منابع پایان نامه ارشد درمورد بهبود عملکرد، مصرف مواد

دانلود پایان نامه

2-4-1- طرز تهیه چای کامبوچا 42
2-4-2- خواص ضد میکروبی چای کامبوچا 44
2-4-3- اثر چای کامبوچا بر سیستم ایمنی 46
2-5- چای سبز 47
2-5-1-ترکیبات شیمیایی برگ سبز چای 50
2-5-1-1-کاتشینها 53
2-5-1-2- میرستین، کوئرستین و کامپفرول 54
2-5-1-3- تاننها 55
2-5-1-4- تئانین 55
2-5-2- خواص آنتی اکسیدانی چای سبز 56
2-5-3- خواص ضد باکتریایی چای سبز 57
2-5-4- خواص ضد ویروس چای سبز 58
2-5-5- اثر چای سبز در کاهش سطح کلسترول پلاسما 59
2-5-6- اثر چای سبز بر وزن اندامهای گوارشی و خصوصیات لاشه 61
2-5-7- اثر چای سبز بر عملکرد طیور 62
2-5-8- اثر چای سبز روی کیفیت تخم مرغ 66
فصل 3 68
مواد و روشها 68
3-1- مکان و زمان آزمایش 68
3-2- آماده سازی سالن 68
3-3- مدیریت پرورش 68
3-4- ترکیب جیره 69
3-5- تیمارهای آزمایش اول 70
3-6- متغییرهای اندازه گیری شده در آزمایش اول 70
3-7- تیمارهای آزمایش دوم 70
3-8- کلیاتی در مورد نحوه اجرای آزمایش 71
3-9- متغیرهای اندازه گیری شده در مزرعه برای آزمایش دوم 71
3-9-1- افزایش وزن بدن 71
3-9-2- خوراک مصرفی 72
3-9-3- ضریب تبدیل غذایی 72
3-9-4- تلفات 72
3-9-5- کشتار جهت تفکیک لاشه 73
3-9-6- تهیه نمونه برای بررسیهای مرفولوژی روده و تثبیت نمونههای روده 73
3-9-6-1- محلول ثابت کننده کلارک (Clark’s Fixative) 74
3-9-6-2- محلول بافر فسفات سالین (P.B.S) 74
3-9-7- تزریق گلبول قرمز گوسفند و خونگیری جهت تعیین پاسخ سیستم ایمنی 74
3-9-8- خونگیری جهت تعیین کلسترول، تری گلیسیرید و HDL سرم 74
3-9-9- تهیه جیرههای حاوی مارکر به منظور تعیین قابلیت هضم ایلئومی 75
3-9-10- جمع آوری نمونه مدفوع جهت تعیین قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی 75
3-10- متغییرهای اندازه گیری شده در آزمایشگاه 75
3-10-1- اندازه گیری کلسترول سرم 75
3-10-2- اندازه گیری تری گلیسیرید 75
3-10-3- اندازه گیری کلسترول-HDL 76
3-10-4- تعیین عیار پادتن تولید شده علیه گلبول قرمز گوسفند 76
3-10-5- تجزیه شیمیایی نمونهها 76
3-10-6- ماده خشک 77
3-10-7- انرژی خام 77
3-10-8- پروتئین خام 77
3-10-9- اندازه گیری اکسید کروم در نمونه خوراک و مدفوع 78
3-10-9-1- وسایل لازم 78
3-10-9-2- مواد شیمیایی لازم 78
3-10-9-3- روش کار 79
3-10-9-4- محاسبات 79
3-10-10- اندازه گیری قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی 79
3-10-11- اندازه گیری ابعاد پرزهای روده کوچک و عمق کریپت ها 80
3-10-12- محلول رنگ آمیزی PAS 81
3-11- مدل آماری طرح 81
فصل 4 82
نتایج و بحث ……. 82
آزمایش اول 82
4-1- عملکرد جوجههای گوشتی 82
4-2- پارامترهای خونی 88
4-3- وزن نسبی اندمهای گوارشی درسن 42 روزگی 91
4-4- نتیجه گیری 92
آزمایش دوم 93
4-5- عملکرد جوجههای گوشتی 93
4-5-1- وزن بدن 93
4-5-2- مصرف خوراک 97
4-5-2- مصرف خوراک 100
4-6- پارامترهای خونی 103
4-7- قابلیت هضم و جذب مواد مغذی 107
4-8- ارزیابی سیستم ایمنی 109
4-9- وزن نسبی اندامهای گوارشی 112
4-10- اثر گروههای آزمایشی بر روده باریک 114
4-10-1- ارتفاع پرز، عرض پرز، عمق کریپت و نسبت ارتفاع به عمق کریپت 114
4-10-2- وزن و طول نسبی روده باریک 120
4-11- نتیجه گیری 124
4-12- پیشنهادات 125
فصل 5 126
منابع 126
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول2-1- انواع گونههایی که به عنوان پروبیوتیک مورد استفاده قرار میگیرند 30
جدول2-2- نامهای مصطلح برای قارچ و چای کامبوچا 38
جدول2-3- ترکیب مواد مغذی و ترکیبات موجود در چای کامبوچا بعد از 15 روز تخمیر 41
جدول2-4- وظایف ترکیبات مختلف موجود در چای کامبوچا 43
جدول2-5- مقایسه نتایج منشر شده مربوط به تخمیر شکر توسط کامبوچا 46
جدول2-6- ترکیبات عمده (درصد) چای سبز و چای سیاه 51
جدول2-7- کافئین، کاتشینها و فلاونولهای اصلی چای سبز 52
جدول3-1- ترکیب و اجزای جیرههای پایه مورد استفاده در سنین 0 تا21 و 21 تا42 روزگی جوجه های گوشتی مورد آزمایش (برحسب درصد) 69
جدول4-1- مقایسه میانگینهای افزایش وزن بدن جوجههای گوشتی در دورههای مختلف پرورشی 85
جدول4-2- مقایسه میانگینهای مصرف خوراک جوجههای گوشتی در دورههای مختلف پرورشی 86
جدول4-3- مقایسه میانگینهای ضریب تبدیل غذایی جوجههای گوشتی در دورههای مختلف پرورشی 87
جدول4-4- مقایسه میانگین فراسنجههای خونی جوجههای گوشتی در سن 42 روزگی 90
جدول4-5- مقایسه میانگین وزن نسبی اجزاء لاشه جوجههای گوشتی در سن 42 روزگی 92
جدول4-6- مقایسه میانگینهای وزن بدن جوجههای گوشتی در دورههای مختلف پرورشی 96
جدول4-7- مقایسه میانگینهای مصرف خوراک جوجههای گوشتی در دورههای مختلف پرورشی 99
جدول4-8- مقایسه میانگینهای ضریب تبدیل غذایی جوجههای گوشتی در دورههای مختلف پرورشی 102
جدول4-9- مقایسه میانگین فراسنجههای خونی جوجههای گوشتی در سن 42 روزگی 106
جدول4-10- مقایسه میانگین درصد قابلیت هضم مواد مغذی جوجههای گوشتی در سن 42 روزگی 108
جدول4-11- مقایسه میانگین پاسخ ایمنی و وزن نسبی ارگانهای لنفی جوجههای گوشتی در سن21 و 42 روزگی 111
جدول4-12- مقایسه میانگین وزن نسبی اجزاء لاشه جوجههای گوشتی در سن 21 روزگی 113
جدول4-13- مقایسه میانگین وزن نسبی اجزاء لاشه جوجههای گوشتی در سن 42 روزگی 113
جدول4-14- مقایسه میانگین مرفولوژی پرز روده باریک جوجههای گوشتی در سن 42 روزگی 119
جدول4-15- مقایسه میانگین وزن و طول قسمتهای مختلف روده باریک جوجههای گوشتی در سن 21 روزگی 122
جدول4-16- مقایسه میانگین وزن و طول قسمتهای مختلف روده باریک جوجههای گوشتی در سن 42 روزگی 123
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل2-1- همانطور که در شکل مقابل دیده میشود سه راه برای انتقال ژنهای مقاوم وجود دارد: 18
شکل2-2- دیسک سلولزی(قارچ کامبوچا) و محلول کامبوچا 40
شکل2-3- درختچه و شکوفههای گیاه چای 47
شکل2-4- تفاوتهای عمده بین فرآوری چای سبز و سیاه و تأثیر آن بر محتوای نهایی پلی فنولها 49
شکل2-5- ساختار شیمیایی بازهای گزانتیک کافئین و تئوفلین 51
شکل2-6- ساختار A) (-)-اپی گالوکاتشین (EGC)، B) (-)- اپی کاتشین-3-گالات (ECG)، C) (-)-اپی گالوکاتشین-3-گالات (EGCG)، D) (+)-کاتشین(C)، E) (-)-اپی کاتشین (EG) 54
شکل2-7- ساختار شیمیایی کوئرستین، کامپفرول و میرستین موجود در چای سبز 55
شکل2-8- ساختار شیمیایی تئانین موجود در چای سبز 55
شکل3-1- تهیه برش از لایه مخاطی روده کوچک 81
فصل1
مقدمه
1- مقدمه
پرورش طیورگوشتی با توجه به جایگاه خاصی که در تأمین پروتئین حیوانی مورد نیاز کشور دارد به یک صنعت عظیم و پویا تبدیل شده است. ویژگیهای غذایی گوشت سفید از جنبه تغذیه و سلامتی، بازده اقتصادی، محدودیتهای افزایش گوشت قرمز از جمله دلایل رشد کمی این صنعت در کشور هستند. علاوه بر توسعه کمی، توجه به افزایش راندمان و عملکرد در واحدهای موجود پرورش طیور گوشتی میتواند پاسخگوی نیاز کمبود پروتئین حیوانی باشد. اجرای تحقیقات مداوم پیرامون نیازهای تغذیهای، آنها را ضروری ساخته است. در این راستا افزودنیهای غذایی به عنوان محرک رشد از جایگاه ویژهای در قسمت تغذیه برخوردار هستند. افزودنیهای مغذی به عنوان عناصری با طبیعت غیرمغذی شناخته شدهاند که رشد و یا سایر اشکال تولیدی را تحریک نموده، یا کارایی استفاده غذایی را بهبود میبخشند و یا ممکن است برای سلامت و اعمال متابولیکی دام مفید باشند. شناخت نقش دستگاه گوارش به عنوان محلی برای هضم و جذب غذا و اهمیت آن برای رسیدن به وزن مورد نظر و بهبود راندمان تولید ضروری است.
لوله‌ گوارش پرندگان به هنگام تفریخ کاملاً استریل میباشد. جوجهها بلافاصله پس از تفریخ شروع به نوکزدن و خوردن مواد درون آشیانه یا بقایای پوسته میکنند. در این زمان میکروبهای آشیانه یا محل جوجهکشی به سرعت در روده جایگزین میشوند. در روده کوچک جمعیت باکتریایی مشابه با پرندگان بالغ، ظرف دو هفته پس از تفریخ ظاهر میشود. این زمان برای سکومها تا بیش از 30 روز به طول میانجامد. این توسعه آهسته به نظر میرسد که به علت تفریخ در شرایط بسیار بهداشتی و همچنین شرایط پرورش تجارتی جوجهها و عدم تماس با مرغ مادر باشد. بنابراین میکروفلور بالغ به سهولتی که در دنیای وحش حاصل میشود، در شرایط پرورش تجارتی به دست نمیآید. مجرای معدی-رودهای حیوانات مهرهدار، متراکمترین محل استقرار میکروارگانیسمها است. این مجموعه میکروبی دارای تأثیر قوی بر میزبان خود میباشند. در ماکیان میکروبهای بسیار متنوعی در طول روده زندگی میکنند. تعداد سلولهای میکروبی موجود در دستگاه گوارش ماکیان (به صورت متصل به سطوح مخاطی یا ذرات غذا و یا به صورت آزاد در حفره گوارشی)، حاوی چند صد گونه میکروبی به تعدادی افزون بر سلولهای بدن میزبان میباشند (مید، 2000).
میکروفلور طبیعی روده را میتوان در سه دسته جای داد، که عبارت از: گروه عمده غالب ( بیش از 90 درصد و مطلقاً بیهوازی هستند نظیر لاکتوباسیلوسها، بیفیدوباکتریها و باکتریوئیدها)، گروه میکروفلور همراه (کمتر از 5 درصد،‌ بیهوازی اختیاری مانند ای. کولای و انتروکوکسیها) و گروه فلور باقیمانده (کمتر از 1 درصد، نظیر کلستریدیا و استافیلوکوکها). گونههای باکتریایی از نظر ترجیح مواد غذایی و احتیاجات رشد با یکدیگر متفاوت هستند.
فلور میکروبی طبیعی دستگاه گوارش، نقش بسیار مهمی در سلامتی و سالم بودن پرندگان ایفا میکند. در حیوانات سالم نسبت میکروارگانیسمهای مختلف مهم میباشد. ساز و کارهایی را که میکروارگانیسمهای مضر به وسیله آنها میزبان را تحت تأثیر قرار میدهند، شامل تولید سم، مصرف مواد غذایی ضروری برای رشد پرنده و جلوگیری از فعالیت میکروبهایی می باشند که ویتامین و یا دیگر عوامل رشد را برای میزبان تولید میکنند (ادلمن، 2005). تنوع در گونههای باکتریایی در دستگاه گوارش یکی از مهمترین عوامل برای ایجاد یک اکوسیستم پایدار در دستگاه گوارش میباشد. هنگامی که تعداد گونههای باکتریایی در دستگاه گوارش بالا باشد، به نظر میرسد که اکوسیستم دستگاه گوارش پایدارتر است (تیمرمن و همکاران، 2004). بهداشت زیاد، درمان آنتی بیوتیکی و تنش به عنوان عوامل مهم مؤثر در ایجاد اختلال در توسعه میکروفلور محافظ و پایدار در روده مطرح شدهاند.
آنتی بیوتیکها به میزان زیادی برای پیشگیری و درمان بیماری در پرندگان مصرف شدهاند. آنتی بیوتیکها همچنین برای سالیان زیادی در تغذیه طیور به عنوان افزودنی در خوراک برای افزایش رشد و بهبود عملکرد گله، بوده است. آنتی بیوتیکها سبب افزایش وزن جوجههای گوشتی، کاهش ضخامت دیواره روده، کاهش تعداد میکروارگانیسمهای مضر در روده، بهبود ضریب تبدیل خوراک، کاهش مرگ و میر به همراه کاهش جمعیت میکروبی مضر دستگاه گوارش و افزایش مواد غذایی قابل دسترس میشوند. مکانیسم عمل، شامل کاهش تولید ترکیبات سمی توسط باکتریها، تغییر شکل دیواره روده، کاهش فعالیت میکروبی در دستگاه گوارش، کاهش میزان وقوع عفونتهای تحت بالینی و جلوگیری از تشکیل کلنی میکروبهای بیماریزا میباشد. بنابراین تأثیر آنتی بیوتیکها بر رشد جوجههای گوشتی از اثر مثبت آنها بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش ناشی میگردد (تاج بخش ، 1383).
استفاده از آنتی بیوتیکها معایبی به همراه دارد. فلور طبیعی روده را تغییر میدهد که ممکن است سبب

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره ، مرئی]۲۴[.، ،

Author: admin3

دیدگاهتان را بنویسید