دانلود پایان نامه با موضوع رفتار شهروندی، همبستگی پیرسون، توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه

بر ایجاد اعتماد سازمانی و پیامدهای آن 44
2-5-7) ارتباط عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی 44
2-5-8) اعتماد سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی 45
2-5-9) تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی 45
2-6) پیشینه پژوهش 46
2-6-1) پیشینه تحقیقات داخلی 46
2-6-2) پیشینه تحقیقات خارجی 49
فصل سوم) روش اجرای تحقیق/ مواد و روشها 54
3-1) مقدمه 54
3-2) روش پژوهش 54
3-3) توصیف آزمودنیهای تحقیق 55
3-3-1) جامعه آماری 55
3-3-2) نمونه آماری 55
3-4) روشهای جمع آوری دادهها و اطلاعات 56
3-5) ابزار گردآوری دادهها و اطلاعات 56
3-6) روایی و پایایی ابزار گردآوری دادهها 57
3-6-1) روایی ابزار گردآوری دادهها 57
3-6-2) پایایی ابزار گردآوری دادهها 57
3-7) روش تجزیه و تحلیل دادهها 59
3-7-1) روش تحلیل همبستگی پیرسون 59
3-7-2) روش رگرسیون 59
3-7-3) آزمون کالموگروف- اسمیرنوف 59
فصل چهارم) تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای تحقیق 62
4-1) مقدمه 62
4-2) تحلیل توصیفی دادهها 63
4-3) تحلیل استنباطی دادهها 68
4-3-1) بررسی فرض نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون کالموگروف- اسمیرنوف 68
4-3-2) توصیف متغیرها 70
4-3-2-1) عدالت توزیعی 70
4-3-2-2) عدالت رویهای 72
4-3-2-3) عدالت تعاملی (مراودهای) 74
4-3-2-4) رفتار شهروندی سازمانی 76
4-3-2-5) اعتماد به مدیر 78
4-3-3) تحلیل فرضیههای پژوهش 80
4-3-3-1) آزمون فرضیه اول 81
4-3-3-2) آزمون فرضیه دوم 82
4-3-3-3) آزمون فرضیه سوم 83
4-3-2-4) آزمون فرضیه چهارم 84
4-3-2-5) آزمون فرضیه پنجم 85
4-3-2-6) آزمون فرضیه ششم 87
4-3-2-7) آزمون فرضیه هفتم 89
فصل پنجم) بحث، نتیجهگیری و پیشنهادات 92
5-1) مقدمه 92
5-2) یافتههای توصیفی پژوهش 93
5-2-1) یافتههای توصیفی پاسخ دهنده گان 93
5-2-2) یافتههای توصیفی متغیرهای تحقیق 94
5-3) یافتههای استنباطی تحقیق 95
5-4) پیشنهادها بر مبنای یافتههای تحقیق 97
5-5) محدودیتهای تحقیق 99
5-6) پیشنهادها برای تحقیقات آتی 99
الف) منابع فارسی 100
ب) منابع انگلیسی 105
پیوستها 108
پرسشنامه تحقیق 108
خروجیهای نرم افزار spss……………………………………………………………………………………………………………………112
فهرست جداول
عنوان جدول
صفحه
جدول 3-1) میزان آلفای بدست آمده برای هر یک از متغیرهای تحقیق ……………………………………………….
58
جدول 4-1) توزیع جنسیتی پاسخ گوها ……………………………………………………………………………………..
63
جدول 4-2) توزیع سنی پاسخ کوها ……………………………………………………………………………………………..
64
جدول 4-3) توزیع تحصیلات پاسخگوها………………………………………………………………………………………..
65
جدول 4-4) توزیع سابقه کار پاسخگوها ……………………………………………………………………………………….
66
جدول 4-5) توزیع موقعیت شغلی پاسخگوها …………………………………………………………………………………
67
جدول 4-6) آزمون کالموگروف- اسمیرنوف دادههای عدالت سازمانی…………………………………………….
68
جدول 4-7) آزمون کالموگروف- اسمیرنوف دادههای رفتار شهروندی سازمانی…………………………………..
69
جدول 4-8) آزمون کالموگروف- اسمیرنوف دادههای اعتماد به مدیر………………………………………………..
69
جدول 4-9) توزیع درصدی عدالت توزیعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان ………………………
70
جدول 4-10) عدالت توزیعی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان …………………………………….
71
جدول 4-11) توزیع درصدی عدالت رویهای در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان …………………
72
جدول 4-12) عدالت رویهای در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان ……………………………………
73
جدول 4-13) توزیع درصدی عدالت تعاملی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان ………………..
74
جدول 4-14) عدالت تعاملی (مراودهای) در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان ………………………
75
جدول 4-15) توزیع درصدی رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان ……
76
جدول 4-16) رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان …………………………
77
جدول 4-17) توزیع درصدی اعتماد به مدیر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان ………………..
78
جدول 4-18) اعتماد به مدیر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان ………………………………………
79
جدول 4-19) آزمون همبستگی پیرسون بین عدالت توزیعی و اعتماد به مدیر ……………………………………..
81
جدول 4-20) آزمون همبستگی پیرسون بین عدالت رویهای و اعتماد به مدیر ………………………………………
82
جدول 4-21) آزمون همبستگی پیرسون بین عدالت مراودهای و اعتماد به مدیر …………………………………..
83
جدول 4-22) آزمون همبستگی پیرسون بین اعتماد به مدیر و رفتار شهروندی سازمانی …………………………
84
جدول 4-23) تحلیل رگرسیون سلسه مراتبی برروی فرضیه پنجم ………………………………………………………
85
جدول 4-24) تحلیل رگرسیون سلسه مراتبی بر روی فرضیه ششم ……………………………………………………..
87
جدول 4-25) تحلیل رگرسیون سلسه مراتبی برروی فرضیه هفتم ………………………………………………………
89
جدول 5-1) میانگین متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………..
94
جدول 5-2) نتایج آزمون فرضیههای تحقیق …………………………………………………………………………………
95
فهرست نمودارها
عنوان نمودار
صفحه
نمودار 1-1) مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………………….
7
نمودار 2-1) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از نظر اورگان ……………………………………………………………….
31
نمودار 2-2) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از دید اورگان بر اساس نوع رفتار ……………………………………..
32
نمودار 2-3) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از دید پودساکف و همکاران ……………………………………………
35
نمودار 2-4) مولفههای رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه گراهام …………………………………………………..
37
نمودار4-1) توزیع جنسیتی پاسخگوها …………………………………………………………………………………………
63
نمودار4-2) توزیع سنی پاسخگوها ……………………………………………………………………………………………..
64
نمودار4-3) توزیع تحصیلات پاسخگوها ……………………………………………………………………………………..
65
نمودار4-4) توزیع سابقه کار پاسخگوها ………………………………………………………………………………………..
66
نمودار4-5) توزیع موقعیت شغلی پاسخگوها ………………………………………………………………………………….
67
نمودار4-6) توزیع فراوانی عدالت توزیعی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان …………………….
71
نمودار4-7) توزیع فراوانی عدالت رویهای در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان …………………….
73
نمودار4-8) توزیع فراوانی عدالت تعاملی (مراودهای) در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان ……..
75
نمودار4-9) توزیع فراوانی رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان ………..
77
نمودار4-10) توزیع فراوانی اعتماد به مدیر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان …………………….
78
چکیده
این تحقیق به بررسی رابطه بین ادراک کارکنان از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی اعتماد به مدیر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان میپردازد. به منظور بررسی فرضیههای تحقیق از پرسشنامههای عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993)، رفتار شهروندی سازمانی پادساکف (1990) و اعتماد به مدیر پراسرت و یانگین (2002) با 47 گویه استفاده شد. برای سنجش روایی، از روایی محتوا و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب بدست آمده برای عدالت توزیعی 77/0، برای عدالت رویهای 892/0، برای عدالت تعاملی 925/0، برای رفتار شهروندی سازمانی 919/0 و برای اعتماد به مدیر 774/0 که نشان از پایایی مطلوب پرسشنامه است. پرسشنامه بین 178 نفر از کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در دوره سه ماهه نخست سال 1393 توزیع گردید. نتیجه آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد که بین ابعاد سه گانه عدالت سازمانی (توزیعی، رویهای و تعاملی) و اعتماد به مدیر و همچنین بین اعتماد به مدیر و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار وجود دارد و نتیجه رگرسیون سلسله مراتبی نیز نشان میدهد که ادراک کارکنان از ابعاد سهگانه عدالت سازمانی (توزیعی، رویهای و تعاملی)، از طریق اعتماد به مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی آنان مؤثر است.
واژهگان کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی، عدالت توزیعی، عدالت رویهای، عدالت تعاملی، اعتماد به مدیر
فصل اول
کلیات تحقیق
فصل اول) کلیات تحقیق
1-1) مقدمه
در مطالعات اولیه مدیریت و در نظامهای ابتدایی ارزیابی عملکرد، افراد با رفتارهایی ارزیابی میشدند که در شرح شغل و شرایط احراز از شاغل انتظار میرفت، ولی در دنیای رقابتی معاصر، رفتارهایی فراتر از آنها مدنظر قرار میگیرد. این رفتارها با مفاهیم رفتارهای فرانقشی، رفتارهای خودجوش و یا رفتار شهروندی سازمانی1 مورد توجه قرار گرفتهاند (ملک اخلاق و همکاران، 1388).
سازمانها پیوسته در جستجوی شیوههای جدیدی برای حداکثر کردن عملکرد و تلاش کارکنانشان هستند و برای کسب مزیت رقابتی، ارضاء نیازها و انتظارات مشتریان و سازگاری با ماهیت متغیر شغل، تمایل دارند کارکنانی انتخاب کنند که فراتر از نقش و وظیفه تعیین شده در شرح شغل عمل کنند. شرایط کاملاً متحول کنونی، افزایش رقابت و لزوم اثربخشی، نیاز سازمانها را به نسل با ارزشی از کارکنان، بیش از پیش آشکار نموده است. این کارکنان بیتردید وجه ممیز سازمانهای اثربخش از غیراثربخش هستند چرا که سازمان را موطن خود میدانند و برای تحقق اهداف آن، بی هیچ چشمداشتی افزون بر نقش رسمی خود عمل نموده و از هیچ تلاشی دریغ نمیورزند (رامین مهر و

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره درشرایط، دهد]۶[.، رامشخص، چشمپوشی

Author: admin3

دیدگاهتان را بنویسید