پایان نامه حقوق بین‌الملل

-کنوانسیون بین المللی پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع مواد زاید دیگر مواد ( کنوانسیون لندن 1972 )
-کنوانسیون بین المللی پیشگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها ( کنوانسیون مارپول 1973) و پروتکل 1978 آن و
-کنوانسیون بین المللی آمادگی در مقابل آلودگی نفتی، اقدام و همکاری ( 1990) .
بند سوم: کنوانسیون های منطقه ای حفاظت از محیط زیست دریایی
با تشکیل برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد ( یونپ ) پس از کنفرانس 1972 استکهلم راجع به محیط زیست بشر، دیدگاه حمایت منطقه ای از دریاها تقویت گردید و برنامه ویژه ای در خصوص حمایت از دریاهای منطقه ای در سال 1974 میلادی شکل گرفت که با تدوین اولین کنوانسیون منطقه ای در خصوص حمایت از محیط زیست دریایی دریای مدیترانه ( کنوانسیون بارسلون ) در سال 1976 میلادی آغاز گردید و به تدریج به سایر دریاهای منطقه ای گسترش یافت. یونپ به ویژه از آغاز تشکیل خود از این دیدگاه حمایت نموده و با ارائه کمک های مالی به دولت های مربوطه شکل گیری و تداوم نظام های منطقه ای حمایت از محیط زیست دریایی را امکان پذیر نمود. در حال حاضر بسیاری از دریاهای منطقه ای در کنار بهره گیری از قواعد جهانی حمایت از محیط زیست دریایی برخوردار هستند.کنوانسیون هایی که تاکنون در زمینه حمایت از محیط زیست دریایی دریاهای منطقه ای تدوین شده اند، عبارتند از:
کنوانسیون حمایت از محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی مدیترانه ( کنوانسیون بارسلون، 16 فوریه 1976 میلادی )،
کنوانسیون منطقه ای خلیج فارس راجع به همکاری در زمینه حمایت از محیط زیست دریایی در مقابل آلودگی دریایی ( کنوانسیون منطقه ای کویت، 24 آوریل 1978 میلادی)،


کنوانسیون همکاری در زمینه حمایت و توسعه محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی منطقه آفریقای غربی و مرکزی ( کنوانسیون آبیدجان، 1981)،
کنوانسیون حمایت از محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی جنوب شرقی اقیانوس آرام ( کنوانسیون لیما، 1981)
کنوانسیون منطقه ای حفاظت از محیط زیست دریایی دریای سرخ و خلیج عدن ( کنوانسیون جده 1982 میلادی )،
کنوانسیون حمایت و توسعه محیط زیست دریایی منطقه کارائیب بزرگ ( کارتاگنا 1983 میلادی) ،
کنوانسیون حمایت، مدیریت و توسعه زیست دریایی و نواحی ساحلی منطقه آفریقای شرقی ( کنوانسیون نایروبی 1985) ،
کنوانسیون حمایت از منابع طبیعی و محیط زیست دریایی منطقه اقیانوس آرام جنوبی ( کنوانسیون نوما 1986 میلادی ) ،
کنوانسیون حمایت از دریای سیاه در مقابل آلودگی ( کنوانسیون بخارست 1992 میلادی) ،
– کنوانسیون راجع به همکاری و توسعه پایدار محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی شمال شرقی اقیانوس آرام ( کنوانسیون آنتگوا 2002 میلادی ) ،
– کنوانسیون ساختاری راجع به حمایت از محیط زیست دریایی دریای خزر ( کنوانسیون تهران، 2003 میلادی ).
این کنوانسیون ها علاوه بر ارائه اصول و قواعد ناظر بر پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریایی و حمایت از محیط زیست دریایی نهادهایی را در جهت نظارت بر اجرای مفاد این کنوانسیون ها ( و پروتکل های مربوطه ) توسط دولت های عضو در نظر گرفته اند. در کنار این کنوانسیون ها برنامه های اقدام نیز در راستای مفاد آنها تنظیم گردیده و به اجرا درآمده اند. در ضمن پروتکل های بسیاری از جمله در زمینه های آلودگی نفتی، دفع مواد زاید، آلودگی ناشی از فعالیت های انجام شده در خشکی، آلودگی ناشی از بهره برداری از فلات قاره، مبارزه با آلودگی در مواقع اضطراری، حفاظت از نواحی دریایی ویژه، پیشگیری از آلودگی ناشی از حمل و نقل ضایعات خطرناک و مواد رادیواکتیو در چارچوب کنوانسیون های فوق پذیرفته شده اند. در ضمن کنوانسیون های منطقه ای دیگری نیز وجود دارند که گرچه در خارج از چارچوب یونپ توسعه داده شده اند، تحت نظام یکسانی عمل می نمایند. این کنوانسیون ها عبارتند از :
کنوانسیون حمایت از محیط زیست دریایی بالتیک ( کنوانسیون هلسینکی، 1974 میلادی)،
کنوانسیون حمایت از محیط زیست دریایی شمال شرقی اقیانوس اطلس ( کنوانسیون های اسلو 1974 و پاریس 1994) .
بند چهارم: آزادی دریاها و حمایت از محیط زیست دریائی
تفکر کلاسیک در مورد این امر که اقیانوس‌ها و دریاها ظرفیت نامحدودی برای جذب و خنثی کردن مواد وارد شده در آنها به‌وسیله انسان و طبیعت دارند، بر اثر سوانح زیست‌محیطی و تحقیقات علمی دانشمندان رنگ باخت. جامعه‌ بین‌المللی به تدریج به این استاندارد دست یافت که آزادی دریاها مطلق و نامحدود نیست، ضمن اینکه به آزادی دیگران در استفاده از دریاها نیز خدشه‌ای وارد نمی‌آورد؛ اصلی که در ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو در مورد دریای آزاد و ماده ۸۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ مونته‌گوبی مذکور افتاده است.کمیسیون حقوق بین‌الملل در تفسیر خود بر پیش‌نویس ماده ۲ کنوانسیون ژنو ابراز داشت که کشورها ملزمند از سوءاستفاده اتباع سایر کشورها از دریاهای آزاد جلوگیری کنند. آزادی استفاده باید در راستای منافع کلیه کسانی که مستحقق این استفاده هستند، اعمال گردد، یعنی برای منافع کل جامعه بین‌المللی باشند.
از طرف دیگر با پیشرفت تکنولوژی، تأثیر فعالیت‌های صنعتی دیگر در چارچوب مرزهای جغرافیائی یک کشور محدود نشده و آلودگی ایجاد شده در یک کشور، همان‌طور که قضیه تریل اسملتر نشان داد، می‌تواند اثرات سوئی را برای سایر کشورها به‌دنبال داشته باشد. مبنای تعهد جلوگیری یا رفع آلودگی در این مورد بر این اصل استوار است که هیچ دولتی نمی‌تواند اجازه دهد سرزمینش به‌ نحوی مورد استفاده واقع شود که سبب وارد آمدن زیان اساسی به دیگر کشورها گردد. در نتیجه بسیاری بر آن شده‌اند که این یک اصل اساسی حقوق بین‌المللی عرفی است که کشورها به محیط زیست ورای صلاحیت ملی خود زیان، خسارت یا صدمه وارد نکنند. مضافاً به اینکه چنین ممنوعیتی از اصول کلی‌تر حقوق بین‌الملل مثل اصل یکپارچگی سرزمینی دولت‌ها، حسن همجواری و اصل بهره‌برداری منصفانه نیز قابل استنباط است.
کنوانسیون ۱۹۸۲ که حاصل یک دهه فعالیت حقوقدانان، سیاستمداران و متخصصان است، کلیه دریاها و اقیانوس‌ها، تمام دریاهای آزاد و همچنین آبهای تحت صلاحیت ملی دول را شامل می‌شود. گرچه دریای آزاد ملک خصوصی هیچ دولتی نیست، ولی این امر به معنی عدم وجود قواعد حاکم بر دریای آزاد و در نتیجه بی نظمی و هرج مرج نمی‌باشد، زیرا دریای آزاد موضوع حقوق بینالملل است و قواعد عرفی و نیز کنوانسیونهای موجود ضامن تامین نظم در دریای آزاد می‌باشد.
ماده 87 کنوانسیون حقوق دریاها 1982 آزادی‌های موجود در دریای آزاد را این چنین برمیشمارد:
1. آزادی کشتیرانی: کشتی‌های همه دولت‌ها خواه جنگی، دولتی یا تجاری حق دریانوردی در دریای آزاد را دارند و هیچ دولتی نمی‌تواند از کشتی‌های تجاری خارجی بخواهد به کشتی‌های جنگی ادای احترام کنند.
2. آزادی پرواز؛
3. آزادی قرار دادن کابل و لوله‌های زیردریایی؛
4. آزادی ساختن جزایر مصنوعی و سایر تاسیسات مجاز؛
5. آزادی ماهیگیری؛
6. آزادی تحقیقات علمی؛
گرچه دریای آزاد ملک خصوصی هیچ دولتی نیست، ولی این امر به معنی عدم وجود قواعد حاکم بر دریای آزاد و در نتیجه بی نظمی و هرج مرج نمی‌باشد، زیرا دریای آزاد موضوع حقوق بینالملل است و قواعد عرفی و نیز کنوانسیونهای موجود ضامن تامین نظم در دریای آزاد می‌باشد. به موجب ماده88 کنوانسیون 1982، دریای آزاد مخصوص استفاده مسالمت آمیز است. دریای آزاد ممکن است مورد استفاده نیروهای دریایی قرار گیرد؛ ولی استفاده از آن برای هدف‌های تهاجمی نقض ماده مزبور و بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد می‌باشد. ماده 301 کنوانسیون نیز مقرر داشته است که دولت‌های عضو باید از هر گونه تهدید یا استفاده از زور در دریای آزاد، که مغایر با منشور ملل متحد خودداری کنند.کنوانسیون در مقابله با آلودگی دریائی بنا را بر اقدامات پیشگیرانه نهاده و مقرراتی را در مورد وظیفه کشورها برای اعلام خطر قریب‌الوقوع آلودگی، توسعه طرح‌های مراقبتی، مراقبت در برابر خطرات آلودگی و آموزش و همکاری وضع نموده است،بخش دوازدهم از کنوانسیون حقوق دریاها جدیدترین دستاوردی است که کاملا متعهد به حفاظت از محیط زیست دریایی است.
ماده ۱۹۲ کنوانسیون مقرر می‌دارد که کشورها تعهدی عمومی در حمایت و حفظ محیط زیست دریائی دارند. اولین تعهد جلوگیری از آلودگی دریائی است. برخی از مواد کنوانسیون منعکس کننده اصول اعلامیه استکهلم و اعلامیه ریو هستند، مثل ماده ۱۹۱ که اصل ۲۱ اعلامیه استکهلم را و همچنین اصل 2 اعلامیه ریو را در مورد حقوق حاکمه هر کشور برای بهره‌برداری از منابع طبیعی خود در راستای سیاست‌ های زیست‌ محیطی‌اش تأیید می‌کند.
براساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها دولت‌ها باید با آلودگی محیط زیست دریائی حاصل از کلیه منابع مبارزه کنند. ماده 194 همچنین تعهداتی را برای دولتها تشریح کرده است که براین اساس دولتها حق ندارند به دیگر دولتها و محیط زیست آنها یا فضای فراتر از آنها و مناطقی که دولتها دارای حق حاکمیت نیستند که همان آبهای آزاد است، خسارت وارد کنند.
همچنین کنوانسیون مقرر میدارد که همکاری بین‌المللی در دو سطح منطقه‌ای و جهانی برای تنظیم و اعمال استانداردها ضروری است و مقررات خاصی برای همکاری در وضعیت‌های اضطراری وضع شده است. کنوانسیون ضمن در نظر گرفتن صلاحیت‌های معین برای دول‌بندری، ساحلی و صاحب پرچم، در ماده ۲۳۵، مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها را در حمایت و محافظت از محیط زیست دریائی خاطر نشان می‌سازد. در نهایت کنوانسیون در ماده ۲۳۶ مقرر می‌دارد که مقررات کنوانسیون در مورد حمایت و محافظت از محیط زیست دریائی در برابر کشتی‌های جنگی، ناوهای کمکی و سایر کشتی‌ها یا هواپیماها که به‌وسیله دولت در خدمات غیرتجاری مورد استفاده واقع می‌شوند، اعمال نمی‌گردد.
مبحث دوم: ویژگیهای دریای خزر به عنوان یک نمونه محیط زیست دریایی حساس و اهمیت آن
گفتار اول: ویژگی های دریای خزر
دریای خزر در آغاز بخشی از دریای پهناوری به نام تتیس بوده و وسعتی به مراتب بزرگتر داشته و از شمال ماورائ النهر تا اروپا گسترش داشته و با دریاهای آزاد نیز مرتبط بوده است. بر اثر فشار و حرکت هسته مرکزی زمین و تغییر شکل پوسته خارجی آن در قعر دریای گسترده تتیس ارتباط آن دریا با اقیانوس قطع شد، در درون خود چین خوردگیهای بزرگ پدیدار گشت و دریای تتیس چند بار تجزیه شد. در آغاز دریای آرال پدید آمد و آن گاه چین خوردگی های قفقاز نمایان گشت که در نتیجه دریای خزر را از دریای سیاه جدا ساخت. باید توجه داشت که اگرچه نام این ناحیه آبی دریای خزر میباشد، این ناحیه آبی در واقع دریا نبوده، بلکه بزرگترین دریاچه جهان میباشد.
بند اول: ویژگی های جغرافیایی
در حال حاضر دریای خزر بزرگترین پیکره آبی محصوردرخشکی است ، که حدود 44 % از آبهای محصور درخشکی روی زمین را در برمی گیرد. طول آن تقریبا 1200 کیلومتر است وعرض آن بین 466 تا 204 کیلومتر است و هیچ ارتباطی با اقیانوس های دنیا ندارد. در حال حاضر سطح آن 27 متر پایین تر از سطح دریاهای آزاد است . در این سطح، کل طول خط ساحلی آن حدود 7000 کیلومتر با حجم آبی حدود km378700 است. دریای خزر در شمال به دشت های ساحلی جنوب روسیه و شمال غرب قزاقستان محدود می شود. در شمال شرق دریای خزر بیابان کالمیک (جمهوری خودمختار کالمیک از فدراسیون روسیه) و در غرب آن جمهوری خودمختار داغستان (از فدراسیون روسیه) و در بخش جنوبی آن جمهوری آذربایجان قرار دارد که به ترتیب از شمال به جنوب رشته کوههای قفقاز بزرگ تا پیرامون شبه جزیره آبشوران امتداد می یابد. در ادامه ساحل نوار باریکی از جلگه ساحلی لنکران تا تالش تا مرز ایران، ساحل جنوب غربی را تشکیل می دهد. در سواحل جنوبی دریای خزر جلگه حاصلخیز گیلان و مازندران از شمال غربی به سوی شرق کشیده شده که در این امتداد بر وسعت جلگه حاصلخیز افزوده می شود. در شرق دریای خزر ناحیه بیابانی از جنوب به شمال کشیده شده است که در جنوب شرقی، در قلمرو ترکمنستان بخشی از آن را خلیج قره بغازگل تشکیل می دهد. لبه غربی شبه جزیره مانقشلاق از قلمرو قزاقستان به ساحل شرقی دریای خزر محدود می شود.
مساحت دریای خزر
مساحت دریای خزر را در منابع متعدد، 368 هزار کیلومتر مربع ( بدون در نظر گرفتن جزایر)، 369 هزار کیلومتر مربع، 371 هزار کیلومتر مربع، نوشته شده است. در سال 1929 مساحت آن برابر 422 هزار کیلومتر مربع بو د.
تقسیمات دریای خزر
دریای خزر به علت ویژگی های ناهمواری و هیدرولوژی خود، به سه قسمت خزر شمالی ( عمق تا 25 متری )، خزر میانی ( در چاله دربند تا عمق 788 متری) و خزر جنوبی ( در چاله خزر جنوبی تا 1025 متری ) تقسیم می شود. در برخی منابع دریای خزر را از نظر جغرافیایی براساس مدارات نیز تقسیم کرده اند. براین اساس خزر شمالی از مدار 44 درجه تا سواحل شمالی، خزر میانی در بین مدارات 44-40 درجه و خزر جنوبی حوضه واقع در بین مدار 40 درجه تا سواحل جنوبی را در برمی گیرد.
اقلیم دریای خزر
دریای خزر دارای شرایط آب و هوایی گوناگون است. شمال آن تحت تأثیر اقلیم حاره ای در « زون حرارتی» کم حرارت قرار دارد که سوز برف آن در اغلب زمستان ها، رنج آور است، در حالی که سواحل جنوبی دریا، اقلیم جنب مداری تیپ مدیترانه ای دارد، با تابستان های گرم و خشک و زمستان های ملایم و مرطوب. در زمستان، بادهای طوفانی از قزاقستان به روی دریا می وزد و تمام قسمت شمال دریا، خط بین جزیره چچن و شبه جزیره مانقشلاق، یخ می بندد. قسمت جنوبی دریا در منطقه جبهه قطبی، در معرض سیکلنهای زمستانی تیپ مدیترانه ای قرار می گیرد که باران های فراوانی را به همراه دارد. در ناحیه خزر، تابستان ها گرم و غالبا بدون باد است.
تغییرات دمای هوا در دریای خزر بسیار گسترده است با دامنه ای بین 30 درجه گرمای تابستانی در منطقه شبه استوایی جنوب تا زیر 20 درجه در شمال که موجب یخ زدگی زمستان می گردد. تنوع زیستی به واسطه وجود سیستم های تالابی گسترده مانند دلتاهای رودهای ولگا، اورال و کورا و قره بغاز گل که بسیار شور است، بیشتر افزایش پیدا کرده است.
پس از فروپاشی شوروی، هم اکنون پنج کشور با این دریا ارتباط دارند و از نقطه نظر حقوق بین الملل تملک این دریای بسته به این کشورها مربوط می شود. قسمت ایرانی دریای خزر در جنوب مسیری از دهانه رود آستارا در غرب تا خلیج حسینقلی در خاور قرار دارد. از حدود 4400 کیلومتر خط ساحلی دریای خزر 695 کیلومتر آن در روسیه، 600 کیلومتر در جمهوری آذربایجان، 820 کیلومتر در ایران، 650 کیلومتر در ترکمنستان و 1600 کیلومتر در قزاقستان واقع است.
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


حوضه آبخیز دریای خزر نیز از اهمیت زیاد برخوردار است و تعداد کشورهای این حوضه از پنج کشور تجاوز می کند. وسعت آن نزدیک به 8/3 میلیون کیلومتر مربع است که ازین مقدار 256000 کیلومتر مربع یعنی حدود 7 درصد آن، در خاک ایران واقع است. سهم حوضه رود ولگا نزدیک به 5/1 میلیون کیلومتر مربع و حوزه سفیدرود 57880 کیلومتر مربع است.
جدول شماره ( 1) : مشخصات عمومی دریای خزر
مساحت کل حوزه آبخیز 000/700/3 کیلومتر مربع
مساحت حوزه آبخیز واقع در خاک ایران 000/256 کیلومتر مربع
حجم آب 860/77 کیلومتر مربع
طول محیط ایران 525/6 کیلومتر مربع
طول ساحل ایران 995 کیلومتر مربع
طول دریا ]]>

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *