پایان نامه روانشناسی با موضوع : مهارت های زندگی-دانلود کامل

همین هدف کلی است در منابع مختلف ذکر شده است که در ذیل به آن اشاره می گردد.

توانمند کردن افراد
ایجاد و افزایش مهارت تصمیم گیری
ارتقای مهارت تفکر انتقادی و خلاق
تقویت فرایند حل مساله
تحقق توانایی های بالقوه و انطباق با تغییرات زندگی (مانند ساختارهای خانوادگی، جامعه و تغییرات طبیعی فرهنگ)
افزایش انطباق افراد با شرایط شهر نشینی
تقویت اعتماد به نفس، عزت نفس و هویت فردی
ارتقای مهارت های اجتماعی
تقویت فرایند اجتماعی شدن
افزایش سازگاری روانی اجتماعی
آمادگی نوجوانان برای ورود به زندگی بزرگسالی
شکل گیری و تقویت ارزش های سالم اجتماعی
آموزش شهروندی
افزایش مسولیت پذیری
پیشگیری از مصرف سیگار و سوء مصرف مواد
پیشگیری از خشونت و پرخاشگری
ایجاد و توسعه ی قضاوت صحیح
افزایش همدلی و درک افراد مختلف و فرهنگ های متفاوت
پیشگیری ار روابط ناسالم بین دو جنس، بی بند و باری های جنسی و ایدز
پیشگیری از بزهکاری
پیشگیری از افت و کاهش عملکرد تحصیلی
بهبود ارتباطات بین فردی در خانواده
استحکام نهاد خانواده در جامعه
ارتقای سطح فرهنگ جامعه
افزایش مشارکت های مردمی
افزایش هویت ملی
افزایش خلاقیت و نوآوری در زمینه های اجتماعی و اقتصادی- صنعتی (غیاث فخری، 1385).
ارائه ی آموزش های کاربردی و متناسب با نیازهای زندگی و شغلی مخاطبان و کمک به بهبود شرایط زیستی آن ها
گسترش و آگاهی های اجتماعی، فردی، شغلی و خانوادگی فراگیران در خصوص مسائل زندگی
توانمندسازی مخاطبان در ابعاد مختلف زندگی به منظور تسهیل در برقراری ارتباطات و برخورد مناسب با مسائل زندگی و ایجاد اعتماد به نفس (سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، 1377؛ نقل از البرز، 1386)
زیرساخت نظری آموزش مهارت های زندگی
برنامه آموزش مهارت های زندگی یک مدل روانی- آموزشی و یک مدل ارتقاء سلامت است که براساس چند مدل نظری از جمله نظریه ی خودکارآمدی و یادگیری اجتماعی بندورا (بندورا، 1977؛ نقل از بوتوین، 2000، بوتوین، شینک و اُرلاند، 1995، اپستاین، ویلیامز و بوتوین، 2002)، رفتار مشکل ساز (جسر و جسر، 1977؛ نقل از بوتوین، 2000، بوتوین، شینک و اُرلاند، 1995، جسر، 1991 و اپستاین، ویلیامز و بوتوین، 2002)، نظریه ی ارتباطات متقاعدکننده (مک گویر، 1968؛ نقل از بوتوین، 2000) و نظریه ی خوشه های همسال (اُتینگ و بیووایز، 1987؛ نقل از بوتوین، 2000) طراحی و تدوین شده است. در مبانی نظری این مدل یادگیری فرایندی فعال مبتنی بر تجربه فرض شده است که از طریق مشاهده رفتار های دیگران و پیامدهای آن حاصل می شود (بیرامی، 1385). این برنامه مدلی روانی- آموزشی بر مبنای مداخله ی گروهی است که در مدارس سارسر جهان بطور گسترده ای بکار می رود (الیسا و همکاران، 1997، گادزا، گینتر و هورن، 2001 و سازمان جهانی بهداشت، 1996، نقل از شکتمن، لوی و لکتنتریت، 2005). پایه و اساس مطالبی که در آموزش مهارت های زندگی به کار می رود، اطلاعاتی است که از نحوه ی یادگیری از طریق مشاهده ی رفتار دیگران و پیامدهای آن به دست می آید. به همین جهت افراد در جریان یادگیری و آموزش فعالانه به امر یادگیری مهارت های زندگی می پردازند (سازمان بهداشت جهانی، ترجمه ی قاسم آبادی و محمدخانی، 1377). بندورا عقیده دارد انسان موجودی اجتماعی است و رفتار او باید در پرتو روابط اجتماعی بررسی شود. یادگیری های پیچیده انسان، غالباً از طریق مشاهده ی مستقیم رفتار دیگران نظیر والدین، معلمان، همسالان، صحنه های فیلم و غیره شکل می گیرد (احدی و جمهری، 1382). در واقع یادگیری مشاهده ای از طریق الگوبرداری زمانی اتفاق می افتد که مشاهده کنندگان رفتارهای جدیدی را نشان می دهند، که قبل از سرمشق گیری وقوع آن ها حتی با مشوق های انگیزشی موثر در حد صفر است (بندورا, 1969؛ روزنتال و زیمرمن، 1978؛ نقل از پینتریچ و شانگ،1385).
یادگیری مشاهده ای از چهار خرده فرایند تشکیل شده است:
توجه: توجه به مشخصه های متفاوت و متمایز اعمال الگوبرداری شده یا توجه به آنچه که قرار است یادگرفته شود.
نگهداری: رمزگردانی و انتقال اطلاعات الگوبرداری شده برای ذخیره سازی و مرور ذهنی و بازنمایی آن در ذهن.
تولید: برگردان ادراک دیداری و نمادین رویدادهای الگوبرداری شده به رفتار.
انگیزش: انجام اعمال ارزشمند و اعمالی که از آن ها انتظار پی آمدی مثبت وجود دارد. درواقع رفتار یادگرفته شده از طریق مشاهده، درصورتی به عملکرد تبدیل می شود که با تقویت همراه باشد ( وولفولک، 2007؛ پینتریچ و شانگ، 1385؛ سیف، 1379؛ هرگنهان و السون، 1997 ؛ اسلاوین، 2006؛ سنتراک، 2001).
روش های آموزش مهارت های زندگی
گستردگی و تنوع مهارت های زندگی سبب می شود که نتوان یک روش آموزش آرمانی برای آن پیشنهاد کرد و در نتیجه با کثرت روش های آموزشی مواجه می شویم.
آموزش مهارت های زندگی آموزش فعال و مبتنی بر تجربه است. اساس آن، یادگیری مشارکتی است، زیرا در خلال رشد نوجوان و در بزرگسالی، بیشتر تعاملات اجتماعی در گروه ها رخ می دهد، از همین موضوع می توان به صورت ساختاریافته در موقعیت های آموزشی استفاده کرد (نیک نژاد، 1385؛ نقل از البرز، 1386). در آموزش مهارت های زندگی افراد فعالانه در فرایند یاددهی- یادگیری پویا در گیر می شوند. روش هایی که برای تسهیل این در گیری فعال استفاده می شود، شامل کارکردن در گروه های کوچک و بزرگ، بارش فکری، ایفای نقش، تعویض نقش، بازی، سوال کردن، جملات ناتمام و مباخثه است (مهربانی، 1384 و غیاث فخری، 1385).
یونیسف (1381)، برای آموزش مهات های زندگی هفت روش تدریس پیشنهاد کرده است، عبارتند از: ایفای نقش، متن نمایش (سناریو)، توجه به ارزش ها، مشکل گشایی گروهی، نمایش ویدئویی، سخنرانی میهمان و بحث گروهی (یونیسف، ترجمه ی آقازاده، 1381).
مطالعات و پژوهش های زیادی نشان می دهد که دانش آموزان از طریق تجربه بیشتر می آموزند. وقتی به هنگام آموزش به آن ها فرصت تجربه کردن و فعالیت داده شود، یادگیری آن ها به مراتب افزایش می یابد. بخصوص هنگامی که یادگیری مهارت ها، مدنظر باشد و فرد باید به توانایی رفتار دست یابد. در این رویکرد به دانش آموزان فرصت داده می شود که آنچه را می آموزند در عمل نیز تجربه کنند، تا یادگیری آنان افزایش یابد. یعنی دانش آموز و معلم در فرایند پویای یادگیری شرکت می کنند و نظرات خود را بیان کنند (غیاث فخری، 1385).
روش یادگیری فعال
یادگیری فعال، دانش آموز مدار می باشد و احساسات، افکار، عقاید و تجارب دانش آموزان را درگیر یادگیری می کند. در این روش دانش آموزان محور اصلی می باشند و معلم فقط نقش تسهیل کننده را دارد و با هدایت و پرسیدن سوال از دانش آموزان، درس را شروع می کند. اجازه می دهد تا خود دانش آموزان با بحث و گفتگوی کلاسی، پاسخ ها را دریابند. سپس معلم سوالات بعدی را مطرح کرده و دانش آموزان با توجه به آموخته های قبلی و تجارب خود برای پاسخ به سوالات در بحث و گفتگو شرکت می کنند. در نتیجه با راهنمایی معلم دانش آموزان با انجام فعالیت ها، گام به گام به اهداف آموزشی نزدیک تر می شوند، که درواقع خود دانش آموزان و با کمک معلم به هدف آموزشی مورد نظر خواهند رسید. به طور کلی روش یادگیری فعال دارای چهار خرده فرایند است:
فعالیت تجربی: یادگیری تجربی و فعال، اغلب شامل یک یا چند فعالیت تجربی وابسته به هدف آموزشی است، که با ارائه ی دانش و اطلاعات همراه است و به صورت فردی، دونفری و یا در گروه های چند نفری می تواند اجرا شود.
انعکاس یا پردازش: در این مرحله، بحث درمورد آنچه که یادگرفته ایم، چرا آن را انجام داده ایم، چگونگی اثر آن روی افکار و احساسات ما و غیره، مد نظر است.
تقویت و استحکام: این مرحله شامل تمرین های تعقیبی و در میان گذاشتن آنچه یادگرفته شده با سایرین است.
کاربرد عملی: شامل تجربه و آزمایش یادگیری ها و مهارت ها ی جدید در موقعیت های واقعی است (غیاث فخری، 1385).
مهمترین شیوه ها و راهبردهایی که در روش یادگیری فعال علاوه بر بحث و گفتگو و سوال و پاسخ استفاده می شود عبارتند از:
بارش فکری:
بارش فکری شیوه ای خلاق و بارآور در ایجاد نظرها و عقاید مختلف و متعدد درباره ی موضوعی خاص است. در این شیوه مساله یا موضوعی مطرح می شود و از گروه خواسته می شود تا در مورد این موضوع، عقاید خود را به اجمال، بیان کنند. سپس نظرها و عقاید مطرح شده از سوی گروه، روی تخته نوشته می شود تا همه ی افراد گروه آن را ببینند (غیاث فخری، 1385). در طی بارش فکری نه تنها انگیزه ی دانش آموز تحریک می شود و یادگیری افزایش می یابد، بلکه این راهبرد مقدمات یادگیری مشارکتی را هم فراهم خواهد کرد. بدین معنی که هریک از افراد با ارائه ی دانش و اطلاعات خود به گروه، زمینه ی انتقال آن را به دیگر اعضا مهیا کرده و متعاقب آن خود نیز از تجربه ها و اطلاعات دیگران نیز استفاده می کند. آنچه در راهبرد بارش فکری از اهمیت خاصی برخوردار است اینست که، هریک از اعضای گروه مختار است، عقاید خود را براحتی و بدون احساس نگرانی از برخورد دیگران و انتقادهای آنان در گروه مطرح کند؛ چرا که در بارش فکری، عقاید، آراء، تجربیات، ارزش ها و دانشِ دانش آموزان مورد انتقاد قرار نمی گیرد (ناصری،1382).
ایفای نقش و تعویض نقش:
در این شیوه، بر اساس یک متن یا بر اساس موقعیتی که معلم یا شاگردان توصیف کرده اند، نمایشی اجرا می شود. ایفای نقش یکی از مهمترین راهبردهای آموزش مهارت های زندگی می باشد، چراکه با کمک آن نوجوانان می توانند، موارد استفاده ی مهارت های آموخته شده را در موقعیت های متفاوت تمرین نماییند و همچنین دانش آموزانی که ایفای نقش های دیگران را مشاهده می نمایند، فرصت دارند تا در خصوص احساسات و رفتارهای خود در شدایط و اوضاع و احوال مختلف بینش و بصیرت کسب کنند (غیاث فخری، 1385).
فعالیت در گروه های کوچک و بزرگ:
پژوهش های مختلف نشان داده اند، هنگامی که کودکان با یکدیگر به فعالیت مشترک و گروهی می پردازند، یادگیری آنان افزایش یافته و نتایج این یادگیری بسیار چشمگیر است. علاوه بر این با بهره گرفتن از راهبردهای گروهی، نه تنها یادگیری کودکان و نوجوانان افزایش می یابد، بلکه همکاری، هم فکری، مهارت و تعاملات اجتماعی آنان نیز رشد می کند و گامی در جهت ترویج اهمیت گروه در زندگی اجتماعی و رشد دموکراسی در جامعه است.
شایان ذکر است، گروه های بزرگ شامل 8 تا 10 عضو هستند و در تولید ایده و نظرات بیشتر از گروه های دیگر موفقند. گروه های کوچک نیز شامل 4 تا 6 عضو هستند و همکاری و مشارکت را بین افراد گروه تقویت می کند و مهارت های ارتباط بین فردی را از قبیل بحث و گفتگو و گوش دادن به دیگران را افزایش می دهد. اما گروه های خیلی کوچک دو نفری خاص بحث در مورد موضوعات شخصی می باشد، که افراد می توانند به طریقه ی موثری با هم گفتگو کنند و یادگیری های انفرادی روی خواهد داد (اسلاوین، 1385؛ غیاث فخری، 1385 و یانگ و لیو، 2004؛ جانسون و جانسون، 1994؛ نقل از یانگ و لیو، 200 4).
سوال کردن

از راهبرد های سوال کردن می توان در ابتدا و انتهای هریک از جلسات، به عناوین مختلف از جمله بسط و گسترش آموخته ها به موارد دیگر، درگیری شناختی بیشتر، سنجش نحوه ی ادراک دانش آموزان از مطالب ارائه شده و غیره استفاده کرد. همچنین می توان از روش سوال پرسیدن دوجانبه یا پرسیدن متقابل که مانزو (1979) ابداع کرد استفاده نمود (سیف، 1379)، چراکه تحقیقات زیادی نشان داده اند، دانش آموزان به همان اندازه که از پاسخ دادن به سوال های دیگران می آموزند می توانند از سوال هایی که هود طرح می کنند یاد بگیرند (گوئتز، 1984؛ ویتروک، 1983؛ نقل از سیف، 1379).
استفاده از جملات ناتمام
در این راهبرد آموزشی، جمله ای به طور ناقص مطرح می شود و دانش آموزان باید ادامه ی آن را با کمک دانش خود بیان کنند. این راهبرد آموزشی به دانش آموزان کمک می کند که احساسات و رفتارهایی که تاکنون چندان توجهی به آن نمی کردند را کشف کنند و به معلم کمک می کند تا هر زمانی که مایل بود توجه دانش آموزان را به موضوعی خاص جلب کند (غیاث فخری، 1385).
دسته بندی مهارت های زندگی

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به طور کلی برای رسیدن به سطح مناسبی از بهداشت روان، بهزیستی و غلبه کردن بر استرس های موجود، مهارت های زیادی مطرح می شود. صاحبنظران گوناگون تقسیم بندی های گوناگون ولی مشابه برای مهارت های زندگی بیان کرده اند، که مهمترین آن ها را سازمان بهداشت جهانی معرفی نموده است و از سوی یونیسف و یونسکو نیز به عنوان مهارت های زندگی اصلی شناخته شده اند. این مهارت ها شامل 10 مهارت زندگی عام است که باهدف ارتقای سلامت و بهداشت روان و ایجاد رفتارها و تعاملات سالم صورت می گیرد. این 10 مهارت اصلی و پایه به همراه سایر مهارت های لازم مانند آموزش بهداشت و با هدف پیشگیری از یک آسیب خاص مانند پیشگیری از سوء مصرف مواد یا ایدز، ، آموزش داده می شود. این 10 مهارت اصلی و پایه عبارتند از:
مهارت خودآگاهی
مهارت همدلی
مهارت برقراری ارتباط موثر
مهارت مدیریت خشم
توانایی ایجاد و حفظ روابط بین فردی موثر
مهارت رفتار جراتمندانه
مهارت حل مساله
مهارت مقابله با استرس
مهارت تصمیم گیری
مهارت تفکر خلاق
مهارت های ده گانه ی زندگی را به دلیل ارتباط و همپوشی که دارند به صورت های متفاوتی گروه بندی کرده اند که در ادامه آورده می شود:
در یکی از تقسیم بندی ها این مهارت ها به صورت دو به دو به پنج حوزه تقسیم شده اند:
مهارت خودآگاهی و همدلی
مهارت ارتباطات اجتماعی و ارتباطات بین فردی
مهارت تفکر خلاق و تفکر انتقادی
مهارت تصمیم گیری و حل مساله
مهارت مقابله با هیجان و مقابله با استرس (غیاث فخری، 1385).
اما سازمان بهداشت جهانی به نقل از البرز (1386) مهارت های ده گانه ی فوق را به سه طبقه یا گروه اصلی تقسیم می کند:
الف ) مهارت مرتبط با تفکر نقاد یا تصمیم گیری
این مهارت ها شامل همه ی آن چیزهایی است که با توانایی های جمع آوری اطلاعات ارزیابی و توانایی بررسی نتایج هر یک از این اطلاعات بر اعمال خود فرد و دیگران مرتبط می باشد. در این گروه از مهارت ها فرد می آموزد که چگونه تاثیر ارزش های خودش و دیگران را بر راه حل های انتخابی خویش تحلیل کند.
ب ) مهارت های بین فردی و ارتباطی
گروه دوم مهارت ها، آن هایی هستند که با ارتباط کلامی و غیر کلامی، گوش دادن فعال و توانایی ابراز احساسات و بازخورد دادن مرتبط هستند. در این طبقه مهارت های مذاکره، امتناع و ردکردن درخواست دیگران و مهارت جراتمندی نیز جای می گیرد. مهارت هایی که به فرد کمک می کند تا تعارضات بین فردی را حل کند نیز در دسته ی مهارت های بین فردی است. همدلی، توانایی گوش دادن و درک نیازهای دیگران نیز بخشی از این دسته مهارت ها هستند. کار گروهی، توانایی

]]>