پایان نامه با کلمات کلیدی مناطق شهری، مناطق روستایی، تحلیل ساختار، رشد جمعیت

208420
458482
482486
940968
شهر کرج
216903
277600
502628
980228
جمع مناطق شهری
36994
85499
95434
180933
جمع مناطق روستایی
منبع:مرکز آمار ایران جدول شماره (4-9): جمعیت بر حسب سن و جنس در شهرستان کرج 1375
تعداد
سن
زن
مرد
مرد و زن 563106
598066
1161172
کلیه سنین
48735
51690
100425
کمتر از 5 سال
72615
75255
147870
5-9 ساله
85161
87831
172992
10-14 ساله
67334
67633
134967
15-19 ساله
51895
49173
101068
20-24 ساله
49419
53548
102967
25-29 ساله
43759
46968
90727
30- 34 ساله
39175
42896
82071
35-39 ساله
30088
34359
64447
40– 44 ساله
21507
23393
44900
45-49 ساله
14795
18129
22924
50-54 ساله
11399
14843
26242
55-59 ساله
9492
12843
24334
60-64 ساله
17694
19376
37070
65 سال و بالاتر
منبع:مرکز آمار ایران
شهر کرج در سال 1385 دارای 1386030 نفر جمعیت است. از کل جمعیت شهر کرج 706473 نفر را مرد و 679557 نفر را زن تشکیل میدهند. نسبت جنسی در شهر کرج 104 نفر است. به عبارت دیگر در برابر هر 100 زن، 104 مرد وجود دارد. توزیع جمعیت به تفکیک سن و جنس در شهر کرج در جدول (4-10) نشان داده شده است. جدول شماره (4-10): جمعیت بر حسب سن و جنس و تعداد خانوار در مناطق شهری-روستایی کرج در سال 1385
تعداد خانوار
جمعیت
مناطق زن
مرد
جمع 472459
839621
892654
1732275
شهرستان کرج
386016
679557
706473
1386030
شهر کرج
458118
814869
851805
1666674
جمع مناطق شهری
14339
24751
40846
65597
جمع مناطق روستایی
منبع:مرکز آمار ایران
جدول شماره (4-11): جمعیت بر حسب سن و جنس در شهرستان کرج 1385
تعداد
سن
زن
مرد
مرد و زن 839621
892654
1732275
کلیه سنین
59337
62790
122127
کمتر از 5 سال
58321
61441
119762
5-9 ساله
66271
70233
136604
10-14 ساله
92413
93254
185667
15-19 ساله
114508
108590
223098
20-24 ساله
99967
107466
207433
25-29 ساله
73224
83925
157149
30- 34 ساله
64716
73161
137877
35-39 ساله
ادامه جدول شماره (4-11)
54948
59684
114632
40– 44 ساله
46690
49666
96356
45-49 ساله
35746
38966
74712
50-54 ساله
24418
25718
50136
55-59 ساله
16377
19355
35732
60-64 ساله
11881
14943
26824
65-69 ساله
9445
11627
21072
70-74 ساله
11358
11732
23090
75 ساله و بیشتر
منبع:مرکز آمار ایران
جدول شماره (4-12): تعداد جمعیت شهر کرج به تفکیک سن و جنس در سال 1385 منبع: مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس مسکن کشور سال 1385
شهر کرج در سال 1390 دارای 1614626 نفر جمعیت است. از کل جمعیت شهر کرج 813551 نفر را مرد و 801075 نفر را زن تشکیل میدهند. نسبت جنسی در شهر کرج 101 نفر است. به عبارت دیگر در برابر هر 100 زن، 101 مرد وجود دارد. توزیع جمعیت به تفکیک سن و جنس در شهر کرج در جدول (4-13) نشان داده شده است.
جدول شماره (4-13): جمعیت بر حسب سن و جنس و تعداد خانوار درمناطق شهری-روستایی شهرستان کرج در سال 1390
تعداد خانوار
جمعیت
مناطق زن
مرد
جمع 598569
1000235
1024530
2024765
شهرستان کرج
488821
801075
813551
1614626
شهر کرج
582754
971889
979142
1943995
جمع مناطق شهری
15576
27281
28927
51190
جمع مناطق روستایی
منبع:مرکز آمار ایران
جدول شماره (4-14): جمعیت برحسب سن ، جنس و وضع سکونت ( شهرستان کرج) 1390
سن جمع
نقاط شهری
نقاط روستایی مرد و زن
مرد
زن
مرد و زن
مرد
زن
مرد و زن
مرد
زن
تمامی سنین
2024765
1024530
1000235
1967005
994088
972917
57760
30442
27318
0-14 ساله
419805 214796 205009
408132
208832
199300
11673
5964
5709
15-65 ساله
1507715
759189
748526
1465121
736613
728508
42594
22576
20018
65 ساله و بیشتر
97181
50393
46788
93661
48480
45181
3520
1913
1607
منبع:مرکز آمار ایران
4-2 برآورد رشد خطی پیش بینی جمعیت شهر کرج در سال 1400
P_n=P_0+dx
x=1400-85=15
رشد جمعیت d=1624626-1386030=238596 P_0→85=1386030
90→ 1624626 dx=238596÷5 ×15=715788 رشد سالانه
P_n=1400 P_n=1386030+715788=2101818
بر اساس محاسبات انجام شده پیش بینی می شود جمعیت شهر کرج در سال 1400 برابر با 2101818 نفر باشد. 4-3 تحلیل توزیع جمعیت شهر کرج به تفکیک جنس
در سرشماری سال 1335 از کل جمعیت شهر کرج که بالغ بر 14526 نفر بوده است تعداد 7803 نفر آن مرد و مابقی یعنی 6722 نفر زن بوده‌اند. به این ترتیب نسبت جنسی برابر با 116 نفر (مرد نسبت به زن) بوده است .
در دهه بعد یعنی در فاصله سالهای 35 تا 45 از کل جمعیت این شهر (44243 نفر) بالغ بر 24002 نفر مرد و 20241 نفر زن بوده‌اند. براین اساس نسبت جنسی برابر با 6/118 نفر می‌باشد . بالا بودن مهاجرت که اکثر آنها را مردان مجرد و میانسال بدون خانوار، تشکیل داده که در جستجوی کار و کسب درآمد بیشتر اقدام به مهاجرت نموده‌اند، باعث افزایش میزان مردان در مقایسه با تعداد زنان این شهر گردیده است.
در دهه‌های بعدی نسبت جنسی کاهش می‌یابد بطوریکه در سرشماری سال 55 نسبت جنسی 7/110می‌باشد و در سرشماری سال 65 این نسبت به 4/106 رسید و در دهه های بعد به ترتیب در سرشماری سال 1375و1385 این نسبت به 3/ 105 و 104 نفر کاهش یافت . این امر مبین تغییر در توزیع جنسی مهاجرین می باشد به نحوی که مهاجرین ورودی به این شهر پس از یافتن کار و اطمینان از کسب معاش و سکونت در منطقه از دهه 45 به بعد اقدام به آوردن افراد خانواده خود نمودند. این امر باعث شد که شاخص نسبت جنسی تاحد بسیار زیادی تعدیل گردد و به نسبتهای مقبول (106 – 104 نفر) نزدیک گردد. این تغییر و تحول به خصوص از دهه 55 بسیار چشمگیرتر گردید بطوریکه بعد از سال 57 و ظهور انقلاب اسلامی و بروز جنگ تحمیلی سیل مهاجرت به این منطقه افزونتر گردید با این وجود نسبت جنسی کاهش یافت و عمده دلیل این کاهش ترکیب جنسی مهاجرین تازه‌وارد بود که اکثر آنها را خانواده‌ها تشکیل می‌داد. و هرم جمعیتی سال 1385 و 90 نشان دهنده جمع شدن پایه های هرم در دو دهه اخیر می باشد که از مدیریت و تنظیم بهتر خانواده ها حکایت می کند.
جدول شماره (4-15) : نسبت جنسی جمعیت شهر کرج طی سالهای 1390 – 1335
سال
جمعیت کل
مرد
زن
نسبت جنسی
1335
14526
7803
6722
116
1345
44243
24002
20241
6/118
1355
137936
72476
65450
7/110
1365
275100
141882
133218
4/106
1375
940968
482486
458482
2/105
1385
137926
706473
679557
104
1390
1614626
813551
801075
101
منبع: مرکز آمار ایران 4-4 تحلیل ساختار و ترکیب سنی جمعیت
مقایسه گروههای بزرگ سنی جمعیت شهر کرج طی سالهای 1335 تا 1390 نتایج زیر را بدست می دهد:
الف) نسبت گروه سنی کمتر از 15 سال در سال 1335 حدود 1/40 درصد بوده است که در سال 45 نسبت مذکور به 3/44 درصد افزایش یافت و در دهه بعد در سال 55 این نسبت به 4/54 درصد کاهش یافت.
]]>

Related articles

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *