پایان نامه روانشناسی با موضوع : توصیف اطلاعات

دانلود پایان نامه

و دبیرستان مورد هدف قرار دادند. در بخش اول، نتایج مطالعه آنان با هدف انجام تحلیل عاملی اکتشافی بر روی 721 نوجوان، یک مقیاس 9 سوالی با 2 عامل انتظارهای والدین / معلمان (5 سوال) و انتظارهای از خود (4 سوال) را نشان داد. در بخش دوم، نتایج تحلیل عاملی تاییدی ساختار دو عاملی بدست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی در بخش پیشین را تایید کرد. در نهایت و در بخش سوم، پایایی پرسشنامه با بهره گرفتن از روش آزمون بازآزمون بررسی و تایید گردید. این پرسشنامه یک مقیاس خودگزارش دهی است که به وسیله دانش آموزان راهنمایی و دبیرستانی پاسخ داده می شود. انگ و هوان (2006) پرسشنامه حاضر را به منظور اندازه گیری تنیدگی ادراک شده به وسیله دانش آموزان در موقعیت های تحصیلی طراحی کردند. در این پرسشنامه، منابع تنیدگی شامل انتظارهای معلمان / والدین و انتظارهای فرد از خود است. این پرسشنامه شامل 2 مقیاس است. مقیاس اول مربوط به انتظارهای والدین / معلمان است که از طریق 5 سوال (9، 7، 6، 5، 4) و مقیاس دوم، انتظارهای از خود که از طریق 4 سوال (8، 3، 2، 1) اندازه گیری می شود. هر سوال بر روی یک طیف 5 درجه ای (1= هرگز صدق نمی کند تا 5= تقریبا همیشه صدق می کند) پاسخ داده می شود. در این پرسشنامه نمرات بالاتر نشان می دهد که فرد تنیدگی بیشتری را تجربه می کند. ضرایب آلفای کرونباخ (به منظور بررسی همسانی درونی) در این پژوهش برای عامل های انتظارهای والدین/ معلمان، انتظارها از خود و نمره کلی AESI به ترتیب 81/0، 69/0 و 83/0 به دست آمد. نتایج مطالعه شکری و همکاران،1386، نشان می دهد که همسو با مطالعه انگ و هوان (2006)، AESI و خرده مقیاس های آن نمرات پایا و روایی را به منظور اندازه گیری تنیدگی تحصیلی ناشی از انتظارهای خود و دیگران در دانش آموزان ایرانی فراهم می آورد. ضرایب آلفای کرونباخ برای مقیاس کلی و عامل های دوگانه AESI نشان می دهد که این ابزار از همسانی درونی قابل قبولی نیز برخوردار است. این ضرایب بین 69/0 و 83/0 بدست آمد (شکری و همکاران،1386). این ضرایب در پژوهش انگ و همکاران (2009) برای نمونه ی نوجوانان کانادایی به ترتیب83/0، 87/0 و 89/0 و برای نمونه ی نوجوانان سنگاپوری به ترتیب81/0، 84/0 و 88/0 گزارش شده است. در این پژوهش جهت محاسبه ی همسانی درونی مقیاس برای عامل های انتظارهای والدین/ معلمان، انتظارها از خود و نمره کلی AESI از آلفای کرونباخ استفاده شد و این ضرایب به ترتیب 76/0، 63/0 و 78/0 محاسبه شد.
پرسش نامه ویژگی های جمعیت شناختی:
پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناسی شامل پرسش های مربوط به متغیر های جنسیت، محل زندگی (شهر یا روستا)، رشته ی تحصیلی، شغل پدر و میزان سواد پدر است که توسط پژوهشگر تهیه شده است.
روش های آماری:
تحلیل داده های این پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد.
روش آماری توصیفی:
در سطح توصیفی شاخص های گرایش مرکزی و شاخص های پراکندگی مورد مقایسه محاسبه شدند.
روش آمار استنباطی:
در سطح استنباطی با توجه به طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه، برای تجزیه و تحلیل داده ها روش مناسب تحلیل کواریانس(ANCOVA) است که در آن میانگین پس آزمون گروه آزمایشی با میانگین پس آزمون گروه گواه مقایسه شده و نمره های پیش آزمون به عنوان متغیر کمکی به کار گرفته می شوند.
جمع بندی
در فصل سوم پژوهش حاضر به روش شناسی پژوهش پرداخته شده است. بطوری که متغیرهای پژوهش تعریف شده و جامعه ی آماری، حجم نمونه و روش های نمونه گیری مورد استفاده طرح شده است. روش اجرای پژوهش از ابتدای شروع تا انتها شرح داده شده و ابزارهای مورد استفاده در پژوهش معرفی شده و شواهد و دلایل مربوط به خصوصیات روانسنجی آن ها مورد بررسی قرار گرفته است. در انتهای این فصل نیز به روش های آماری مورد استفاده در طرح مذکور اشاره شده است.
مقدمه
در این بخش به تجزیه تحلیل یافته های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی پرداخته می شود. نقش آمار توصیفی، در واقع جمع آوری، خلاصه کردن و توصیف اطلاعات کمی بدست آمده از نمونه ها و یا جامعه ها (جمعیت ها) است. ولی محقق معمولاً کار خود را با توصیف اطلاعات پایان نمی دهد بلکه سعی می کند، آن چه را که از بررسی گروه نمونه بدست آورده به گروه های مشابه بزرگتر تعمیم دهد. محقق از میان افراد جامعه مورد نظر از طریق انتخاب تصادفی، یک گروه نمونه را انتخاب می کند. رفتار افراد گروه نمونه مورد مشاهده قرار می گیرد. بر اساس رفتارهای مشاهده شده (که به صورت میانگین و واریانس بیان می شوند) آن چه را که احتمالاً واقعیت جامعه ی مورد نظر است استنباط می گردد. این شیوه، اساس استنباط آماری را تشکیل می دهد (شیولسون، 1384).
یافته ها
همانطور که پیش تر اشاره شد پژوهش حاضر یک پژوهش دو مرحله ای است و یافته های آن نیز طی دو مرحله گزارش خواهد شد.
قسمت اول شامل یافته های توصیفی و استنباطی مربوط به نمونه ی 320 نفری جهت غربال گری دانش آموزان در معرض استرس تحصیلی است.
قسمت دوم شامل یافته های توصیفی و استنباطی مربوط به بعد از مداخله و جهت بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی است.
بخش اول: یافته های توصیفی مرحله ی اول پژوهش
جدول شماره (1-4). توزیع فراوانی دانش آموزان به تفکیک جنسیت.
گروه دانش آموزان
فراوانی
درصد
دختر
143
7/44 %
پسر
177
3/55 %
جمع
320
100 %
از جدول (1-4) برمی آید که از کل نمونه ی 320 نفری شرکت کنندگان در طرح 7/44 % دختر و 3/55 % از آنان پسر بودند. این یافته ها در نمودار (1- 4) نیز قابل مقایسه است.
جدول شماره ی (2-4). توزیع فراوانی دانش آموزان به تفکیک رشته ی تحصیلی.
رشته ی تحصیلی
فراوانی
درصد
علوم تجربی
124
8/38 %
علوم ریاضی
118
9/35 %
علوم انسانی
78
4/24 %
جمع
320
100 %
از جدول (2-4) بر می آید که از کل نمونه ی 320 نفری شرکت کنندگان در طرح بیشتر آنان یعنی 124 نفر که 8/38 % از شرکت کنندگان بودند، در رشته ی علوم تجربی، 118 نفر یعنی 9/35 % در رشته ی علوم ریاضی و 78 نفر یا 4/24 % در رشته ی علوم انسانی مشغول بوده اند. یافته های فوق در نمودار شماره ی (2- 4) قابل مقایسه است.

جدول شماره ی (3-4). توزیع فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک مدرسه ی محل تحصیل.
مدرسه ی محل تحصیل
فراوانی
درصد
دبیرستان پسرانه ی فردوسی
124
8/38 %
دبیرستان پسرانه ی مالک اشتر
53
6/16 %
دبیرستان دخترانه ی دین و دانش
124
8/38 %
دبیرستان دخترانه ی رهروان زینب
19
9/5 %
جمع
320
100 %
از جدول (3-4) بر می آید که از کل نمونه ی 320 نفری شرکت کنندگان در طرح 8/38 % در دبیرستان پسرانه ی فردوسی، 6/16 % در دبیرستان پسرانه ی مالک اشتر، 8/38 % در دبیرستان دخترانه ی دین و دانش و 9/5 % در دبیرستان دخترانه ی رهروان زینب مشغول به تحصیل بودند که در نمودار (3- 4) با هم قابل مقایسه هستند.
جدول شماره ی (4-4). توزیع فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک سن.
سن
فراوانی
درصد
17 سال و بالاتر از 17 سال
156
7/48 %
16 سال و پایین تر از 16سال
164
3/51 %
جمع
320
100 %
از جدول (4-4) بر می آید که از کل نمونه ی 320 نفری شرکت کنندگان در طرح 7/48 %، دارای سن 16 سال و کمتر از 16 سال بودند و 3/51 % دارای سن 17 سال و بالاتر بودند.
جدول شماره ی (5-4). توزیع فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک محل سکونت خانواده.
محل سکونت خانواده
فراوانی
درصد
ساکن شهر
305
3/95 %
ساکن روستا
15
7/4 %
جمع
320
100 %
از جدول (5-4) بر می آید که از کل نمونه ی 320 نفری شرکت کنندگان در طرح، 3/95 % ساکن شهر نیشابور و 7/4 % ساکن روستاهای نیشابور بودند. این یافته ها در نمودار شماره ی (4- 4) با هم قابل مقایسه است.
جدول شماره ی (6-4). توزیع فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک شغل پدر.
شغل پدر
فراوانی
درصد
اشتغال دولتی
130
6/40 %
اشتغال آزاد
182
9/56 %
بیکار
8
5/2 %
جمع
320
100 %
از جدول (6-4) بر می آید که از پدران کل نمونه ی 320 نفری شرکت کنندگان در طرح، 6/40 % نفر شغل دولتی، 9/56 % شغل آزاد داشتند و 5/2 % بیکار بودند. این یافته ها در نمودار شماره ی (5= 4) باهم قابل مقایسه است.
جدول شماره ی (7-4). توزیع فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک میزان سواد پدر.
سواد پدر
فراوانی
درصد
بیسواد
18
6/5 %
پنجم ابتدایی
66
6/20 %
سیکل
83
9/25 %
دیپلم
88
5/27 %
بالاتر
65
3/20 %
جمع
320
100 %
از جدول (7-4) بر می آید که از پدران کل نمونه ی 320 نفری شرکت کنندگان در طرح 6/5 % بیسواد، 6/20 % پنجم ابتدایی، 9/25 % سیکل، 5/27 % دیپلم و 3/20 % بالاتر از دیپلم بودند. این یافته ها در نمودار شماره ی (6- 4) باهم قابل مقایسه است.
جدول شماره ی (8-4). توزیع فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک تعداد افراد خانواده.
تعداد افراد خانواده
فراوانی
درصد
4 نفر و کمتر
100
3/31 %
5 نفر
105
8/32 %
6 نفر و بالاتر
115
9/35 %
از جدول (8-4) بر می آید که از پدران کل نمونه ی 320 نفری شرکت کنندگان در طرح، 3/31 % دارای خانواده ای 4نفری و یا کمتر از 4 نفر، 8/32 % دارای خانواده ای 5 نفری و 9/35 % دارای خانواده ای 6 نفری و بالاتر از 6 نفر بودند.
جدول شماره ی (9-4). میزان استرس و خودکارآمدی در بین نمونه ی 320 نفری.
متغیرها
تعداد
دامنه

 

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیق موفقیت سازمان

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف استاندارد
استرس تحصیلی
312
33
11
45
66/31
43/6
استرس تحصیلی ناشی از انتظارات از خود
293
33/13
4
20

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید