پایان نامه با واژه های کلیدی کارکرد خانواده

دانلود پایان نامه

ت خودتنظیمی در دانشآموزان به واسطه کنترل شرایط یادگیری را افزایش داده و کنارهگیری را کاهش میدهد. همچنین وی معتقد است خودتنظیمی باعث درگیری با تکالیف میشود (لواسانی،1392). مکفرسون و رنویک (2010) بیان میکنند که خود تنظیمی یک ویژگی ثابت نیست بلکه مجموعهای از فرایندهای وابسته به محیط است که دانشآموزان جهت انجام تکالیف به انتخاب آنها بر میآید (کرامتی،1390). خودنظمبخشی اصطلاح وسیعی است که به توانایی شخص در تنظیم رفتارهای خود اشاره دارد و بهعنوان قلب فراشناخت در نظر گرفته شده است (حسینخانزاده، 1392).
ویژگیهای شخصیتی
شولتز شخصیت را سازمان پویایی از نظامهای جسمی-روانی در فرد میداند که رفتار و افکار ویژهای را تعیین میکند (شولتز ،2000). ویژگیهای شخصیتی در حقیقت به عنوان محرکههای خلق و خو، برای دستیابی به هدف تلقی میشوند. به این معنا که این خصوصیات انسان را مستعد انجام رفتارهای مختلف در موقعیتهای خاص مینماید. به طوری که بعضی افراد در مواجهه با مشکلات در خود فرو میروند و برخی دیگر به ابزار احساسات و هیجانات خود میپردازند و از دیگران کمک میطلبند و بالاخره، بسته به نوع شخصیت، هرکسی در مقابل فشارهای روانی واکنش خاصی دارد و به تبع آن، از میزان معینی سلامت برخوردار است ( هَرن و میشل، 2003؛ نقل از خورشید، 1390).
کارکرد خانواده
از نظر رویکرد ساختاری، کارکرد خانواده نظریهای کاربردی است. بنیانگذار اصلی این نهضت سالوادرمینوچین است. یکی از فرضیه های مهم آن این است که هر خانواده یک ساختار دارد این ساختار زمانی که خانواده در شرایط واقعی قرار داشته باشد شناخته میشود. ساختار عبارت است: از مجموعه رفتار و نقشهایی که اعضای خانواده از طریق آن به هم مرتبطند. در رویکرد ساختاری، خانواده به عنوان یک کل مطرح میشود و تعاملات بین زیر مجموعه ها مورد توجه قرار میگیرد (مینوچین،1381).
از سوی دیگر بر اساس نظریه سیستمی فرزندان در یک خانواده موفق به درک درستی از تواناییهای خود میرسند. به طرح ریزی موفق در کارها و اجرای آنها و رسیدن به اهداف دست مییابند. فرزندان والدین را به عنوان الگوهای خود انتخاب میکنند که از این طریق ویژگیهای مثبت والدین میتواند از طریق مشاهده آن رفتارها و الگوگیری از والدین به فرزندان انتقال پیدا کند (صادقی، 1391).
تیزهوشی
هوش عبارتست از انجام فعالیتهایی که دارای مشخصات زیر باشد:1- اشکال 2- پیچیدگی 3- انتزاعی 4-صرفهجویی 5- سازگاری 6- با هدف بودن 7- ارزش اجتماعی 8- ابتکار (شاملو،1392). استرنبرگ و واگنر معتقدند که کودکان تیزهوش کسانی هستند که اطلاعات را به سرعت پردازش کرده و مهارتهای بینشی خود استفاده میکنند (کریمی، 1388). ازسوی دیگر تیزهوشی به برتری شناختی و هوشی (نه ضرورتاً در حد واندازه نبوغ) خلاقیت و انگیزش در ترکیب با هم درحد و اندازهای اشاره دارد که فرد را از تعداد زیادی همسالان مجزا سازد (حسین خانزاده،1390).
مدارس عادی
دراین پژوهش منظوراز مدارس عادی کلیه مدارس سطوح متوسطه است که شامل هنرستان ودبیرستان تیزهوش وغیرتیزهوش می باشد.
تعاریف عملیاتی
خودنظم بخشی
در این پژوهش خودنظمبخشی با بهره گرفتن از نمرهای که آزمودنی در پاسخ به سؤالات پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد و همکاران (1995) بدست میآورد، مشخص میشود. این پرسشنامه 14 سؤال دارد دو عامل راهبرهای شناختی و فراشناختی یادگیری را میسنجد.
ویژگیهای شخصیتی
در این پژوهش ویژگیهای شخصیتی3 با بهره گرفتن از نمرهای که آزمودنی از پاسخ دادن به سؤالات پرسشنامه نئو فرم کوستاومک کری4 (1990 ) بدست میآورد مشخص میشود. این پرسشنامه دارای 60 سؤال در 5 خرده مقیاس روان رنجورخویی، برونگرایی، بازبودن نسبت به تجربه، توافق پذیری و وجدانی بودن میباشد و هر عامل دارای دوازده سؤال میباشد.
کارکرد خانواده
در این پژوهش کارکرد خانواده با بهره گرفتن از نمرهای که آزمودنی در پاسخ به سؤالات پرسشنامه کارکرد خانواده اپشتاین5 (1983) بدست آورد مشخص میشود. این پرسشنامه دارای 53 سؤال در 7 خرده مقیاس ارتباط، آمیزش عاطفی، ایفای نقش، عملکرد کلی، حل مشکل، همراهی عاطفی و کنترل رفتار میباشد.
تیزهوشی
در این پژوهش تیزهوشان افرادی هستند که در آزمون ورودی سمپاد (سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ) که مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش میباشد حدنصاب علمی-هوشی را کسب کرده باشند. این آزمون شامل دو مرحله است و مواد آزمون شامل دروس ریاضیات، علوم تجربی، ادبیات و هدیههای آسمان میباشد.
فصل دوم
پیشینه پژوهش

پیشدرآمد
در این فصل به بررسی موضوعهای ویژگیهای شخصیتی و خود نظم بخشی و کارکرد خانواده دانشآموزان پرداخته شده است. که مطالب آن به صورت مبانی نظری و بخش پیشینه پژوهش در داخل و خارج از ایران ارائه شده است.
تعاریف و مفاهیم خود نظم بخشی
خودنظم بخشی رفتار
طبق نظر بندورا اگر اعمال تنها بوسیله پاداش و تنبیه بیرونی تعیین میشدند، مردم شبیه بادبادک عمل میکردند و هر لحظه تغییر جهت میدادند تا خود را به عواملی که بر آنها تأثیر میگذارد وفق دهند. با مردم غیر اصولی رفتار به دور از اخلاق و با مردم درستکار رفتار شرافتمندانه داشتند. حال اگر تقویتکننده بیرونی و درونی رفتار را کنترل نمیکنند پس چه چیزی آنرا کنترل میکند؟ پاسخ بندورا این است که رفتار آدمی رفتار خود نظم داده شده است. انسان از تجربه مستقیم و غیر مستقیم معیارهای عملکرد را میآموزد سپس آن معیارها پایهای میشوند برای ارزیابیهای فرد. اگر عملکرد فرد در موقعیتها با معیارهای او هماهنگ بود مثبت ارزیابی میشوند و اگر هماهنگ نبود منفی ارزیابی میشود. از نظر بندورا تقویت درونی حاصل از ارزشیابی شخصی از تقویت بیرونی نیرومندتر است (هرگنهان، 2009).
یادگیری خود تنظیمی یک چشم انداز مهم در پژوهشهای اخیر روانشناسی تربیتی است (آکسان، 2009). این رویکرد از سال 1980، مطرح شد و به واسطه اهمیتی که در یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارد شهرت فزآیندهای پیدا کرده است (ریان و پینتریج ، 1997؛ نقل از احمدی پور، 1387). یادگیری خود تنظیمی یک فرآیند فعال و خود رهنمون است که دانش آموزان، شناخت، انگیزش، نتایج، رفتار و محیط خود را در جهت پیشبرد اهدافشان کنترل و تنظیم میکنند (گوداس و همکاران ، 2010).
زیمرمن5 یادگیری خود تنظیم را نوعی از یادگیری که در آن افراد تلاشهای خود را برای فراگیری دانش و مهارت بدون تکیه به معلم و دیگران، شخصاً شروع کرده و جهت میبخشد تعریف میکند به عبارت دیگر در این یادگیری افراد مهارتهایی برای طراحی، کنترل و هدایت فرآیند یادگیری خود دارند و تمایل دارند یاد بگیرند و قادرند کل فرآیند یادگیری را ارزیابی کنند ( فرمهینی فراهانی و همکاران، 1387). تلاشهای فعالانهای که افراد به طور فراشناختی، انگیزشی و رفتاری در فعالیتهای یادگیری از خود نشان میدهند (زیمرمن،2002).
نظریه یادگیری خودتنظیمی یکی از نظریههایی است که محققان و شناسانِ تربیتی در قالب آن به مطالعه میپردازند. براساس نظریه یادگیری خود تنظیمی، مؤلفه های شناخت، انگیزش و کنشوری تحصیلی به صورت یک مجموعه درهم تنیده و مربوط به هم در نظرگرفته میشوند (شیرازی تهرانی، ۱۳۸۱). بنابراین، استفاده از راهبردهای یادگیری خود -تنظیمی، از جمله عوامل تعیینکننده در موفقیت تحصیلی محسوب میشود و با بررسی آن میتوان عملکرد تحصیلی دانش آموزان را پیشبینی نمود. پیشبینی عملکرد تحصیلی، یکی از موضوعهای محوری مورد علاقه روانشناسی تربیتی است ( فارنهام و همکاران، ۲۰۰۳؛ نقل از بوساتو و همکاران، ۲۰۰۰). خود تنظیمی تعیین اهداف، تکمیل برنامهای در جهت دستیابی به آن اهداف، تعهد نسبت به انجام آن برنامه، اجرای فعال برنامه و اقدامات دیگری که در جهت باز خورد و اصلاح یا تعیین جهت انجام میشود (بندورا، 1986،1997 ؛ نقل از آسچ، 2005). به بیان دیگر افراد همپای اجتماعی شدن خود، اتکای کمتری به پاداشها و تنبیههای بیرونی پیدا کرده و عمدتاً رفتارشان را خود، تنظیم میکنند (کرین، 2006).
مطالعه سوابق و تحقیقات نشان میدهد که پیرامون خودتنظیمی تحصیلی پرسشنامه اندکی وجود دارد. مطالعه دوگان وآندرد (2011) نشان داد که پرسشنامه خودتنظیمی از شش عامل انگیزش بیرونی، انگیزش درونی، فراشناخت، کنترل و ارتباط شخصی، خود اثربخشی تشکیل شده است. در بررسی دیگری مگنو (2011) به این نتیجه رسید که پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی دارای هفت عامل میباشد شامل حافظه، هدفگزینی، خودارزیابی، جستجوی کمک، ساختار محیطی، مسئولیت یادگیری باشد و برنامه ریزی و سازماندهی میباشد.
انواع خود نظم بخشی
زیمرمن و مارتینز در سال 2002 بین چند نوع خود تنظیمی در حیطه تحصیلی تفاوت قائل شدهاند که این انواع خود تنظیمی براساس میزان درونی شدن آنها تقسیمبندی شده است.
نظمدهی بیرونی
در پایینترین سطح پیوستار درونیسازی قرار دارد. در این حالت، شخص منحصراً بر اساس وقایع بیرونی مورد انتظار دست به انجام عملی میزند یا از انجام یک رفتار باز داری میکند .
نظمدهی درون فکنی شده
میزان زیادی از درونیسازی به وسیله نظمدهی درون فکنیشده تبیین میشود. در این سطح، شخص خود را با تأیید خود یا عدم تأیید خود، نظم میبخشد .دانش آموز درون فکنی کرده تکلیف خود را انجام خواهد داد و در صورت عدم انجام آن احساس گناه خواهد کرد. آلبرت بندورا در بررسی یادگیر ی خود تنظیمی، دانشآموزان را به عنوان شرکتکنندههای فعال از نظر فراشناختی، انگیزش و رفتاری در فرایند یادگیری میداند. از نظر فراشناختی فراگیران خود تنظیم افرادی هستند که روحیه طراحی سازماندهی، خود آموزی و خود ارزیابی دارند. از نظر انگیزشی فراگیران خود تنظیم در تمام مراحل مختلف یادگیر ی خود را افرادی لایق، خود کار آمد و مستقل مییابند. از نظر رفتاری فراگیران خود تنظیم، محیطهایی را انتخاب میکنند که یادگیری را افزایش دهد. در این راستا متغیرهای عاطفی مثل مفهوم خود و منبع کنترل با یادگیری خودتنظیم نقش مهمی ایفا میکنند .اصطلاح خود نظم دهی در یادگیری از سال 1980 معمول شده است. تحقیقاتی که در این زمینه انجام گرفته است به تعامل راهبردهای شناختی، فراشناختی و انگیزشی در یک ساختار منطقی تأکید کردهاند همچنین استنباط میشود اصطلاح یادگیری خود نظم داده شده دارای بار « خود ارزشی » است به این دلیل که در این نوع رفتار ابزار و واسطهای است میان افراد و راهبردهای یادگیری آنها از یک سو و اهداف آنها از سوی دیگر. مثلاً ادراک فرد از تواناییهای خود و ادراک فرد از سطح دشواری تکلیف سرانجام بر چگونگی کیفیت یادگیری او تأثیر میگذارد (زیمرمن و مارتینز، 2002؛ نقل از فرمهینی فراهانی و همکاران، 1387).
ویژگی های یادگیرنده خودنظم بخش
زیمرمن معتقد است که فراگیران خودگردان، اهداف مشخصی برای خود در نظر میگیرند و برای دستیابی به آنها راهبردهایی را به کار میبرند. این یادگیرندگان، خود شروع به یادگیری میکنند، بر پیشرفت خود نظارت دارند و آن را ارزیابی میکنند. انگیزش درونی و خود ـ انگیختگی در عمل از دیگر ویژگیهای یادگیرندگان خود گردان است. به عبارت دیگر، آنان علاوه بر استفاده از راهبرهای شناختی و فراشناختی در یادگیری و ارزیابی نتایج نیز برانگیخته هستند. یادگیرنده های خودتنظیم، راهکارهای شناختی مناسب را به کار میگیرند و از نظر تحصیلی، انگیزه لازم را دارند. فراگیرانی که در یادگیری خود تنظیم فعالند از راهکارهای شناختی یادگیری از قبیل تکرار منظم، بسط و سازماندهی استفاده مینمایند. یادگیرندههای خود تنظیم در برنامه ریزی و سازماندهی یادگیری،  مدیریت زمان و برنامه ریزی زمانی، هدف گذاری، کنترل خود و خود ارزیابی نسبت به دیگران برتری دارند (اشنایدر و همکاران، 1989؛ نقل از غلامی،1382). نشانه های یادگیرنده خود تنظیم عبارت است از هدفمند بودن، مدیریت زمان، تمرین معنادار و جهتدار، کاربرد مناسب راهبردهای شناختی و فراشناختی و احساس خودکارآمدی (زیمرمن، 1994، زیمرمن و باس، 1995 ؛ نقل از امینی، 1382). یادگیرندگان خودگردان، تکلیفهای خود را طراحی و بررسی میکنند. از فرایندهای تفکر خود، آگاهی دارند و از راهبردهای شناختی برای کسب اهدافشان بهره میجویند. یادگیرندگان خود تنظیم، اهدافی برای یک تکلیف ویژه بر میگزینند و از راهبردهای مناسبی برای کسب این اهداف استفاده میکنند، آنها پیشرفت خودشان را نظارت و کنترل میکنند و راهبردهای یادگیری خودشان را تا حدی که لازم باشد، تنظیم مینمایند. به طور خلاصه، یادگیرندگان خود تنظیم، فعالانه جنبههای مهم شناخت و رفتار و محیط را برای کسب اهداف یادگیری خودشان، کنترل میکنند (کدیور، 1388).

 

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درباره اختلالات روانی-خرید و دانلود پایان نامه کامل

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به طور کلی، بررسیها، ویژگیهایی را به شرح زیر برای یادگیرندگان خود گردان مشخص کردهاند ( زیمرمن، 1998 ، 2000، 2001 ، 2002 ؛ وینا ، 1995، کرنو، 2001؛ نقل از مونتالو، 2003).
1) یادگیرندگان خودگردان راهبردهای با شناختی (تکرار، بسط و سازماندهی) آشنا هستند و میدانند چگونه آنها را به کار گیرند.
 2) یادگیرندگان خودگردان، چگونگی برنامه ریزی، کنترل و جهتدهی فرآیندهای ذهنی خود را برای کسب اهداف شخصی میدانند (فراشناخت).
3) یادگیرندگان خودگردان مجموعهای از باورهای انگیزشی و احساسات سازگار و مناسب از قبیل حس بالای خودکارآمدی تحصیلی، اتخاذ اهداف دانش یادگیری و احساسات مثبت نسبت به تکالیف را نشان میدهند ( خوشحالی، رضایتمندی و اشتیاق ).
4) آنها زمان و تلاشهای خود را به منظور کار بر روی تکلیف، برنامه ریزی و کنترل میکنند و میدانند که چگونه یک محیط یادگیری مطلوب بسازند (مانند یافتن یک مکان مناسب برای مطالعه، کمک خواستن از معلمان و همکلاسان خود).
5) آنها تا جایی که بافت کلاسی اجازه دهد، تلاشهای بیشتری برای شرکت در کنترل و تنظیم وظایف تحصیلی، جو و ساختار کلاسی (از جمله این که فرد چگونه ارزیابی بشود، تکالیف مورد  نیاز، برنامه ریزی وظایف کلاسی، سازماندهی تیمهای کلاسی ) از خود نشان میدهند.
6) آنها هنگام انجام یک تکلیف درسی میتوانند مجموعهای از راهبردهای ارادی را جهت دوری کردن از حواس پرتی های بیرونی و درونی، حفظ تمرکز، تلاش و انگیزششان به کار برند.
به عبارت دیگر، میتوان ویژگیهای افرد خود تنظیم را در مقوله های زیر خلاصه کرد
1) هدفمند بودن، بدین معنا که این افراد اهداف مشخصی دارند و رفتارهای به خصوصی را برای دستیابی  به مقاصد خود در پیش میگیرند. چنین افرادی بر راهبردها و اعمال خود نظارت کرده و آنها را به منظور دستیابی به موفقیت، جرح و تعدیل میکند.                    
2 ) استفاده از راهبردهای شناختی و فرا شناختی، بدین معنا که این افراد هنگام روبه رو شدن با مسایل و مشکلات از راهبردهای شناختی و فرا شناختی همچون برنامه ریزی، نظارت و کنترل هشیارانه، طرح ریزی هدف و مرور ذهنی

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیق رضایت زناشویی

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید