پایان نامه درمورد c=ceil((np-1)*rand(1));، b=ceil((np-1)*rand(1));، ، average

دانلود پایان نامه

%%%%%%%% selection for 2 number of non repeative
b=ceil((np-1)*rand(1));
c=ceil((np-1)*rand(1));
while b==c
b=ceil((np-1)*rand(1));
c=ceil((np-1)*rand(1));
end
%%%%%%%%% finding x&y average for each maiting pool population
xmean=0;
for h=1:np-1

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه اسپکتروفتومتری، ، زیاد،، بالا،

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید