پایان نامه درمورد مورفولوژی، ظرفیت جذب

دانلود پایان نامه

تصویر FTIR از PVA خالص

نمودار۴-۳: تصویر FTIR از کامپوزیت PPy/PVA
بررسی SEM:
ساختار ،اندازه و شیمی سطح جاذب از جمله ویزگی های جاذب می باشند که بر ظرفیت جذب اثر می گذارند.به طور کلی خواص فیزیکی و شیمیایی محلول و میزان تشکیل پلیمر با افزایش مواد افزودنی به محلول واکنش تغییر می یابد مورفولوژی جاذب تولیدشده باتوجه به

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع ۱۰۰.۰، ۱۸.۹، ۴.۲، and

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید