پایان نامه روانشناسی با موضوع : مهارت های زندگی

دو گروه 30 نفره ی آزمون و شاهد جایگزین شدند و مهارت های زندگی طی 5 جلسه به گروه آزمون آموزش داده شد و پس از شش هفته از دو گروه پس آزمون گرفته شد. یافته ها نشان داد که بین قبل و بعد از آموزش در بعد استرس (002/0= p)، اضطراب (001/0=p) و نمره ی کل (001/0= p) واکنش های هیجانی تفاوت معنی دار آماری وجود دارد ولی از نظر افسردگی این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود.
در پژوهش دیگری ملک پور و همکاران (1385)، در پژوهش خود به بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر میزان فشار روانی مادران کودکان عقب مانده ذهنی و عادی شهرستان مبارکه در استان اصفهان پرداختند. نمونه ی این پژوهش شامل 60 نفر مادر دارای کودک عقب مانده ی ذهنی و 60 نفر مادر دارای فرزند سالم بود . بطور تصادفی و مساوی در دو گروه آزمایشی و کنترل گمارش شدند. مادران گروه آزمایش در 10 مرحله شامل 32 جلسه آموزش مهارت های زندگی طراحی شده در یونیسف شرکت کردند در حالی که مادران گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که تفاوت بین نمرات باقیمانده گروه آزمایش و گروه کنترل معنی دار است (0001/0=p). بنابراین تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر میزان فشارروانی مادران گروه آزمایش تحقیق تأیید شد. اما تفاوت میزان فشار روانی مادران دارای فرزند عق بمانده ذهنی و فرزند عادی و تفاوت مادران دارای پسر و دختر عقب بمانده ذهنی مورد تأیید قرار نگرفت. همچنین تعامل بین عضویت گروهی و نوع مادر(عقب مانده ذهنی و عادی) و جنسیت فرزند معنی دار نبود.
در پژوهش دیگری حمیدی (1384)، به بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر دختران نوجوان مناطق محروم کشور در اردو های تابستانی پرداخت. یافته ها نشان داد که آموزش مهارت های زندگی در بهبود وضعیت رفتاری نوجوانان در پایه های مختلف تحصیلی مؤثر است.
همچنین ثمری و لعلی فاز (1384)، اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی را بر استرس خانوادگی و پذیرش اجتماعی مورد مطالعه قرار دادند. در طرح پژوهشی وی که از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون یک گروهی است، 15 گروه شامل 244 نفر آموزش مهارت های زندگی درمراکز دولتی و غیردولتی مورد مطالعه قرارگرفتن. تعداد افراد گرو ههایی که دوره آموزشی را کامل کردند بین 7 تا 15 نفر بودند. نتایج تحلیل داده های آماری پژوهش با بهره گرفتن از آزمون t وابسته برای مقایسه نمرات اخذ شده از آزمون ها در پیش آزمون و پس آزمون نشان داد که در ارتباط با متغیر استرس خانوادگی شش گروه در سطح کمتر از 05/0 و در ارتباط با متغیر پذیرش اجتماعی چهار گروه در سطح کمتر از 05/0 و دو گروه در سطح کمتر از 01/0 تفاوت معنی داری دارند وآموزش مهارت های زندگی در مجموع موجب بهبود نسبی شاخص های سلامت روانی ( استرس خانوادگی و پذیرش اجتماعی در گروه های شرکت کننده شده است.
نعمتی سوگلی تپه و همکاران، (1388) در پژوهش خود دریافتندکه برنامه ی آموزش مهارت های زندگی، به طور معنی داری نشانه های اضطراب و افسردگی را در بیماران گروه آزمایش کاهش داده است (001/0=P).
در پژوهش دیگری حقیقی و همکاران (1385)، به بررسی نقش آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های زندگی، موجب افزایش سلامت روانی و عزت نفس دانش آموزان دختر گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه می شد.
خدیوی و همکاران (1384)، در بررسی خود به مطالعه ی نقش آموزش مهارت های زندگی، در زمینه ی پیشگیری از اقدام به خودکشی در زنان شهر اردل پرداختند. نتایج مبین تأثیر آموزش مهارت های زندگی در ارتقای سطح بهداشت روان و پیشگیری اولیه از خودکشی می باشد.
همچنین مقدم و همکاران (1387)، در پژوهشی به مطالعه ی تأثیر آموزش واحدی مهارت های زندگی پرداختند و دریافتندکه، آموزش مهارت های زندگی به دانشجویان به صورت سیستماتیک و سازماندهی شده در قالب درس یک واحدی تأثیر بارزی در ارتقای سطح دانش و نگرش نسبت به مهارت های زندگی و توانمندی های روانی- اجتماعی آنان دارد.
عزالدین (1385)، در پژوهش خود به مطالعه ی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر روش های مقابله با استرس و اعتماد به نفس پرستاران زن بیمارستان های شهر تهران پرداخت و دریافت که آموزش مهارت های زندگی موجب افزایش اعتماد به نفس و افزایش استفاده از روش های مسأله مدار و کاهش روش های هیجان مدار در رویارویی با استرس شد.
در پژوهش دیگری نیز رضائی (1383)، دریافت که پس از آموزش مهارت های ارتباطی، میزان استرس شغلی گروه آزمایشی به طور معنی داری نسبت به گروه گواه کاهش داشت و میزان مهارت های ارتباطی گروه آزمایش نیز نسبت به گروه گواه افزایش معنی داری داشت.
جمع بندی

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این فصل ابتدا به مبانی نظری متغیرهای پژوهش و سپس به مرور تحقیقاتی در زمینه ی مهارت های زندگی پرداخته شد. بدین منظور ابتدا استرس تعریف، منابع و انواع آن ذکر، واکنش ها نسبت به استرس و مدل سندرم عمومی سازگاری به عنوان مدل جهت تبین واکنش های افراد در بروز استرس آورده شد. سپس به مبحث استرس تحصیلی که یکی از متغیرهای اصلی پژوهش حاضر است و اهمیت مطالعه ی آن و در آخر مدل شناختی= اجتماعی هیجانات تحصیلی پکرن پرداخته شد.
در ادامه ی فصل دوم نظریه ی شناختی- اجتماعی بندورا، خودکارآمدی و نقش آن در عملکرد، سلامت، تعیین اهداف و انگیزش به همراه منابع و ابعاد خودکارآمدی مورد بررسی قرار گرفت.
متغیر دیگری که به مبانی نظری آن در این فصل پرداخته شد، مهارت های زندگی بود. در این مقوله نیز به تاریخچه، مفهوم و تعریف، اهداف، زیرساخت های نظری، و روش های آموزش مهارت های زندگی و در نهایت بطور مفصل به دسته بندی و تعریف مهارت های ده گانه ی زندگی با توجه به منابع در دسترس پرداخته شد.
در قسمت انتهایی این فصل نیز پیشینه ی پژوهش های مربوط به آموزش مهارت های زندگی در رابطه با متغیرهای پژوهش و اثربخشی آموزش مهارت های زندگی پرداخته شد.
مقدمه
در پژوهش حاضر با توجه به هدف مورد نظر از میان روش های پژوهش در علوم تربیتی و روان شناسی، روش تجربی و از میان طرح های تجربی طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و همچنین روش آماری مناسب آن یعنی تحلیل کواریانس مورد استفاده قرار گرفت.
شایان ذکر است که از میان روش های مختلف تحقیق کمی، آزمایش دقیق ترین آزمون برای فرض های علی است. اگرچه طرح های همبستگی و علی- مقایسه ای نیز می توانند حاکی از رابطه علی میان متغیر ها باشند، لیکن برای مشخص کردن این امر که رابطه مشاهده شده از نوع روابط علت و معلولی است یا خیر، به آزمایش و طرح های آزمایشی نیازمندیم. در طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه، هدف آن است که تجارب گروه های آزمایشی و گواه ، به استثنای ارائه عمل آزمایشی در گروه آزمایشی را ، تاحد ممکن یکسان نگاه داریم. درواقع تغییرات ناشی از متغییر های مزاحم در گروه گواه قابل مشاهده خواهد بود. بنابراین، تغییر در نمره پس آزمون گروه آزمایشی را می توان با اطمینان به عمل آزمایشی نسبت داد. اگر طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بدقت اجرا شود، می تواند به گونه ای موثر هشت عامل تهدید کننده اعتبار درونی را که کمپل و استانلی بیان نموده اند را مهار کند. این عوامل شامل: پیشینه، رشد، آزمون، ابزار، بازگشت آماری، انتخاب افتراقی، افت آزمودنی ها و تعامل انتخاب- رشد می باشد (گال، بورگ و گال، 1386).
در پژوهش حاضر، منظور اصلی تبیین رابطه علی بین متغیرهای پژوهش است. پژوهشگر با دستکاری متغیر مستقل سعی دارد تا میزان تاثیرپذیری متغیر وابسته از آن را اندازه گیری کند. در این گونه از پژوهش ها رابطه علت و معلولی بین متغیر مستقل و وابسته جستجو می شود.
در این پژوهش تاثیر آموزش مهارت های زندگی، شامل مهارت های خودآگاهی، حل مساله، جراتمندی و مقابله با استرس به عنوان متغیر مستقل بر استرس تحصیلی و خودکارآمدی به عنوان متغیرهای وابسته مورد مطالعه قرار گرفته است.
متغییرهای پژوهش:
نظر به این که این پژوهش در زمرۀ پژوهش های تجربی حقیقی قرار می گیرد، شامل متغیرهای مستقل، وابسته، تعدیل کننده و کنترل است که در زیر مدنظر قرار می گیرند.
الف: متغیر مستقل:

متغیر مستقل یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری شده توسط محقق مقادیری را می پذیرد تا تاثیر آن بر روی متغیر دیگر( متغیر وابسته ) مشاهده شود ( سرمد، بازرگان و حجازی، 1377).
در پژوهش حاضر، دورۀ آموزشی مهارت های زندگی، شامل مهارت های خودآگاهی، حل مساله، جراتمندی و مقابله با استرس، متغیر مستقل پژوهش است.
ب: متغیر وابسته:
متغیر وابسته، متغیری است که تغییرات آن تحت تاثیر متغیر مستقل قرار می گیرد.
در این پژوهش متغیرهای وابسته عبارتند از:
استرس تحصیلی ( با دو عامل تنیدگی ناشی از انتظارات والدین/ معلمان و تنیدگی ناشی از انتظارات خود).
خودکارآمدی ( نمرات ناشی از پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرز و همکارن، 1972).
ج: متغیر تعدیل کننده
متغیر تعدیل کننده متغیری است که در رابطه ی بین دو متغیر مستقل و وابسته اثر می گذارد و درواقع عاملی است که به وسیله ی محقق انتخاب، اندازه گیری یا دستکاری می شود تا مشخص شود که تغییر آن موجب تغییر رابطه ی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته می شود یا نه و درواقع یک متغیر مستقل ثانویه است (حسن زاده، 1383).
در پژوهش حاضر پژوهشگر سعی دارد که نقش جنسیت و رشته ی تحصیلی را در رابطه با استرس تحصیلی و خودکارآمدی و تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر آن ها را مورد مطالعه قرار دهد. بنابراین جنسیت و رشته ی تحصیلی متغیرهای تعلیل کننده ی این پژوهش هستند.
د. متغیر کنترل:
متغیر کنترل متغیری است که توسط پژوهشگر کنترل می شود تا هرگونه اثر آن ها در پدیده ی مورد مشاهده حذف یا خنثی گردد ( حسن زاده، 1383).
در پژوهش جاری متغیر های کنترل شامل موارد زیر می باشند.
سال تحصیلی: شامل سال انجام پژوهش (88-1387) است.
مقطع تحصیلی: دانش آموزان سال سوم دبیرستان.
هوش: در این پژوهش با بهره گرفتن از گزینش و گمارش تصادفی هوش دانش آموزان
جامعه ی آماری:
جامعه ی آماری پژوهش حاضر، شامل 2500 نفر دانش آموز سال سوم دبیرستان شهرستان نیشابور در سال تحصیلی 88- 1387 می باشد.
حجم نمونه و روش گزینش آن:
در پژوهش حاضر برای انتخاب حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. از میان دبیرستان های شهرستان نیشابور دو دبیرستان دخترانه (دبیرستان دخترانه ی دین و دانش و دبیرستان دخترانه ی رهروان زینب) و دو دبیرستان پسرانه (دبیرستان پسرانه ی فردوسی و دبیرستان پسرانه ی مالک اشتر) انتخاب شد و با توجه به هدف طرح دانش آموزان سال سوم این دبیرستان ها به عنوان نمونه ی پژوهش انتخاب شدند.
در ابتدا با مراجعه به اداره ی آموزش و پرورش شهر نیشابور آماری از تعداد دانش آموزان سال سوم دبیرستان نیشابور (تعداد 2500 نفد) تهیه شد. سپس با بهره گرفتن از جدول تعیین حجم نمونه از روی حجم جامعه (حسن زاده، 1383، ص 133) تعداد دانش آموزان حجم نمونه 320 نفر تعیین شد؛ که تقریبا برابر با دانش آموزان سال سوم دبیرستان های انتخاب شده بود.
اجرای پژوهش
پژوهش حاضر با توجه به هدف و سؤال های پژوهش بصورت یک طرح دو مرحله ای بود. در مرحله ی اول به منظور غربال گری دانش آموزان در معرض استرس تحصیلی سال سوم دبیرستان، ابتدا از بین دبیرستان های شهرستان نیشابور و با توجه به لیست دبیرستان های موجود در اداره ی آموزش و پرورش شهرستان نیشابور دو دبیرستان دخترانه و دو دبیرستان پسرانه انتخاب شدند. کلیه ی دانش آموزان سال سوم دبیرستان این مدارس (حدود 340 نفر)، پرسش نامه های استرس تحصیلی ناشی از انتظارات تحصیلی (AESI)، مقیاس سنجش خودکارآمدی (GSE) و پرسشنامه ی متغییرهای جمعیت شناختی را پاسخ دادند. از بین کل پرسشنامه ها تعداد 20 پرسشنامه به دلیل ناخوانا بودن و یا نوشتن مطالب غیر مرتبط حذف شدند و 320 پرسشنامه با کمک نرم افزار SPSS16 تحلیل شدند که یافته های توصیفی و استنباطی مربوط به آن در فصل چهارم گزارش شده است.
در مرحله ی دوم طرح ابتدا تمامی دانش آموزانی که در متغیر استرس تحصیلی به میزان یک انحراف استاندارد از میانگین بالاتر بودند به عنوان شرکت کنندگان مرحله ی دوم انتخاب شدند که این تعداد 73 نفر شامل 37 پسر و 36 دختر بودند که برای حفظ برابری یک نفر از پسران نیز حذف شد. جهت گمارش شرکت کنندگان در گروه های آزمایشی و کنترل از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد و شرکت کنندگان در دو گروه برابر 36 نفری شامل 18 دختر و 18 پسر گمارش شدند. کارگاه آموزشی دختران در دبیرستان دخترانه ی دین و دانش و کارگاه پسران در دبیرستان پسرانه ی فردوسی تشکیل شد. گروه آزمایش در دوره آموزشی مهارت های زندگی که شامل 10 جلسه (مهارت های خودآگاهی و مدیریت استرس هرکدام سه جلسه و مهارت های حل مساله و جرات مندی هرکدام دو جلسه) شرکت کردند. کارگاه ها توسط آقای علی واسعی فوق لیسانس روان شناسی، مدرس تربیت معلم و پیام نور و مشاور دبیرستان مالک اشتر نیشابور و با کمک و همکاری پژوهشگر برگزار شد. چارچوب کلی جلسات بر اساس کتاب های آموزشی مهارت های چهارگانه ی مذکور که به منظور استفاده در مدارس تهیه و تدوین شده بودند، تنظیم شده بود. در نهایت در فاصله ی زمانی، ده تا دوازده روز پس از پایان دوره آموزشی شرکت کنندگان هر دو گروه به همان پرسشنامه های قبلی پاسخ دادند و اطلاعات برای تحلیل نهایی استخراج شد که گزارش یافته های توصیفی و استنباطی آن در فصل چهارم گزارش شده است.
ابزار پژوهش:
مقیاس سنجش خودکارآمدی:
دراین پژوهش برای سنجش خودکارآمدی از پرسشنامه خودکارآمدی عمومی(GSE) شرز و همکاران(1982) استفا ده شده است. این پرسشنامه در مقیاس لیکرت و با 17 سئوال تدوین شده است که در مقابل هر سئوال 5 گزینه از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم وجود دارد و نمرات آن ها نیز از 1 تا 5 تغییر می کند. ( بیرامی، 1385). پایین ترین نمره 17 و بالاترین نمره 85 است. خصوصیات روان سنجی آن رضایت بخش گزارش شده است. در پژوهشی ضریب پایایی این آزمون 74/0 و در پژوهشی دیگر 84/0 گزارش شده است. همسانی درونی آزمون در پژوهش بیرامی از طریق آلفای کرونباخ 79/0 بدست آمده است ( بیرامی، 1385). در این پژوهش نیز همسانی درونی این آزمون از طریق آلفای کرونباخ 83/0 بدست آمد.
پرسشنامه تنیدگی ناشی از انتظارهای تحصیلی:
با توجه به نقش پارادایم های فرهنگی در تعیین عوامل اثرگذار بر تجربه تنیدگی تحصیلی، انگ و هوان (2006) در مطالعه ای ساخت و بررسی اعتباریابی اولیه بدست آمده از نمرات پرسشنامه تنیدگی ناشی از انتظارهای تحصیلی(AESI) را بر روی دانش آموزان دوره های راهنمایی

]]>