پایان نامه درمورد PPy، درکامپوزیت، میباشد]۳۵و۳۶و۳۷[.، دهندهی

دانلود پایان نامه

و پیوند N-H، در cm-16/1035 دارای پیک میباشد و هم چنین پیک های موجود در ۲/۶۶۷و۳۷/۵۵۷ نشان دهنده ی پیوندهای خارجی C-H می باشد. همهی این موارد نشان دهندهی وجود PPy درکامپوزیت میباشد]۳۵و۳۶و۳۷[.

نمودار۴-۱: تصویر FTIR از جاذب پلی پیرول خالص

نمودار۴-۲:

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه می‌رود.، اسپکتروفتومتری، گونه‌ها،

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید