پایان نامه درمورد FTIR، دهندهی، cm-13/1635،، ونیل

دانلود پایان نامه

الکل در شکل ۴-۳ نشان داده شده است. ساختارPPy/PVA با استفاده از FTIR (شکل۴-۱) بررسی شد. پیکهای موجود در FTIR به وضوح نشان می دهد که مادهی کت شده بر روی پلی ونیل الکل، پلی پیرول میباشد. پیک موجود در cm-13/1635، نشان دهندهی پیوند C-C و C=C میباشد. همچنین پیک موجود در cm-11/1533نشان دهندهی پیوند C-N میباشد. پیوند C-H در cm-1 6/1170

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوعرفتار شهروندی، نوع دوستی، وجدان کاری

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید