پایان نامه رشته حقوق : قانون ثبت اسناد

تمایل حقوقی کارآموز :
پرونده فوق از 2 جهت مورد بررسی قرار می گیرد : 1- از جنبه خصوصی جرم و پرداخت دیه ـ 2- جنبه عمومی جرم موضوع مواد 714 و 718 از قانون مجازات اسلامی .
برابر مقررات شخص متهم می تواند از تاریخ وقوع حادثه ظرف مهلت 2 سال دیه را پرداخت نماید. بر فرض مثال اگر محکوم به پرداخت دیه، نصف دیه را قبلا پرداخت و بقیه دیه را می خواهد الحال بپردازد نحوه میزان پرداخت دیه باید به این نحو محاسبه گردد یعنی یوم الأدا، یعنی پرداخت نصف دیه باقیمانده، بر اساس نرخ نقد خواهد بود ولی اگر بین مجنی علیه و متهم قبلا توافق شده باشد که بقیه دیه را مدتی دیگر بپردازد دیه بر اساس نرخ همان روز پرداخت خواهد گردید. همچنین شخص محکوم علیه می تواند دیه را تقسیط نماید مطابق رأی دادگاه لذا هر گاه به موجب حکم دادگاه یا توافق طرفین، قیمت دیه تعیین، مبین تقسیط شده باشد همان مبلغ تعیین شده (اقساط) باید پرداخت شود لیکن چنانچه تقسیط بر اساس دیه مقرره باشد نه قیمت آن (مثلا مقرر شده باشد که دیه وارده قسط بپردازد) قیمت یوم الاواء در مورد هر قسط محاسبه خواهد شد. اما برابر ماده 714 هر گاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت قطعات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به 6 ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه ………… ، عنصر معنوی و روانی این جرم، خطا و تصیر است که به شکل یکی از چهار مورد ذکر شده رخ می دهد، تمایز میان این چهار مورد به صورت های مختلفی بیان شده است، گفته شده که بی احتیاطی، ارتکاب عملی بدون توجه به نتیجه ی آن است و بی مبالاتی همان بی احتیاطی، به صورت ترک فعل است، عدم مهارت نیز آشنا نبودن به انجام صحیح کار، قتل غیر عمدی موضوع این ماده ممکن است به صورت خطای محض رخ دهد اما تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه 32-20/8/65 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، خطا و تقصیر راننده را اماره شبیه عمد بودن قتل دانسته هر چند خلاف آن قابل اثبات است و ماده 33 همین قانون یکی از مصادیق آن را بیان نموده. ماده 714 به حوادث هوائی نیز اشاره دارد در حالی که در مورد حوادث هواپیمایی مقررات خاص نیز وجود دارد و مانند کنوانسیون 1929 ورشو، پروتکسل 1995 لاهه که در سال 1364 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، همچنین در مورد حوادث دریائی به مقررات خاص موضوعه از جمله قانون دریائی ایران مصوب 1343 و قراردادهای بین المللی که ایران نیز آنها را پذیرفته است باید توجه داشت. اما در مورد تبصره ماده 718 تنها بخشی که هست این موضوع است که آیا قابلیت تبدیل به جزای نقدی را دارد یا خیر، تبصره ماده فوق که اعمال مجازات موضوع مواد 714 و 718 را از شمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 مستثنی نموده است. حال این موضوع پیش می آید که آیا مراد قانون گذاری از وضع ماده 718 قانون مجازات اسلامی که ناظر بر مواد 714 به بعد قانون مذکور است آیا دلالت به تشدید مجازات دارد و ماده 22 قانون مجازات اسلامی غیر قابل اعمال است یا یک جرم مستقل است و لازم است تفهیم اتهام موارد منعکس در ماده 718 با لحاظ مواد 714 به بعد قانون مذکور به عمل آید : گروه اول اعتقاد دارند مراد قانونگذار از ماده مذکور از باب تشدید مجازات است و قاضی مکلف است بیش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر در ماده 714 به بعد را با توجه به بزه ارتکابی مورد حکم قرار دهد و با توجه به صراحت ماده موصوف اعمال تخفیف مجازات محمل قانونی ندارد. گروه دوم بیان می دارند مراد قانونگذار از ماده 718 جرم مستقل است و از باب تشدید مجازات منع می باشد، فرضا در صورت وقوع تصادف منتهی به مصدومیت ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی در وصفی که مقصر گواهینامه رسمی ندارد، مجازات ماده 718 قانون مجازات اسلامی اعمال می گردد و در این صورت ماده 723 این قانون قابل اعمال نیست هیچ شرعی ماده 718 قانون مجازات اسلامی و مواد تقصیر، اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی و غیره به مواد 514 به بعد است ولی به هر حال باید این نظر را قبول کرد که بزه مذکور در ماده 714 جرم جداگانه تلقی و اعمال مقررات تخفیف نسبت به آن منع قانونی ندارد لذا نتیجه ی اینکه رأی دادگاه درست واقع شده هر چند به نظر اینجانب محکومیت متهم بر جزای نقدی نیز منع قانونی نخواهد داشت.
ماه دوم کارآموزی آبان ماه سال 1384 شناسنامه پرونده
پرونده 1
ماه دوم کارآموزی
تاریخ : 14/8/84
دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 31 حقوقی
کلاسه پرونده : 84-1130-31
موضوع : تنفیذ صلح نامه
نتیجه پرونده : صدور حکم بر تنفیذ صلحنامه
خواهان : شهربانو رمضانی شهری ف: علی شغل : خانه دار تهران تجریش ـ شهرک شهدی محلاتی
خوانده : حسن رمضانی شهری ف : علی شغل : کارمند شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


وکیل : دارد
خواسته : تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تنفیذ صلحنامه مقوم به ده میلیون و یک هزار ریال به انضمام خسارات دادرسی
دلائل و منضمات : اصل وکالتنامه ـ تصویر قرارداد عادی ـ شهادت شهود ـ اتیان سوگند
ریاست محترم دادگاه :
ضمن تقدیم قرارداد عادی صلح مورخه ی 11/10/83 اعلام می دارم کلیه حقوق واقعی، عینی، تملکی، عرفی و فرضی و احتمالی خوانده نسبت به منافع 300 سهم از 119 هزار سهم مسکونی از 285 هزار سهم شش دانگ یک قطعه زمین به شماره ی 16787 و فرعی از 182 اصلی واقع در بخش ده مشهد که حدود کل و حقوق ارتفاقی و سایر مشخصات آن به شرح یک جلد سند مالکیت می باشد به نام مؤجر صادر شده است در تاریخ 11/10/83 به موکل اینجانب واگذار گردیده است ولی با افزایش قیمت خوانده محترم از تعهدات خود من جمله تنظیم سند امتناع می ورزد حال بنا به مراتب فوق و مستندات ابرازی صدور حکم به شرح ؟متون خواسته از محضر دادگاه مورد استدعاست. وقت رسیدگی به تاریخ 14/8/84 ساعت 10:30 تعیین به طرفین ابلاغ واقعی گردیده است
جلسه دادگاه :
به تاریخ 14/8/84 در وقت مقرر شعبه 31 دادگاه کلانتری عمومی حقوقی مشهد، به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است وکیل خواهان حاضرات خوانده حضور ندارد و لایحه ای نیز ارسال ننموده است وکیل خواهان اظهار می دارد خواسته به شرح دادخواست تقدیمی از سوی اینجانب می باشد عرض دیگری ندارم.
رأی دادگاه
پرونده کلاسه 84/1130/31 شماره دادنامه 1301-30
مرجع رسیدگی کننده : شعبه 31 حقوقی مشهد
خواهان : شهربانو رمضانی شهری ف : علی تهران تجریش
خوانده : حسن رمضان شهری ف : علی شرکت سهام ساب منطقه ای خراسان رضوی
خواسته : صدور حکم تنفیذ صلح نامه
در خصوص دعوی شهربانو رمضانی شهری ف علی با وکالت خانم فاطمه حبیبی به طرفیت حسن رمضانی شهری ف علی به خواسته صدور حکم مبنی بر تنفیذ وصیت و صلحنامه با توجه به متن دادخواست تقدیمی و مفاد دادخواست خواهان و مستندات پیوستی با توجه به اظهارات وکیل خواهان و اینکه خوانده با وصف ابلاغ در دعوی حاضر نگردیده است و دفاعی به عمل نیاورده است و در نتیجه دعوی مستندات مصون از تعرض و تکذیب مانده است و مستند پیوستی حکایت از صحت ادعای خواهان دارد ، لذا به استناد ماده 10 قانون مدنی و 752 از آن حکم تنفیذ مورد خواسته صادر می شود.
تمایل حقوقی کارآموز :
در پرونده فوق خواسته خواهان تنفیذ بوده که بعد از ثبت دادخواست وقت رسیدگی به طرفین ابلاغ ولی خوانده در پرونده به و لایحه ای ارائه نموده است نه اینکه حضور یافته که منجر به صدور دادنامه گردیده است ولی دادگاه علی رغم عدم حضور خوانده در رأی خود این موضوع را که رأی صادره غیابی و ظرف مهلت قانونی (20) روز قابل واخواهی و بعد از آن قابل تجدید نظر است را نگنجانده که این موضوع از موارد تخلف محسوب می گردد.
در پرونده فوق در خصوص یک ملک معاملاتی انجام داده اند ه بیشتر قولنامه شباهت دارد تا صلحنامه به هر حال ملک با قولنامه، اعم از اینکه ملک از اراضی موات و بایر شهری یا غیر آن باشد قانونا مالک نیست مگر در موارد خاص و با رعایت ترتیبات خاصی که در بعضی مقررات پیش بینی گردیده . بعدا به آن اشاره خواهد شد زیرا اولا به موجب ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک که بر اعتبار قانونی خود باقی است همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک مزبور به اسم او ثبت شده است و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت ثانیا مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک که اعتبار قانونی دارد ثبت معاملات را جزء در موارد استثنایی اجباری دانسته و ماده 48 قانون مذکور بیان داشته که سندی ک مطابق موارد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات محاکم پذیرفته نخواهد بود ضمنا به موجب بخشنامه شماره ی 6059/1-6/2/62 شورای عالی قضائی اعلام شده است آنچه صرفا قولنامه است و ترتیب مقرر در آن ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد شده اعتبار قانونی ندارد و دادگاه نمی تواند طرفین را الزام به وفا نمایند. بنابراین در هر قراردادی وجوب وفای به عقد «اوفوا بالعقود» ویژه قراردادهای صدر اسلام نیست و ناظر به هر قرار داد است. برخی از استادان حقوق با وجود مقررات صلح (مواد 754 به بعد ق.م) ماده 10 قانون مدنی را بی فایده و حتی منسوخ به نسخ عملی دانسته اند. ( لنگرودی ؛ رهن و صلح، ص136 به بعد، مبسوط در ترمینولوژی حقوق؛ واژه صلح) ولی برخی دیگر گفته اند مفاد ماده 10 قانون مدنی عقد صلح را بیهوده نمی کند و عقد صلح نیز ماده 10 را بی فایده نمی گرداند. در مورد مشروعیت صلح می توان به آیاتی من جمله (128 سوره نساء) و روایاتی من جمله (وسائل الشیعه؛ ج 13، از ابواب احکام صلح، ج 1و2) همچنین ماده 2044 قانون مدنی فرانسه نیز صلح را برای پایان منازعه موجود و جلوگیری از اختلاف آینده صحیح می داند. لذا صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه ی معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد و بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود. صلح فی نفسه اصل است (بنابر قول صحیح تر و مشهورتر) دلیل دیگر آن است که در صلح قصد معاملات دیگر رعایت نمی شود (جواهر الکلام، ج 26 ص 212) در پرونده فوق بعد از تنفیذ صلح نامه با توجه به اینکه سند به نام مصالح است می بایست دادخواست تنظیم سند نسبت به طرفیت و به دادگاه شایسته ارائه نماید. شناسنامه پرونده
پرونده 2
ماه دوم کارآموزی
تاریخ : 16/8/84
دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 124 کیفری
کلاسه پرونده : 83-561-124
موضوع : جعل و استفاده از سند جعل
نتیجه پرونده : صدور رأی مبنی بر محکومیت
با عرض سلام :
پیرو گزارش قبلی اینجانب اعظم انصاری فرد از پرسنل اداره کل اتباع و مهاجرین خراسان که در تاریخ 22/8/1380به حراست محترم تقدیم نموده ام بدین وسیله شکوائیه خود را بر علیه خانم ندا زوار که تا مهرماه 1380 در این اداره کل مشغول بوده به حضور می رساند.
ابتدا به عرض می رسانم آشنائی اینجانب با وی در حد همکار بوده و هیچ گونه اطلاعی از اعمال خارج از اداره ایشان نداشتم وی بارها و بارها به منظور اخذ مقادیر هنگفت وجه نقد وکلا اقدام به چاپلوسی و تملق نمود ولی با توجه به سابقه ای که در مورد برگرداندن دیون خود گذاشته بود نتیجه ای نمی گرفت سپس با جعل امضاء و بکار بردن نام اینجانب موفق به اخذ مقادیری وام از صندوق قرض الحسنه آموزش و پرورش گردیده است اگر چه اطلاعات شناسنامه ای که از من در دست داشته در فرم های مربوط درج نموده است و حتی اثر انگشت اینجانب را زده است.
رئیس کل محترم دادگستری خراسان :
سلام علیکم احتراما به اطلاع می رساند احدی از پرسنل این اداره کل به نام خانم ندا زوار ف محمد عیسی به مدت 5 سال به صورت قراردادی در واحد صدور کارت شناسائی دبیر خانه مشغول کار بوده و اخیرا طی عملیات متقلبانه اقدام به جعل امضاء مقداری از پرسنل نموده و با سوء استفاده از مهر این اداره کل که بصورت امانت در اختیار وی بوده اسناد جعلی را ممهور به مهر نموده و به دین طریق توانسته مبالغ متنابهی از صندوق های قرض الحسنه وام دریافت نماید لذا درخواست رسیدگی دارد . گزارش مأمورین :
احتراما در ساعت 14:00 مورخه ی 23/10/80 اینجانبان ستوان دوم راستکار و ستوان دوم سلیمانی در اجرای دستور صادره با راهنمایی شاکی آقای حامد شاکری جهت دستگیری خانم ندا زواری به آدرس شهرک طالقانی بهارستان 14 پلاک 5 عزیمت پس از دق الباب مستأجر آقای ناظر که صاحب می باشد به نام خانم علیزاده اظهار داشت مدت 2 ماه است که در این منزل سکونت داریم
و نمی دانم خانه زوار کجاست .
اظهارات فرزام زواری :
س : به موجب شکایت اداره شاکی و محتویات پرونده متهم هستید به اخفاء ندا زواری چه میگوئید ؟
ج : من این اتهام واهی را قبول ندارم چون 2 یا 3 بار ایشان مراجعه کردن و موفق به دستگیری خواهرم نشدند این اتهام را به من نسبت دادند اگر ثابت شد حاضرم مجازات شوم و اگر ثابت نشد من شکایت می کنم .
جلسه دادگاه :
به تاریخ 20/11/83 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 124 دادگاه عمومی به تصدی امضا کننده تشکیل است.
پرونده شماره 83/561/124 تحت نظر قرار دارد پرونده سابق به امرور شعبه 54 دادگاه عمومی سابق مشهد در حال رسیدگی بوده که از مورخه 20/9/81 هیچ اقدامی در پرونده ی مشهود نیست.
دفتر با عنایت به اینکه تلاش مأمورین جهت دستگیری متهم خانم ندا زواری ف : محمد عیسی تا کنون به نتیجه نرسیده به تقاضای اداره کل امور اتباع وقت رسیدگی تعیین و متهم از طریق روزنامه دعوت گردد متهم آقای فرزاد زواری از طریق کفیلش دعوت گردد.
جلسه دادگاه :
به تاریخ 30/1/84 در وقت مقرر جلسه شعبه 124 دادگاه عمومی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل پرونده شماره ی 83/561/124 درج آگهی در روزنامه دعوت لیکن در دادگاه حاضر نشده است خانم فرزام زواری از طریق کفیل خانم مرضیه میر شفاهی دعوت کفیل جهت گواهی مأمور ابلاغ در محل شناسائی نشده است.
دادگاه خطاب به احمد داوری به نمایندگی امور اتباع :
احتراما اینجانب سید احمد داوری نماینده اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی با توجه به جرائم متعدد ایشان درخواست اشد مجازات را دارم.
س : در خصوص جعل امضاء موارد جعل را بفرمائید : سوء استفاده از مهر اداره ـ جعل امضاء مسئولین اداره در مورد اخذ وام از صندوق قائم المهدی و آموزش و پرورش به شماره ی 14/23/124
جلسه دادگاه :
به تاریخ 16/8/84 در وقت فوق العاده شعبه 124 دادگاه عمومی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل پرونده شماره 83/561/124 تحت نظر قرار دارد متهم فرزام زواری از طریق کفیل وی به نام خانم مرضیه شفائی احضار گردیده است علی رغم ابلاغ واقعی کفیل از معرفی مقتول تا کنون خودداری نموده است. دفتر از برگ کفالت و اخطار کفیل تصویر و جهت اعمال ماده 140 قانون آئین دادرسی کیفری به نظر معاونت محترم دادرسی عمومی و انقلاب ارسال گردید، نماینده اداره شاکی جهت پاره ای توضیحات دعوت گردید.
رأی دادگاه :
به تاریخ 16/8/84 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 124 دادگاه عمومی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده شماره 82/561/124 تحت نظر است دادگاه پس از بررسی اوراق پرونده ختم الگویی را اعلام با استعانت از قادر متعال به شرح ذیل]]>