….90
جدول 4-8. ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی(QSPM) استراتژیهای ST…………….91
جدول 4-9. ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی(QSPM) استراتژیهای WO…………….92
جدول4-10. ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی(QSPM) استراتژیهای WT…………….92
جدول 4-11. نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغییر فرصت‌ها………………….94
جدول 4-12. چک لیست بررسی محیط خارجی فرصت‌ها…………………………..….94
جدول 4-13.آزمون t تک نمونه‌ای متغیر فرصت‌ها…………………………………….95
جدول 4-14. رتبهبندی فرصتهای هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی…….….96
جدول 4-15. نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر تهدیدها…………………….97
جدول 4-16. چک لیست بررسی محیط خارجی تهدیدها……………………………….97
جدول 4-17. آزمون t تک نمونه‌ای متغیر تهدیدها……………………………………….98
جدول4-18. رتبه بندی تهدیدهای هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی……..…….99
جدول 4-19. نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر قوت‌ها…………..……….100
جدول 4-20. چک لیست بررسی محیط داخلی قوت‌ها……………………………….101
جدول4-21. آزمون t تک نمونه‌ای متغیر قوت‌ها……………………………………….102
جدول 4-22. رتبه بندی نقاط قوت هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی………….103
جدول4-23. نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای نقاط ضعف‌…………….……….104
جدول 4-24. چک لیست بررسی محیط داخلی ضعف‌ها………………………..……….105
جدول 4-25. آزمون t تک نمونه‌ای متغیر ضعف‌ها……………………….………….106
جدول 4-26. رتبه بندی نقاط ضعف هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام….107
جدول 5-1. نقاط قوت و ضعف هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلا……..112
جدول 5-2. فرصتها و تهدیدات هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام……113
فهرست شکلها
شکل2-1. مدل رقابتی پورتر……………………………………………………… .16
شکل2-2. ماتریسی BCG.
شکل2-3. ماتریس آنالیز SWOT…………………………………………………………18
شکل2-4. روش شناسی تدوین راهبرد (چارچوبی جامع برای تدوین راهبرد) …………………19
شکل2-5. فرایند تدوین چشم‌انداز……………………………………………………….21
شکل2-6. ماتریس ارزیابی عوامل خارجی……………………………………………………….23
شکل 2-7. ماتریس ارزیابی عوامل داخلی………………………………………………………..24
شکل2-8. ماتریس تهدیدات، فرصت‌ها، نقاط قوت و نقاط ضعف…………………………………27
شکل2-9. ماتریس داخلی- خارجی……………………………………………………….27
شکل2-10. ماتریس QSPM………………………………………………………….29
شکل2-11. فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک……………………………………………………….31

 
 
شکل2-12. سلسله استراتژی‌های سازمانی………………………………………………………..32
شکل2-13. استراتژی‌های گوناگون………………………………………………………..33
شکل2-14. ارتباط رسالت، دورنما، ارزش‌های حاکم بر سازمان با اهداف س…………………….37
شکل2-15. رابطه بین نیروهای خارجی سازمان………………………………………………………40
شکل2-16. مدل پژوهش………………………………………………………..62
فهرست نمودارها
نمودار4-1. توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر سن……………………………………………….69
نمودار 4- 2. توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر جنسیت………………………………………….70
نمودار 4- 3. توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر سابقه عضویت……………………………………70
نمودار 4-4. موقعیت هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی………………………….81
نمودار 4-5. نمودار تارعنکبوتی موقعیت هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی………..8

چکیده:
امروزه توجه به نقش و اهمیت برنامه ریزی استراتژیک در دستیابی به اهداف سازمانها بسیار افزایش یافته و حتی برخی اندیشمندان علم مدیریت از آن به عنوان منبع کسب مزیت رقابتی یاد میکنند. هدف از پژوهش حاضر تدوین راهبردهای فرهنگی هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام است، روش پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی تحلیلی است بدین صورت که ابتدا با بهره گرفتن از مصاحبه و پرسشنامه باز، عوامل داخلی(نقاط قوت و ضعف)، و عوامل خارجی( فرصتها و تهدیدهای)، سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام شناسایی و در ادامه با بهره گرفتن از پرسشنامه بسته این عوامل به نظرسنجی گذاشته شده است، جهت تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق آزمونهای آماری tتک نمونهای، تحلیل عاملی تأییدی و روش تجزیه و تحلیل SWOT بکار رفته است که در نهایت 17 استراتژی شامل: شش استراتژیSO، سه استراتژیST، پنج استراتژی WO و سه استراتژیWT برای سازمان تدوین و پیشنهاد گردید.
واژههای کلیدی: برنامه ریزی راهبردی، هیئتهای دینی و مذهبی، سازمان تبلیغات اسلامی، استان ایلام، SWOT.

فصل اول:
کلیات تحقیق
فصل اول:
کلیات تحقیق

1-1. مقدمه
پیشرفتهای پرشتاب در محیط‌های سازمانی از مهم‌ترین ویژگی‌های عصر معاصر می‌باشد، لذا مدیران با این چالش روبرو هستند که چگونه با آنها مواجه شوند تا بیشترین سود و

Author: 90

دیدگاهتان را بنویسید