پایان نامه حقوق در مورد : حقوق بین الملل بشر

دانلود پایان نامه

عدم تکرار آن فعل اشاره دارد. هدف از در خواست ارئه تضمین و اطمینان، اعاده اعتماد نسبت به یک رابطه مستمر است هر چند انعطاف آنها از نوقف عمل متخلفانه بیشتر بوده و در تمامی موارد ضروری نیستند. عمومأاین تضمینات زمانی درخواست می شود. که دولت زیاندیده دلایلی داشته باشد که صرف احیای وضعست قبلی برای حمایت از او کافی نیست. درقضیه La Grand این مسأله که آیا تعهد به ارائه اطمینان یا تضمینات عدم تکرار می تواند اثر حقوقی فعل متخلفانه قلمداد گردد مور بحث و بررسی قرار گرفت.این قضیه مربوط به قصور مسلم مقامات قضایی در عدم اطلاع به مقامات کنسولی دولت متبوع متهم در مغایرت با ماده 36 کنوانسیون 1963 وین راجع به روابط کنسولی بود.
جبران خسارت1
تعهد به جبران کامل خسارت وارده به دولت زیاندیده، دومین تعهد کلی دولتی است، که مرتکب فعل متخلفانه بین المللی شده است. دیوان بین المللی دادگستری به این اصل کلی نتایج و آثار ارتکاب فعل متخلفانه بین المللی در قضیه کارخاته کوزوف اشاره کرد:این یک اصل حقوق بین الملل است که نقض هر تعهد، تعهد به جبران آن را در اجرای یک کنوانسیون است و ضرئرتی ندارد که به این مسأله در خود کنوانسیون تصریح شود. در نتیجه اختلافات راجع به جبران خسارت که بر اثر قصور در اجرای کنوانسیون مطرح می شوند اختلافات مربوط به اجرای آن کنوانسیون هستند. تعهد دولت مسئول به جبران کامل خسارت می باشد. به عبارت دیگر دولت مسئول باید تلاش کند تمام آثار و نتایج فعل غیر قانونی را و از طریق یک یا چند مورد از اشکال جبران محو کند و وضعیت را به گونه ای باز گرداند که اگر آن فعل متخلفانه رخ نمی داد اینگونه بود.
تعهد دولت مسئول به جبران کامل زیانی مربوط است که از فعل متخلفنه بین المللی ناشی می شود. مفهوم زیان، شامل هرگونه خسارتی است که از آن فعل ناشی می گردد. هرگونه خسارات مادی یا معنوی که از این طریق ایجاد می شود را در بر می گیرد. (ابراهیم گل،1390،385) هدف از این نحوه بیان آن بوده که هر دوی خسارات مادی و معنوی را در مفهوم وسیع کلمه را شامل شود و نگرانبهای صرفأ انتزاعی یا منافع کلی دولتی را که شخصأ از یک نقض متأثر نشده است را از محدوده خویش خارج کند.
به عنوان یک نتیجه منطقی، هیچ شرط کلی فراتر و برتر از شرایطی که توسط تعهد اولیه ذیربط مقرر می شود.وجود ندارد که به موجب آن بتوان گفت دولت برای آنکه بتواند جبران نقض تعهد را خواستار شود بایستی متحمل صدمه یا خسارت مادی شده باشد. با این حال وجو خسارات واقعی در تعیین شکل و میزان جبران بسیار موثر است.اما ورود خسارت یا صدمه مادی شرط استناد به مسئولیت و تقاضای جبران نیست. هنگامی که دو دولت بر انجام رفتار خاصی توافق می کنند، قصور یکی از آنها در انجام تعهد ذیربط ضرورتأ بر طرف دیگر تأثیر می گذارد زیرا که عهدی، شکسته شده و حق دولت دیگر به اجرای آن تعهد نقض شده است. بنابراین اعمال ققواعدثانویه مسئولیت دولت در این مرحله و اظهار اینکه مسئولیتی وجود ندارد زیرا که هیچ خسارات یا صدمه دولت در این مرحله مشخصی وارد نشده است پذیرفته نیست.
بخش دوم : مفهوم و وضعیت حقوقی شورشیان و شبه نظامیان
همواره مفهوم شورشیان وشبه نظامیان در کنار هم استفاده میشود که البته در بسیاری از شاخصه ها نیز هم پوشانی نیز دارند. مفهوم و وضعیت حقوقی شورشیان و شبه نظامیان از موارد بسیاری مهم می باشد زیرا غلبأ در دید عموم هر گروهی اسلحه بدست بگیرد شورشی محسوب می شود اما حقوق بین الملل برای این مفهوم شرایط خاصی در نظر گرفته است. از آنجا که در حقوق بین الملل برای شورشیان جایگاه خاصی تعریف شده است تفکیک آن با سایر گروههای مسلح که هر کدام وضعیت حقوقی و حقوق و تکالیف خاص خود را دارا می باشند ضروری است.
گفتار اول: مفهوم شورش، شورشیان و شبه نظامیان
جهان همواره بستر حوادث اجتماعی و سیاسی نا آرام و درهم تنیده ای بوده و این گمان که یک روز در اخبار رسانه ها خبر کشت و کشتار نداشته باشیم یک آرزوی محال شده است. این همه جنگ و قتل، مرگ و میرهای طبیعی، زلزله، سیل و سونامی و انواع بیماری ها و تصادفات، آمار تکان دهنده ای را نشان می دهد. و اما بحث اصلی، عوام تمام آشوب ها و اعتراض های کوچک و بزرگ را یکسان می بینند اما اهالی سیاست و تحلیل گران اجتماعی با توجه به علت و معلول هر رویکردی برای هر تجمعی عنوان خاصی قائل هستند اگرچه بین آنها وجه اشتراک وجودداشته باشد. افتراق معنا در چگونگی پدید آمدن تجمعات است. طبیعی است که دستگاه های ذیربط در هر کشوری بنا به شناخت و سلیقه خود با در نظر گرفتن منافع خودشان حوادث جهان و کشورشان را در نظر دارند و تفسیر می کنند. (سرداری،1388،5)
تعریف شورش و مفاهیم مشابه
مقصود از شورش ، عملی است فردی یا دسته جمعی بر علیه دولت یا بخشی از قوای دولتی در داخل مرزهای جغرافیایی کشوری . از این منظر ، اگر اعمال قهرآمیز بر علیه دولتی در خارج صورت بگیرد ، تظاهرات معترضانه محسوب می شود و لذا معترضین می باید به حقوق و قوانین آن کشور احترام گذارند و در صورت انجام عملی بر کسی یا اموال کسانی خسارت وارد آید ، معترضین مسئول اعمال خود می باشند. بنابراین براساس تعریف فوق شورش زمانی می تواند جنبه حقیقی بخود بگیرد که شورشیان بر علیه حکومت قانونی کشور خود اقدام نمایند و اگر از چهارچوب مرزها فراتر رود ، حالت خصمانه و تجاوز ( گروههای متخاصم مانند حملات پراگنده قبایل مرزی یا مخالفین دولتی که به کشور همسایه پناه برده اند که در صورت دوم اگر کشورهمسایه در حال جنگ باشد و یا در زمان صلح نتواند بر این گروه کنترل داشته باشد ، مسئوول اعمال آنها خواهد بود زیرا اینگونه دولت ها با اطلاع از موضوع به ضرر خویش گام برداشته اند) بخود می گیرد و مشمول قوانین جنگ است .مقصود از شورشیان ، اشخاص یا گروه های انسانی هستند که بطور جمعی و صرف نظر از هدف و مقصودی که دارند ، علیه حکومت قانونی یک کشور قیام مسلحانه می کنند.(سرداری،1388،11)در این تعریف ایرادی که وجود دارد ، این است که شورشیان اقدام مسلحانه می نمایند.
شورشیان بمنظور رسیدن به اهداف خود از هر طریقی می توانند عمل کنند و ممکن است با نافرمانی مدنی ، اعتصاب گسترده ، اجتماعات دسته جمعی و غیره نیز اعتراض خود را به دولت ابراز کنند و امور مملکت را مختل سازند .زمانی اقدام مسلحانه انجام می گیرد که دولت بمنظور سرکوب وارد عمل شده و با استفاده از سلاح های سرد و گرم بخواهد شورشیان را پراکنده سازد این هنگام نقطه اعلای شورش آرام محسوب می شود که معترضان ضمن سر دادن شعارهای تحریک کننده علیه دولت ، دست به اقدامات مسلحانه نیز بزنند . شدید ترین حالت شورش ، پیدایش جنگ های داخلی است و در این حالت کنترل کشور از دست همه خارج است و فورس ماژور محسوب می شود .(سرداری،1388،17)
تعریف خیزش
خیزش اراده ای است متکی بر تفکر و تشکل که با حمیت عمومی صورت می گیرد در حالی که در شورش این اراده جمعی وجود ندارد و ممکن است از یک فرد شروع شود. بنابراین خیزش مرحله ای آبرومندانه تر از شورش است به لحاظ سیاسی. نه اینکه هر خیزشی به صواب باشد ونه اینکه هر شورشی نابه حق باشد. چه اینکه با انباشته شدن دردها وفشارهای دیرین، زمینه شورش یا خیزش به وجود میآید. اگر جامعه ای به لحاظ توان سیاسی به اندازه ای برسد که بتواند صدای هر مخالفی را بشنود و در صورت درست بودن تاثیر بپذیرد، این متعالی است. آگاهان به مسایل روان شناسی سیاسی سکوت و تک صدایی را به مراتب خطرناک تر از هر خیزش و شورشی می دانند. چون صدایی که در سینه بماند ممکن است تبدیل به کینه و بغض بشود و خطرش از فریاد آزاد بیشتر باشد.معمولا در خیزش ها نقش جوانان تعیین کننده تر است چون از نیروی جوانی و احساسات برخوردارند و مصالحه کار و عاقبت اندیش نیستند. اما با تجربه ها که معمولا به احزاب و جناح ها وصلند دیگران را هدایت می کنند. عیب کار در خیزش ها این است که هرچه استاد ازل بگوید همان را می گویند و معمولا تابع محض هستند مگر آن که پس از رسیدن به مقصود سیاسی منافع آنان تامین نشود، آن گاه به اختلا ف می افتند. (سرداری،1388،19)
اما در خیزش ها عده زیادی پلی برای عبور دیگران به مناصب می شوند. نکته دیگری که درباره خیزش ها باید گفت این است که تاریخ مصرف دارند و برای یک جریان سازی و یا انتخابات تدارک دیده می شوند و سپس تحلیل می روند. پس هویت رسمی ندارند اگرچه افراد آن شاخص باشند.
تعریف جنبش
«جنبش» شکل تکامل یافته خیزش است و ایده اجتماعی و سیاسی شخصی دارد. باید اذعان داشت که در واقع جنبش ها یک حزب کوچک هستند و شاید از احزاب و جمعیت های بزرگ پرشور و نشاط تر، باشند و چه بسا افراد دلسوز با نیت های پاک و اعتقادات درست منشا خیرات بشوند، ما باید با به رسمیت شناختن تشکل های مردمی جامعه زنده و پویایی داشته باشیم.

قدرت تحمل رقیب در ما بالا برود، چارچوب ها را رعایت کنیم اگر موازین مشخص باشد اختلاف چه مانعی دارد. اگر بخواهیم تقدم و ترتیب واژگان کلیدی را در روند پیدایش انقلا ب، جدای سمت و سوی تشکل ها و احزاب و رهبران جامعه نام ببریم، ابتدا باید به کلمات ساده و پیش پا افتاده ای نظر داشته باشیم که در هرجامعه کوچکی مثل خانواده هم به آن برمی خوریم. مثل: «پرسش و اعتراض» که اگر به پاسخ مطلوب نرسد به نارضایتی آشکار تبدیل می شود و اگر تعامل درست و اقناع کننده ای وجود نداشته باشد و برخورد قهرآمیز شود به نارضایتی خاموش می انجامد که به مراتب بدتر از اعتراض آشکار است و پس از آن به ناآرامی و شورش و با رهگیری و مقاصد سیاسی به خیزش، جنبش و در شکل پیشرفته به قیام و انقلا ب منجر می شود. (سرداری،1388،20)
گفتار دوم : مفهوم شورشیان و شبه نظامیان
تعیین اینکه چه افرادی شورشی و شبه نظامی محسوب می شوند برای ایجاد آثار حقوقی (حقوق و تکالیف) از اهمیت به سزایی برخوردار است لذا در ادامه مطالب به بررسی مفهوم شورشیان و شبه نظامیان می پردازیم.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف: مفهوم شورشیان

در حقوق بین الملل کلاسیک و مدرن از اصطلاحاتی در کنار اصطلاح شورشی استفاده شده است که تمییز آنها از یکدیگر ضروری است . در حقوق بین الملل کلاسیک و به عبارتی حقوق بین الملل عرفی پیش از کنوانسیونهای چهارگانه ژنو میان آشوبگرانو شورشیان تفکیک قائل می شدند کنواسیون چهارم لاهه مصوب 1907 هر چند در ماده 2 از واژه belligerent استفاده نموده است اما در آنجا از ان اصطلاح معنای طرف مخاصمه را اراده نموده است که در آن چارچوب باید یک دولت عضوباشد و نه گروهی که دست به مبارزه علیه دولت می زند در واقع اصطلاح belligerent در این زمان در دو معنا بکار برده شده است.
یکی به معنای طرف متخاص بوده که به کشورهای درگیر در جنگ اطلاق می شده و دیگری گروههای مبارزی که حائز شرایطی خاص شده اند از این گروه مبارز پیش از آنکه این شرایط را حیازت کنند به اشوبگر یا insurgents یاد میشده و پس از کسب شرایط شورشی یا belligerents نامیده می شده اند این شرایط از نظر هرش لوتر باخت عبارت بودند از : 1- منازعه نظامی باید در عموم سرزمین (و نه قسمتی از سرزمین ) وجود داشته باشد 2- شورشیان باید قسمتی از سرزمین را تحت تصرف و مدیریت داشته باشند 3- شورشیان باید با مبارزان طبق حقوق جنگ عمل نمایند و تحت نظام فرماندهی مسئول قرار داشته باشند 4- می بایستی شرایطی موجود باشد که برای کشورهای خارجی ضروری باشد که منافعشان را با شناسایی شورشیان تعریف کنند.
برخی دیگر نیز معتقد بودند که شورشیان می توانند تحت یک نظام سازمان دهی شده مدنی باشند و نه لزوماً فرماندهی نظامی هم چنین شورشیان عمدتاً برای نیل به غایات خود دست به اعمال توریستی م زنند اما لزوماً تمام اقدامات مسلحانه شورشیان در طول مبارزه تروریستی نیست بعلاوه بسیاری از اقدامات تروریستی که از سوی غیر شورشیان و چه بسا خود دولت مرکزی علیه غیر نظامیان صورت می گیرد ) ضیایی،1390،18( در ارتباط با دولتی که شناسایی شورش ورقیبانش را اعلام می کند اثر چنین شناسایی لازم الاجرا کردن اکثر حقوق و عرفهای جنگی است شناسایی شورشیان اثرات مفیدی دارد و شناسایی شورشیان شیوه ی موثری از محدود کردن خشونت در جنگ داخلی است از آنجایی که اکثر آن لازم الاجرا کردن قسمت عظیمی از حقوق و عرفهای جنگی است هر چند این یک موضوع صلاحیتی است و بستگی به دولتی که در سرزمینش با شورش مواجه شده است .
در صورت عدم شناسایی شورشی،عامل غیر دولتی می تواند برای داشتن الزام در خصوص انجام حقوق بین الملل بشردوستانه تشویق شود ماده 3 مشترک چهار کنواسیون برای همه ی طرفهای درگیر در جنگ به اکتفای ماهیت الزامی خود اعمال می شود امروزه همین موارد در مورد پروتکل دوم نیز گفته می شود .
ب: مفهوم شبه نظامیان
شبه‌نظامی (میلیشیا یا میلیس) به نیروی نظامی ای گفته می‌شود که از شهروندان عادی تشکیل شده ‌باشند. هدف از تشکیل این‌گونه نیروها دفاع یا اجرای قوانین اضطراری یا خدمات شبه نظامی در مواقع اضطراری است و به این‌گونه نیروها مزد دائمی داده نمی‌شود و مدت خدمت رسمی ندارند. در زبان‌های اروپایی به شبه نظامیان «میلیشیا» می‌گویند. اصطلاح میلیشیا را در فارسی در معانی نادقیق دیگری نیز به‌کار برده‌اند، برای نمونه،به افرادی که به صورت پاره ‌وقت و یا در زمان نیاز به آنها با یک سازمان نظامی همکاری می‌کنند. میلیشیا گفته می‌شود. میلیشیای مجاهدین، در این مورد به فرزندان اعضای سازمان مجاهدین که عمر خود را یا در عراق و یا در خانه‌هایی که به صورت نظامی در اروپا اداره می‌شده‌ است، گذرانده‌اند اطلاق می‌گردد. که در سال ۱۳۵۸ تشکیل شد.
میلیشیای قبایل افغان ، روزنامه نیویورک تایمز روز ۲۲ نوامبر ۲۰۰۹ نوشت که دولت‌های دو کشور آمریکا و افغانستان می‌خواهند در مبارزه با طالبان از این نیروها برای تامین صلح بیشتر استفاده نمایند،که وظیفه آن‌ها دفاع از روستاها و مراقبت از پست‌های نگهبانی است. سازمان نظامی راهی است برای سازماندهی نیروهای مسلح کشور به منظور توانمندسازی آن‌ها در جهت دستیابی به سیاست پدافند ملی. در برخی از کشورها نیروهای شبه‌نظامی نیز به نیروهای مسلح کشور ضمیمه می‌شوند. نیروهای مسلحی همچون نیروهای شورشی که جزو نظام یا سازمان‌های شبه‌نظامی نیستند از سازمان‌های نظامی رسمی یا مخصوص به خود تقلید می‌کنند. تشکیلات نظامی مبتنی بر سلسله مراتب است.استفاده از درجه‌های رسمی در یک ساختار سلسله مراتبی در ارتش روم عمومیت پیدا کرد. در زمان کنونی، کنترل اجرایی، مدیریت و اداره سازمان‌های نظامی معمولاً در دولت و از طریق یکی از وزارتخانه‌ها به نام وزارت دفاع یا وزارت جنگ انجام می‌شود.این وزراتخانه نیز آن دسته از نیروهایی را که مسئول نبرد، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدماتی یگان‌ها هستند را مدیریت می‌کند.
گفتار سوم : وضعیت حقوقی شورشیان و شبه نظامیان
حقوق بین الملل برای اینکه شورشیان را مورد حمایت قرار دهد برای آنها حقوق و تکالیفی را قرار داده لست تا در چهارچوب آن بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و از آنسو در صورت عدم رعایت تکالیف مسئولیت آنها را به همراه دارد.
حق حیات
حق حیات از حقوق ذاتی شخص انسان است و این حق باید به موجب قانون حمایت شودهم در حقوق بین الملل بشر دوستانه و هم در حقوق بشر ،الزام ثانویه برای حمایت از حق حیات وجود دارد و اهمیت بیشتر آن تکلیف در خصوص بازجویی ، تعقیب و مجازات نقض حق حیات است . حمایت حقوق بشر دستانه از حق زندگی در مفهوم حقوق بشری آن فراتر رفته ،گرسنگی دادن و ، در نتیجه ، نابود سازی وسایل بقا آنها را ، به عنوان یک شیوه جنگی ، ممنوع می سازد و با ، پیش بینی مناطق خاصی که دارای هیچگونه هدف نظامی نبوده و،درنتیجه ، نمی توان مورد حمله قرار داد ،شانس بقاء آنان را تقویت می نماید . جمع آوری مجروحین جنگی و انجام مراقبت های پزشکی لازم در مورد آنان ، تبیین شرایط فیزیکی ممکن تا جایی که برای حفظ حیات در یک مخاصمه مسلحانه ضروری می باشد و الزامات مشابه از جمله تکالیف بشر دوستانه دیگری است که ریشه در حق زندگی در مفهوم مدنی آن نداشته ، از نقطه نظر حقوق بشر تحت عنوان حقوق اقتصادی و اجتماعی قابل طبقه بندی است .حقوق بشر دوستانه ،همچون حقوق بشر ، محدودیت هایی را در رابطه با مجازات اعدام ، از جمله با ضروری ساختن رعایت یک تاخیر حداقل شش ماهه از

مطلب مشابه :  متن پایان نامه حوادث رانندگی

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید